Bezpečnost potravin

Riziko BSE při kompostování zbytků potravin je slabé

Vydáno: 20. 11. 2003
Autor:

Americké město Portland si nechalo vypracovat zprávu, která měla určit, zda jeho program kompostování potravinových zbytků představuje potenciální riziko šíření BSE na skot nebo na lidi. Zpráva zjistila, že toto riziko je ve Spojených státech krajně nepravděpodobné.

Podle zprávy nedávno dokončené pro město Portland, je velmi nepravděpodobné, že ve Spojených státech je BSE je přenášeno kompostováním potravinových zbytků. Město Portland, které se angažuje v ambiciózním programu jiného použití zbytků potravin, pověřilo autory zprávy, aby určili, zda jeho program kompostování potravinových zbytků představuje potenciální riziko šíření BSE na skot nebo na lidi (tj. pracovníky kompostovacích zařízení, provozů, uživatele kompostů). Tato zpráva byla založena na přehledu dostupné literatury a konzultacích s experty.
    BSE (bovinní spongiformní encephalopatie) je známa také jako nemoc šílených krav. Je to relativně nová nemoc, která primárně postihuje skot, způsobuje charakteristickou ztrátu mozkových funkcí, nevypočitatelné chování a případnou smrt nakažených zvířat. BSE může také způsobovat odpovídající nemoc u lidí – variantní Creutzfeldt-Jakobovu nemoc neboli vCJD. Jak BSE tak vCJD patří do skupiny nemocí nazvaných přenosná spongiformní encephalopatie (TSE). Jiné TSE nemoci zahrnují scrapie, která postihuje ovce a kozy, a chronickou zhoubnou nemoc (CWD), která se vyskytuje u jelenovitých a losů. Ačkoliv zdravotní experti jsou stále nejistí, co se týče příčiny TSE nemocí, převládající teorie je ta, že infekční agens je abnormální forma druhu proteinů, známých jako „priony“. Podle této teorie, TSE priony mají nenormální tvar (tj. konformaci – prostorové uspořádání), který způsobuje, že normální priony se také deformují stejným způsobem. Tak se nemoc šíří a vytváří v mozku postižených zvířat otvory podobné houbě.
    Priony nebo další činitelé způsobující BSE, jsou neobvykle rezistentní vůči destrukci. Infikovaný materiál zůstává infekční i po vaření a  tavení a dlouhých obdobích inkubace v půdě. BSE se vyskytla nejdříve ve Velké Británii a v mnohem menším rozsahu v jiných evropských zemích.
    BSE zatím nebyla objevena ve Spojených státech.  Nedávno byl objeven jediný případ v Albertě, ale zdá se, že to je izolovaný případ. Ačkoliv scrapie a CWD jsou ve Spojených státech přítomny, neukazuje se, že by postihovaly lidi, na rozdíl od BSE.
    Podstatná část zprávy z Portlandu je věnována dvěma kvantitativním hodnocením rizika, které se týkají BSE. Jedno z těchto hodnocení rizika bylo věnováno riziku šíření BSE (a jiných patogenních nemocí) cestou kompostování potravinových zbytků ve Velké Británii. Dotyčná studie zjistila, že riziko je velmi slabé. Ačkoli Velká Británie je stát, kde BSE je nejrozšířenější, ve srovnání se Spojenými státy, existuje tam větší kontrola, která zabraňuje nemoci vstupovat do potravního systému. Proto hodnocení tohoto rizika nepředstavuje plně riziko ve Spojených státech.
    Druhé hodnocení rizika bylo prováděno pro americké ministerstvo zemědělství a bylo věnováno riziku šíření BSE ve Spojených státech, pokud se  tam dostane. Studie zjistila, že vhodná kontrola (tj. sledování masa a skotu, restrikce potravin) by zabránila nemoci se zde prosadit. Jak konstatuje zpráva z Portlandu „kombinované závěry těchto dvou hodnocení rizik ukazují, že je značně nepravděpodobné, že BSE bude ve Spojených státech přenášena kompostováním potravinových zbytků. Zpráva zdůrazňuje, že není známo, že BSE ve Spojených státech existuje.
BioCycle, 44, 2003, č. 9, s. 18