Bezpečnost potravin

Rekordní počet varovných hlášení v systému RASFF

Vydáno: 4. 11. 2011
Autor: Ing. D. Nehasilová

Výroční zpráva RASFF za rok 2010 potvrzuje význam Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské unie.

Systém Evropské unie sloužící k rychlé výměně informací o rizicích vzniklých v souvislosti s potravinami a krmivy (RASFF) – je nezbytným nástrojem zejména v nouzových situacích. Svůj význam potvrdil podle aktuálně zveřejněné výroční zprávy i v loňském roce. V systému RASFF je zapojeno všech 27 členských zemí EU, EFSA, ESA, Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko.
 
Ve výroční zprávě RASFF se uvádí, že v loňském roce došlo ke zvýšení počtu hlášení na rekordních 8582 (v roce 2009 to bylo o 8 % méně). Nárůst počtu hlášení již třetí rok v řadě jde především na vrub vyššího počtu zásilek odmítnutých na hranicích EU díky zpřísnění hraničních kontrol potravin neživočišného původu na základě Nařízení (ES) č. 669/2009. 576 varovných hlášení dokládá závažnost rizik, která vznikla v souvislosti s potravinami a krmivy již přítomnými na komunitárním trhu. Jak ukázala před nedávnem EHEC krize, musejí být potřebné informace rozšířeny velmi rychle, aby mohly příslušné úřady zajistit stažení nebezpečných výrobků z trhu v nejkratším možném čase. Systém RASFF má ještě rezervy k dalšímu vylepšení.
 
V roce 2010 se téměř každé druhé varovné hlášení týkalo krmiv, potravin nebo materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami, které byly zadrženy na hranicích s EU z důvodu potenciálního ohrožení bezpečnosti potravin. Při detekci takového produktu je postižená země informována nejčastěji prostřednictvím online okna RASFF, aby se již tento problém neopakoval. Při závažných přetrvávajících problémech vyzývá Komise úřady příslušné třetí země písemně, aby zjednala nápravu, např. výrobní společnost vyškrtla ze seznamu podniků disponujících povolením vyvážet příslušné komodity, zpřísnitlakontroly nebo zakázala vývoz.
 
Podle výroční zprávy RASFF bylo v roce 2010 celkem vydáno 576 varovných hlášení, 1168 informačních zpráv a 1552 odmítnutí zásilek na hranicích. Varovná hlášení se zasílají v případě, kdy se již potraviny nebo krmiva, která představují vážné riziko z hlediska bezpečnosti potravin, dostala na komunitární trh a je nutné přijmout neprodleně opatření.
 
V roce 2010 se dvě třetiny varovných hlášení týkaly výrobků s původem v EU a většina problémů byla zjištěna v průběhu kontrol na trhu. Nejčastějšími riziky byla přítomnost patogenních mikroorganismů, těžkých kovů, alergenů a mykotoxinů ve výrobcích.
 
Informační hlášení se zasílají v případě, kdy je identifikováno riziko, ale není nutné okamžité jednání ostatních členských států buď proto, že výrobek ještě nebo už není na našem trhu nebo protože představuje jen minimální riziko. Přibližně jedna polovina těchto informačních hlášení (52 %) se týkala výrobků ze třetích zemí. K nejčastějším rizikům v informačních hlášeních patřila přítomnost patogenních mikroorganismů, reziduí pesticidů, těžkých kovů a porušení předpisů týkajících se přídatných látek.
 
Důvodem odmítnutí více než třetiny výrobků na hranicích (34 %) byla vysoká koncentrace mykotoxinů. Zboží bylo buď zasláno zpět, nebo zlikvidováno. Druhým nejčastějším důvodem pro odmítnutí zásilky byl obsah pesticidů převyšující přípustnou mez.
 
Bericht bestätigt wachsende Bedeutung des EU-Schnellwarnsystems für Lebens- und Futtermittel
Neuer Rekord bei EU-Warnmeldungen für Lebens- und Futtermittel
[2011-11-03], www.topagrar.com