Bezpečnost potravin

První vědecké kolokvium pořádané EFSA

Vydáno: 22. 9. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin organizoval ve dnech 28.–29. června 2004 první vědecké kolokvium na téma “Metodologie a zásady stanovení tolerovatelných hladin příjmu pro dioxiny, furany a PCB typu dioxinů.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikuje na svých internetových stránkách informace o vědeckém kolokviu, které EFSA pořádal ve dnech 28.–29. června 2004 na téma “Metodologie a zásady pro stanovení tolerovatelných hladin příjmu pro dioxiny, furany a PCB typu dioxinů”. Uvedené kolokvium bylo první v sérii vědeckých kolokvií organizovaných EFSA.

 

Existují odlišné přístupy používané autoritami k vyhodnocování rizik z dioxinů a sloučenin typu dioxinů na lidské zdraví, např. extrapolace účinků značně vysokých dávek na účinky dávek, kterým je člověk vystavován z konzumace stravy. Publikování informace v lednovém čísle časopisu “Science” o globálním zhodnocení organických kontaminantů v lososu z umělého chovu (Hites et al., 2004. Science 203:226-229) vyvolalo značné připomínky z řad vědců i médií po celém světě. Článek vycházel z údajů týkajících se výskytu persistentních organických polutantů v různých uměle chovaných i volně žijících rybách. Protože získané údaje o obsahu polutantů byly považovány za hodnotné, dohadovali se experti nad přístupem použitým autory článku k hodnocení zdravotních rizik spojených s konzumací chovaných a volně žijících lososů.

EFSA vybrala tuto problematiku pro své první vědecké kolokvium, na kterém odborníci pro příslušnou oblast diskutovali o vědeckých aspektech a problémech týkajících se stanovení hladin tolerovatelného příjmu pro směsi polychlorovaných dioxinů, furanů a PCB typu dioxinů. Účast na tomto kolokviu nebyla omezena na experty z Evropy, nýbrž se ho mohli zúčastnit i odborníci ze Severní Ameriky a Japonska, ale i autoři článku uveřejněného v časopise “Science”.

 

Cílem tohoto prvního kolokvia bylo analyzovat a diskutovat o rozdílech v přístupech a zásadách stanovení limitů tolerovatelného příjmu pro směsi polychlorovaných dioxinů, furanů a PCB typu dioxinů, aktualizovat současné poznatky o této problematice a konečně zvážit možný dopad nového vývoje v této oblasti, pokud k nějakému dojde, na doporučení vydaná spotřebitelům.

 

Více informací z kolokvia je k dispozici na stránkách EFSA. Uvedené kolokvium bylo první v sérii vědeckých kolokvií organizovaných EFSA. Druhé kolokvium pod názvem “Mikroorganismy v potravinách a krmivech”  se uskuteční ve dnech 13.–14. prosince 2004.