Bezpečnost potravin

Prováděcí vyhláška o ohlašování zásob potravin a surovin

Vydáno: 13. 6. 2004
Autor:

Vyhláška 212/2004 Sb. o stanovení nadlimitních zásob potravin a surovin a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, vydaná na základě nařízení ES 1972/2003, byla aktualizována vyhláškou 320/2004 Sb. v souvislosti s vydáním novely zákona o potravinách (316/2004 Sb.).

Evropská komise vydala nařízení 1972/2003, jehož hlavním cílem je zabránit narušení stability jednotného trhu EU eventuálními spekulativními přesuny zboží jako důsledek rozšíření EU o deset nových členů. Podle tohoto nařízení, pokud by vznikly spekulativní zásoby, budou na ně uvaleny sankční poplatky v podobě platného cla EU. Dalším cílem nařízení je zabránit případnému dvojímu vyplacení exportní subvence.
V nařízení je pasáž o režimu podmíněného osvobození od cla, která uvádí případy, kdy bude zboží propuštěné do volného oběhu po datu vstupu zatíženo sazbou cla platnou v EU. Další pasáž hovoří o způsobu stanovení nadlimitních zásob u jednotlivých držitelů a uvádí seznamy položek, kterých se bude týkat inventarizace zásob v jednotlivých přistupujících státech.
Důsledkem tohoto nařízení je vyhláška Ministerstva zemědělství ČR 212/2004 Sb., která stanovuje, kterých potravin a surovin se týká  ohlašovací povinnost za účelem zmapování stavu k 1. 5. 2004. Přitom je stanoveno minimální množství potraviny, u kterého platí ohlašovací povinnost. Hlášení se podává Státní zemědělské a potravinářské inspekci na základě § zákona o potravinách (novela 94/2004 Sb.).
Vyhláška 212/2004 Sb. obsahuje přílohy 1 až 3.
Vyhláška 320/2004 Sb. vydaná na základě novely zákona o potravinách č. 316/2004 (§ 3b)  upravuje přílohu 1 (vyškrtnuta položka „margariny a směsi tuků“, doplněny položky „hovězí maso zmrazené“ a „mandarinky“), upravuje přílohu 3 a doplňuje přílohy 4 a 5. Změny příloh 3, 4 a 5 znamenají, že se ohlašuje nejen stav zásob k 1. 5. 2004, ale i vznik a pohyb těchto zásob (nákup tuzemsko, dovoz, prodej tuzemsko, vývoz) od r. 2000.
Příloha č. 1
Seznam výrobků (s uvedením kódů celního sazebníku) s množstevními limity, od jejichž výše se zásoby ohlašují
Příloha č. 2
Množstevní limity cukru, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných   („cukerných“) výrobků (s uvedením CN kódů) s množstevními limity, od jejichž výše se zásoby ohlašují
Příloha č. 3
Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob cukru, izoglukózy a fruktózy,  včetně vzniku a pohybu těchto zásob
Příloha č. 4
Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob zpracovaných výrobků přesahující 10 % cukru, včetně vzniku a pohybu těchto zásob
Příloha č. 5
Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob neuvedených v přílohách 1 a 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob

Ze zákona vyplývá, že hlášení musí být podáno do 31. 7. 2004 (složitější postup je u ohlašování cukru, izoglukózy atd.)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuje MZe všem podnikatelům, kterých se toto opatření týká, aby bedlivě sledovali zejména své zásoby v celních skladech a jejich propouštění do volného oběhu, stejně jako zboží, které je předmětem zušlechťovacího styku, dováženého i  vyváženého zboží, přepravu zboží během období vstupu apod., aby u nich nemohlo dojít ke vzniku nadlimitních zásob, které by pak musely být předmětem zpoplatnění.

Sbírka zákonů 28. 4. 2004, částka 71
Sbírka zákonů 27. 5. 2004, částka 104