Bezpečnost potravin

Připravované nařízení EU o kontrole živočišných produktů

Vydáno: 21. 7. 2003
Autor:

V rámci orgánů EU je projednáváno nařízení týkající se úředního dozoru nad některými výrobky živočišného původu určenými k lidské spotřebě.

Začátkem června 2003 odhlasoval Evropský parlament pozměňovací návrhy k vytvářenému nařízení se specifickými ustanoveními pro úřední dozor nad některými výrobky živočišného původu určenými k lidské spotřebě. Toto nařízení je součástí tzv. hygienického balíčku, který bude mít z hlediska masozpracujících podniků značný dopad a který má vstoupit v platnost od r. 2005. Byly přijaty pozměňovací návrhy Svazu německých řezníků (DFV) a Mezinárodního svazu řezníků (IMV).
V podnicích, kde se provádí dělení masa, se v budoucnosti budou hygienické kontroly provádět podle plánu kontrol, který vznikne na základě analýzy rizik. Frekvence kontrol tak bude stanovena podle stavu hygieny, druhu a velikosti podniku a distribuce. Vzhledem k plánovanému prodloužení platnosti schválení znamená současné rozhodnutí o flexibilizaci pro mnoho podniků podstatné ulehčení. Kvůli pragmatickému stanovení intervalů kontrol se značně sníží finanční zatížení podniků. (Nejprve se v návrhu počítalo, že tyto podniky budou úředně kontrolovány soustavně – nejméně jednou týdně. Podle současného stavu legislativy musí být schválené bourárny kontrolovány nejméně jednou denně v průběhu prováděného dělení masa.)
Do veterinárního hodnotitelského katalogu bylo zařazeno ustanovení, že maso nekastrovaných samců prasat a kastrátů, kterým byla ponechána varlata, se považuje za nepoživatelné, ledaže by bezpachovost byla prokázána objektivními testovacími metodami. Tím se splní jeden z požadavků DFV a IMV.
Die Fleischerlei, 2003, č. 7-8, s. 18