Bezpečnost potravin

Pražští hygienici aktivními účastníky rozsáhlého cvičení testujícího připravenost na ohrožení kritické vodohospodářské infrastruktury

Vydáno: 13. 11. 2023
Autor: HSHMP

Vodojem Flora – zdroj: www.pvk.cz
  • Nácvik zásahu po simulaci útoku neznámou látkou na vodohospodářskou infrastrukturu

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) ve své činností klade velký důraz na otázky krizové připravenosti v těch oblastech, kde jí platné právní předpisy vymezují příslušné pravomoci.

Jde nejen o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění, ale také celou řadu dalších souvisejících právních předpisů.

Dle § 4, odst. 2, citovaného zákona č. 239/2000 Sb., orgány ochrany veřejného zdraví, tedy i HSHMP, patří mezi tzv. ostatní složky integrovaného záchranného systému (IZS). Na úseku krizové připravenosti proto HSHMP úzce spolupracuje se základními složkami IZS – hasiči, policií, zdravotnickými záchranáři a také s územně samosprávným celkem, hlavním městem Prahou.

Soustavná připravenost je v oblasti státního zdravotního dozoru nad zásobováním pitnou vodou potřebná

Jednou ze standardních kompetencí HSHMP je výkon státního zdravotního dozoru v dohledu nad zásobováním pitnou vodou: v případě potřeby může HSHMP například v závislosti na výsledcích příslušné kontroly zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné vody.

Vzhledem k tomu, že v problematice ochrany veřejného zdraví je nutná pečlivá a v podstatě soustavná připravenost, konají se v pravidelných intervalech v koordinaci základních i ostatních složek IZS tematická cvičení simulující potenciální krizové situace s následným odpovídajícím zásahem příslušných složek.

HSHMP považuje konání cvičení tohoto typu za velmi důležité

Jedno takové tematické cvičení se v Praze pod názvem “HYG-TOXY 2023” konalo ve středu 1. listopadu 2023. Šlo v něm o simulaci útoku neznámou látkou na vodohospodářskou infrastrukturu v Praze, konkrétně na vodojem Flora, který se nachází na pražských Vinohradech. Mezi hlavní organizátory cvičení patřila společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), a. s., dodávající pitnou vodu na území hl. m. Prahy.

Na místě cvičení důležitou úlohu, společně se všemi zainteresovanými složkami IZS, měla právě samotná HSHMP. Cvičení se uskutečnilo za účelem prověření postupů, komunikačních kanálů a spolupráce PVK, a. s., Magistrátu hl. m. Prahy, složek IZS, Armády ČR a dalších subjektů při zajištění ochrany kritické vodohospodářské infrastruktury na území metropole.

“Jsme rádi, že se taková cvičení konají. Pravidelné ověřování bezpečnostních opatření při ochraně klíčové vodohospodářské infrastruktury nutné pro zajišťování dodávek zdravotně nezávadné pitné vody obyvatelům Prahy považujeme za důležité,” poznamenala v dané souvislosti ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová.

K samotné účasti HSHMP na cvičení

Do konkrétních fází cvičení se za HSHMP zapojili odborní zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální. Po obdržení zprávy o provedeném simulovaném útoku na vodojem Flora krátce po deváté hodině ranní ve středu 1. listopadu nejprve, po identifikaci krizové situace, HSHMP vydala rozhodnutí o zákazu používání vody ze zasažené části vodojemu Flora jako vody pitné. Současně zajišťovala odběr vzorků potenciálně kontaminované vody. Následně zajistila dopravu vzorků k rozboru do specializované laboratoře příslušného zdravotního ústavu. Kromě zdravotního ústavu zároveň odebrané vzorky šetřila akreditovaná laboratoř PVK. V odpoledních hodinách, kdy příslušné výsledky laboratorních rozborů prokázaly, že voda ve vodojemu a v nejbližším okolí je zdravotně nezávadná, svůj dopolední zákaz HSHMP zrušila.

O PRŮBĚHU CVIČENÍ NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH INFORMOVALA TAKÉ SPOLEČNOST PVK
► PŘIPOMEŇME SI:HSHMP 11. října 2023 na svých internetových stránkách publikovala obdobně tematicky zaměřenou zprávu:

► Pražští hygienici aktivními účastníky taktického cvičení na Letišti Václava Havla
Cvičení “HYG-TOXY 2023” se aktivně účastnila také HSHMP

Proběhlé cvičení svůj účel splnilo

“Za pražskou hygienickou stanici mohu zodpovědně říct, že cvičení jednoznačně svůj účel splnilo. V dané souvislosti bych ráda upřímně poděkovala všem spolupracujícím institucím a subjektům, jmenovitě hlavnímu městu Praze, Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, společnosti PVK, Policii ČR a dalším, za skutečně kolegiální spolupráci, bez které by se tolik potřebná cvičení nemohla konat. Přejme si zároveň, aby zůstalo jen u nácviků a skutečná krizová situace tohoto typu nenastala,” uzavřela ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová.

Na místo cvičení zavítala ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová, která se pozdravila také s generálním ředitelem PVK Ing. Petrem Mrkosem – zdroj: HSHMP


VIDEO: proběhnuvší cvičení dokumentuje zajímavá reportáž dostupná na YouTube kanálu společnosti PVK: https://www.youtube.com/embed/vY3gfZ7FaxU?feature=oembed

DALŠÍ FOTOGRAFIE ZE CVIČENÍ “HYG-TOXY 2023”:

zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP
zdroj: HSHMP

V Praze 13. 11. 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP