Bezpečnost potravin

Pokroky ve využití adsorpčních materiálů pro detoxikaci mykotoxinů plísně Fusarium

Vydáno: 5. 6. 2005
Autor:

V Itálii provedli testování účinnosti různých adsorpčních materiálů přidávaných do krmiv dobytka s cílem zamezit absorpci mykotoxinů plísně Fusarium.

Kontaminace plodin mykotoxiny způsobuje značné ekonomické ztráty na všech úrovních produkce potravin a krmiv a zahrnuje produkci jak plodin, tak zvířat. Ačkoliv prevence kontaminace mykotoxiny na poli je hlavním cílem zemědělské produkce i výroby potravin, za určitých vnějších okolností nelze kontaminaci různých komodit plísní Fusarium a jejími  mykotoxiny zamezit.

V EU je povoleno používat fyzikální postupy dekontaminace. EU však nedovoluje chemické postupy dekontaminace včetně směšování různých šarží, jejímž cílem je snížit úroveň kontaminace pod maximální tolerovatelnou hladinu.

Farmářům se běžně doporučuje použití prostředků, které vážou mykotoxiny. Mají chránit živočichy před škodlivými účinky mykotoxinů, které se vyskytují v kontaminovaných krmivech. Tyto anorganické adsorpční materiály by měly působit jako “chemická houba” a adsorbovat mykotoxiny v gastrointestinálním traktu, a tak zamezovat jejich adsorpci do krve a následné distribuci do cílových orgánů.

Účinnost adsorpce závisí na chemické povaze jak adsorbentu, tak mykotoxinu. Nejdůležitějším faktorem pro adsorpci je fyzikální struktura adsorbentu, tj. celkový náboj a distribuce náboje, velikost pórů a přístupná velikost povrchu. Významnou úlohu hrají také vlastnosti molekul mykotoxinů, které se mají adsorbovat, např. polarita, rozpustnost, tvar a distribuce náboje.

Četné studie ukázaly, že různé adsorpční materiály mají vysokou afinitu pro mykotoxiny – vznikají stabilní vazby. Jde např. o aktivní uhlí, hydratované sodnovápenaté aluminosilikáty (HSCAS) a speciální polymery. Tyto vazby mohou existovat v různých kapalných systémech, např. ve vodě, pivu, vínu, plnotučném a odstředěném mléku a podzemnicovém oleji. Prokázalo se, že HSCAS dávají poměrně uspokojivé výsledky pokud jde o aflatoxiny, nejsou však účinné v prevenci toxických účinků mykotoxinů plísně Fusarium, např. fumonisinů, trichotecen nebo zearalenonu. Kladné účinky aktivního uhlí a bentonitu sodného se zjistily u krys intoxikovaných toxinem T-2. Došlo k vázání mykotoxinů a tím se zamezilo jeho absorpci. Bentonit však nebyl účinný vůči zearalenonu (ZEA) a nivalenolu (NIV) u prasat. V literatuře je popsána účinnost řady adsorpčních činidel vůči různým mykotoxinům u různých zvířat.

Při provádění ekonomické rozvahy před aplikací adsorpčních materiálů pro prevenci intoxikace mykotoxiny je nezbytné stanovit odpovídající spolehlivost a bezpečnost. Použitý absorpční materiál by neměl způsobovat snižování nutričních hodnot.

Rozšířené používání adsorbentů při produkci hospodářských zvířat vedlo k tomu, že se na trhu objevila řada nových výrobků. Většina z nich má vysokou schopnost vázat mykotoxiny “in vitro”. Uvedené výrobky se používají jako přísada do krmiv. Účinnost “in vivo” a bezpečnost pro dobytek nebyla však u většiny komerčních výrobků dostatečně prověřována. Ačkoliv testy “in vitro” jsou klíčovým krokem ve vyhodnocování a kontrole kvality adsorbentů, experimenty “in vivo” jsou nejlepším postupem pro vyhodnocování účinnosti jakékoliv protilátky. U fumonisinů se ukázalo, že zvýšení poměru sfinganinu k sfingosinu (SA/SO) je užitečný biomarker pro odhad expozice zvířat kontaminovanému krmivu. Uvedený biomarker ukazuje jak na expozici fumonisinům, tak na toxické účinky z biochemické změny (narušení metabolismu sfingolipidů), vyvolané přímo fumonisiny na příslušné jedince.

V Itálii (Institute of Science of Food Production–National Research Council, ISPA–NCR) prověřovali možné kladné účinky různých adsorpčních materiálů (např. aktivního uhlí a cholestyraminu) přidávaných do kontaminované stravy stanovením poměru SA/SO. V příspěvku publikovaném v časopise Food Additives & Contaminants 22, 2005, č. 4, s. 379–388 jsou uvedeny výsledky této studie, která se prováděla několik let a zaměřovala se na účinnost “in vitro” a “in vivo” různých adsorpčních materiálů ve vázání mykotoxinů plísně Fusarium.

 

Pozn.: Časopise Food Additives & Contaminants je ve fondu knihovny ÚZPI.

 

Související příspěvky na Agronavigatoru:

* Prevence vstupu mykotoxinů do potravinového řetězce

* MYCO-GLOBE