Bezpečnost potravin

Perspektivy výživářů v postgenomové éře

Vydáno: 12. 2. 2003
Autor:

Výzkum vlivu stravy na zdraví člověka se během posledních asi 20 let přeorientoval ze studia populace, popř. určitých skupin populace na sledování veličin na úrovni buňky.

Ve dnech 13.–14. února 2002 se konalo v Londýně zimní zasedání Společnosti pro výživu (Nutrition Society) na téma “Výživa v postgenomové éře”. Jeden z příspěvků zařazených do plenární sekce 1: postgenomové možnosti objasnění výživy se týkal perspektivy pro výživáře.

Před 15–20 lety se většina výživářů zajímala hlavně o účinky stravy na proměnné veličiny související se zdravím, jako je krevní tlak a koncentrace cholesterolu v séru. Tyto studie bezesporu značně přispěly k našim současným poznatkům o vztahu mezi stravou a zdravím. Určitá malá skupina vědců se z řady různých důvodů pokoušela objasnit účinky stravy na molekulární úrovni. V současné době se ukazuje, že se tento stav obrátil. Velká část výzkumu se zabývá studiem dietetických složek na molekulární úrovni. Tento typ výzkumu byl kromě jiného umožněn zavedením technik spíše základního výzkumu do výzkumu výživy. Také objasnění sekvence genomu urychlilo tuto změnu. Cílem studií tohoto typu je získat podrobné informace o molekulární a metabolické odezvě buněk a tkání nebo dokonce celého organismu na dietetické složky. V těchto studiích je třeba určit také interakce mezi stravou a genetickým základem a mezi stravou a různými fyziologickými a patologickými stavy. Je třeba však získat informace nejen o mechanismech, ale také o funkčních důsledích pro organismus. Jednou ze základních otázek však je, zda bude možné využít tyto informace k vývoji testů, které budou tvořit základ dietetických doporučení pro specifické podskupiny. Na tyto složité otázky se podaří odpovědět jen díky integrovanému přístupu, který spojí experty z různých disciplín.
Proceedings of the Nutrition Society, 61, 2002, č. 4, s. 401–404

Pozn.: Uvedené číslo časopisu obsahuje referáty i z dalších symposií, a to:
– Regulace exprese genu nutrienty
– Genetická variabilita a odezva na potraviny
– Perspektivy ve studiu příjmu potravin
– Vliv sociálních a kulturních variabilit na stravu