Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Opatření obecné povahy – Polička, Pomezí a Květná – vodu z veřejného vodovodu lze používat jako pitnou pouze po převaření do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Opatření obecné povahy – Polička, Pomezí a Květná – vodu z veřejného vodovodu lze používat jako pitnou pouze po převaření

Vydáno: 13.8.2019
Tisk článku
Autor: KHS Pardubického kraje
Informace KHS Pardubického kraje

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává dle § 94a odst. 1 zákona, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

S účinností od 12. 08.2019 se zakazuje používat vodu z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou. Vodu z veřejného vodovodu je zde možno používat jako pitnou pouze po převaření.

Tento zákaz platí do odvolání.

Odůvodnění:
KHS vydává na základě zmocnění podle § 82 odst. 2 písm. a) a § 94 a odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví zákaz používat vodu z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou. Vodu z veřejného vodovodu je zde možno používat jako pitnou pouze po převaření. Toto opatření obecné povahy je vydáno na základě předložení rozborů vody z veřejného vodovodu provozovaného společností VHOS, a.s., Předměstí, Nádražní 1430/6, 5710 01 Moravská Třebová – protokol o zkoušce č. 256/19/01 ze dne 8.08.2019 provedený ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v. v. i., Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Těmito rozbory byla prokázána ve spotřebišti ve městě Polička a obci Pomezí přítomnost humánních norovirů, což jsou viry způsobující průjmová onemocnění a jsou pravděpodobně příčinou výskytu tohoto onemocnění ve městě Polička a obci Pomezí. Opatření se týká i obce Květná, která je zásobována ze stejných zdrojů. Na základě předběžných zjištění provozovatel vodovodu odstavil od sítě vrty V6 a V7 a do spotřebiště je dodávaná pouze voda soustavy Sebranice a Čistá. Průběžně jsou prováděna nápravná opatření a vzorkování vody v síti. Zrušení tohoto předběžného opatření bude možné až po laboratorním ověření zdravotní nezávadnosti ve vodovodní síti v Poličce, Pomezí a Květné.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

MUDr. Jaroslav Říha
ředitel odboru hygieny obecné a komunální 

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 12. 08. 2019                        

                                

Zdroj: KHS Pardubického kraje

 


Aktuální informace KHS Pardubického kraje k situaci v zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu Polička ze dne 8. 8. 2019

Konečné výsledky rozborů vzorků vody ze zdroje veřejného vodovodu V7 a vodovodní sítě na ulici Hegerova v Poličce, které byly KHS oznámeny dnešního dne 8. 8.2019 provozovatelem vodovodu, ukazují masivní kontaminaci vody bakteriemi fekálního původu, což nasvědčuje znečištění vody nejpravděpodobněji splaškovou vodou z kanalizace. Doplňující rozbor navíc prokázal přítomnost norovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. Zjištěný vysoký počet bakterií střevního původu by však pravděpodobně i sám o sobě postačoval k vyvolání průjmových obtíží u citlivějších osob.

Noroviry jsou malé odolné viry a patří mezi nejvíce infekční mikroorganismy. Inkubační doba je poměrně krátká (12 až 48 hodin). Onemocnění se projevuje až úporným zvracením a průjmy, někdy zvýšenou teplotou, Nákaza je přenosná z člověka na člověka, dále kontaminovanou potravou či vodou. Nutno počítat i s kontaminací povrchů v místnostech, kde se nemocný pohybuje. Onemocnění probíhá krátce a většinou se nakažená osoba rychle zotaví. I zde platí obecné pravidlo pozvolného přechodu na normální stravu.

Ochrana před těmito viry je obtížná, protože jsou odolné vůči většině dezinfekčních prostředků, včetně chlorových. Účinné jsou pouze přípravky se širokým spektrem účinku, kdy výrobce je deklaruje jako „plně virucidní“ přípravky. Pokud je v rodině nemocný, zcela zásadní význam má správná hygiena rukou. Proto je nezbytné důsledné mytí rukou, vyčlenění osobních věcí vč. ručníků. Rovněž je důležitá dezinfekce toalety a míst potřísněných zvratky a stolicí. Při splachování toalety nezapomeňte zavřít poklop, abyste zabránili infekčnímu aerosolu.

Po prodělání onemocnění se nevytváří imunita vůči původci, takže se osoba během života může nakazit opakovaně.

Provozovatel vodovodu i KHS provádějí další odběry vzorků vody k ověření její nezávadnosti po provedených opatřeních.

Odvolání současného doporučení k převařování vody bude možné až po opakovaném zjištění vyhovujících výsledku rozborů.

MUDr. Olga Hégrová
ředitelka protiepidemického odboru

Zdroj: KHS Pardubického kraje


Ilustrace: Grifart

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Norovirus

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021