Bezpečnost potravin

Období dánského předsednictví Radě EU

Vydáno: 18. 12. 2002
Autor:

hlavní úkoly, EP, prioritní oblasti, trvale udržitelný rozvoj, bezpečnost potravin,

Dánsko předsedá Radě EU od 1. července 2002 do 31. prosince 2002. Předsednictví převzalo po Španělsku a k 1. lednu 2003 jej předá Řecku. (Předsednictví rotuje mezi členskými státy a střídá se každých 6 měsíců.)
Hlavní úkoly předsednictví:
organizovat všechna zasedání EU
předsedat zasedáním Rady EU
připravovat programy pro zasedání
určovat priority.
K úkolům předsednické země patří rovněž navrhovat dohody, podávat pravidelné zprávy Evropskému parlamentu, podporovat iniciativy, udržovat kontakty a reprezentovat EU v záležitostech Rady.
Během dánského předsednictví proběhla 2 zasedání Evropské rady: 24.–25. října 2002 v Bruselu a závěrečný summit v Kodani ve dnech 12.–13. prosince 2002.
Prioritní oblasti pro dánské předsednictví jsou:
Rozšíření EU – od Kodaně ke Kodani
Svoboda, bezpečnost a spravedlnost
Udržitelný rozvoj
Bezpečnost potravin
Globální odpovědnost
Rozšíření.
Hlavní prioritou dánského předsednictví EU je dokončit vyjednávání o rozšíření EU až o deset nových členských států. Úspěšné ukončení rozhovorů o rozšíření bude představovat zásadní příspěvek pro vytváření sjednocené Evropy.

Svoboda, bezpečnost a spravedlnost  
Svobody, bezpečnosti a spravedlnosti nedosáhnou členské státy na vlastní pěst.
Bezpečnost a ochrana občanů je kolektivní odpovědností, která vyžaduje přijetí kolektivních opatření. To platí zvláště pro pokračující boj proti mezinárodnímu terorismu po teroristických útocích 11. září 2001 a pro zintenzivnění aktivit namířených proti přeshraniční kriminalitě. Dále je nutné urychlit práci na společné evropské azylové a migrační politice, která by plně respektovala mezinárodní dohody a smlouvy. Občanům třetích zemí, kteří se na území EU nacházejí legálně, musí být zaručeno férové zacházení. Je nutné prohloubit spolupráci při ochraně vnějších hranic EU. Je nutné bojovat proti nelegální imigraci a pašování lidí. Imigrační politika musí hrát v rámci zahraniční politiky EU důležitější roli.

Udržitelný rozvoj
Ekonomická prosperita závisí na správném nastavení podmínek pro jednotlivce i firmy. Je třeba svobodnější soutěže a kvalitnějších a levnějších výrobků a je potřeba sledovat konzistentní politiku za účelem podpory udržitelného rozvoje. Dovolat se spravedlnosti přes jednotlivé národní hranice by mělo být snadnější, např. v případě vymáhání dluhů či přístupu k dětem. Nejdůležitějšími hodnotami Evropy jsou znalosti, vzdělání, výzkum a inovace.

Bezpečnost potravin
Spotřebitelé musí mít možnost spolehnout se na to, že potraviny jsou zdravé, bezpečné a vysoce kvalitní. Potraviny je nutné produkovat udržitelným způsobem a s ohledem na blaho zvířat. Úroveň ochrany musí být vysoká a totožná po celé EU, se společnými pravidly v oblasti veřejné inspekce výroby potravin. Je třeba podporovat potravinářský výzkum a inovace. Jen tak se vyhneme nebezpečí snižování kvality z důvodu konkurence. Je třeba podporovat organickou produkci a chránit rozmanitost rostlin i živočichů. Tyto zásady budou rozhodující i pro další rozvoj zemědělské politiky EU, která bude pro předsednický stát oblastí zvláštní důležitosti. Politika EU v oblasti rybolovu by měla být reformována a změněna tak, aby byla udržitelná a zajistila mořské přírodní zdroje pro budoucí generace. Je nutné vzít v úvahu důležitost rybolovu pro mnohé lokální komunity, aby nedošlo k nechtěným vedlejším následkům.

Globální odpovědnost
EU nese zvláštní odpovědnost za mír a stabilitu ve světě, který je stále více propojen. To platí zvláště pro boj proti mezinárodnímu terorismu, extremismu a chudobě. Demokracie a respektování lidských práv musí být prosazována po celém světě. Je nutné předcházet mezinárodním konfliktům a krizové situace řešit okamžitě. Aby EU dostála své globální odpovědnosti, je nutné posílit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Při plnění těchto úkolů musí EU úzce spolupracovat se Spojenými státy a podobně smýšlejícími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Cílem EU na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu je dosáhnout globální dohody, která by byla závazná pro bohaté i chudé země. Na summitu ASEM v Kodani budou posíleny vztahy mezi Evropou a Asií. S rozšiřováním se bude posilovat i vztah mezi EU a Ruskem a novými sousedy na východě – Ukrajinou, Běloruskem a Moldavskem.
Více informací najdete na oficiální internetové stránce dánského předsednictví: http://www.eu2002.dk ;

ICEU-Instituce, 17.12.2002 (Mik)