Bezpečnost potravin

Nový zákon o vinohradnictví a vinařství

Vydáno: 13. 6. 2004
Autor:

Zákon 321/2004 Sb. ruší a nahrazuje zákon o vinohradnictví a vinařství 115/1995 Sb, včetně změnových zákonů. Nový zákon nabývá účinnosti 28. 5. 2004.

Podobně jako v jiných oblastech legislativy, je nový zákon 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství navázán na platné předpisy ES. Znamená to, že stanovuje to, co přikazují nebo umožňují předpisy ES k zapracování do národních legislativ. Definice, podmínky a požadavky, které jsou stanoveny nařízeními ES, nejsou v české legislativě opakovány a uvádějí se odkazy na příslušná nařízení. Ve sféře vinohradnictví a vinařství je takových nařízení celá řada (uvádějí se v pozn. pod čarou č. 1). Z těchto důvodů je charakter a struktura zákona zcela změněna.
VINOHRADNICTVÍ
Oblastmi pro „jakostní víno stanovené oblasti“ jsou vinařská oblast Morava  a vinařská oblast Čechy (dříve označované jako regiony). Oblasti sestávají z podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, jejichž seznam je uveden v prováděcí vyhlášce (324/2004 Sb.).
Jakostní víno stanovené oblasti lze vyrábět jen z odrůd, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce 323/2004 Sb.
Do souladu s předpisy ES jsou uvedena i ustanovení týkající se evidence prováděné pěstitelem a „Ústavem“ – ÚKZÚZ (Registr).
Zásadní novinkou je vymezení nejvyššího hektarového výnosu (12 t vinných hroznů za vinařský rok) a s tím související omezující možnosti využití sklizně (na jakostní nebo stolní vino) a uvedení produkce do oběhu.
Nová jsou ustanovení týkající se nové, opětovné a nepovolené výsadby, o níž rozhoduje Ústav v souladu s podmínkami v nařízení ES 1493/1999 (angl.) a 1227/2000 (vzory žádostí uvádí vyhláška 323/2004 Sb.).
VINAŘSTVÍ
Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů (rmut, hroznový mošt – v různém stadiu, hroznová šťáva – i zahuštěná, víno – v různém stadiu a různého druhu, vinné, kaly matoliny) je výrobce povinen oznámit písemně Ústavu – zapisuje se do Registru vinic.
Zdůrazňuje se povinnost dodržování základních provozních a hygienických požadavků stanovených souvisejícími předpisy a prováděcí vyhláškou. Zajištění soustavné kontroly musí být v souladu s nařízeními ES 1622/2000 a 1229/2000.
Výroba matolinového vína pro vlastní potřebu musí být ohlášena Inspekci 7 dní před zahájením.
Postupy výroby a ošetřování vína
Musí být dodržovány enologické postupy podle nařízení 1493/1999, 1607/2000 a 1622/2000 a podle vyhlášky 323/2004 Sb.
Ve výrobních prostorách nesmí být uchovávány prostředky a produkty, které nejsou povoleny a mohou sloužit k falšování.
Zvyšování nebo snižování obsahu kyselin a doslazování v souladu s předpisy  musí být ohlášeno Inspekci (SZPI).
Označování a uvádění do oběhu
Při označování je zakázáno uvádět další údaje nestanovené v předpisech. Výslovně se zakazuje uvádění údajů poukazujících na zvláštní účinek vín.
Jsou stanoveny  požadavky na víno „stolní, „zemské“, „jakostní“, „jakostní s přívlastkem“ (kabinetní, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové, slámové), „šumivé“, „perlivé“, „likérové“, „originální certifikace“. Rovněž jsou regulovány produkty: vinný nápoj (dříve podle vyhlášky o nápojích), aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl, odalkoholizované a nízkoalkoholické vino.
Jsou doplněna ustanovení týkající se uvádění do oběhu (např. o opatření průvodním dokladem podle  nařízení 884/2001 – vydává Generální ředitelství cel).
REGISTR
Původní ustanovení jsou přeformulována, upravena a doplněna. Např. nová je povinnost podávat prohlášení o sklizni nebo o skladovaných produktech jiných než víno (do 10. 12.). Termín pro prohlášení o zásobách k 31. 7. se mění na 10. 9.
EVIDENČNÍ KNIHA
Je stanovena povinnost vést evidenční knihy v souladu s nařízeními ES (další podrobnosti i nadále stanovuje vyhláška).
VINAŘSKÝ FOND
Původní ustanovení jsou v některých případech upřesněna.
ORGÁNY DOZORU
Pro vinohradnictví je nadále orgánem dozoru ÚKZÚZ, pro vinařství SZPI. Jsou stanoveny rozšířené povinnosti a oprávnění těchto orgánů. Není stanoveno poskytování náhrady za odebrané vzorky.
SPRÁVNÍ DELIKTY
Vyjmenovávají se konkrétní správní delikty (tzn. porušení výše uvedených povinností a požadavků), za které se ukládá pokuta až 3 000 000 Kč.

V příloze je uvedena tabulka přepočtu stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obsah alkoholu.

Zákonem se zároveň doplňují i požadavky v zákonu 147/2002 o ÚKZÚZ a 146/2002 o SZPI a mění položka č. 92 v sazebníku správních poplatků v zákonu 368/1992 Sb. (ověření odrůdy atd., vydání prvního a dalšího rozhodnutí o zatřídění).

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení tj. 28. 5. 2004.

Sbírka zákonů, 28. května 2004, č. 105