Bezpečnost potravin

Nový legislativní návrh EU o aromatech

Vydáno: 24. 7. 2004
Autor:

Evropská komise má připraven návrh předpisu, kterým se má aktualizovat směrnice 88/388 o látkách určených k aromatizaci. Návrh bude teprve projednáván v procovní skupině.

Hlavním záměrem nově připraveného legislativního návrhu týkajícího se aromat  je aktualizace směrnice 88/388/EHS, včetně zohlednění existence složek GM v potravinách a činnosti EFSA.
Návrh by měl znamenat mnohem důkladnější kontroly v případě, že se použije označení „přírodní“ a výrobce by měl mít povinnost uvést, zda byla potravina tradičně uzena nebo zda bylo přidáno kouřové aroma. Návrh (WGF/002/02) uvádí, která aromata bude muset schválit EFSA.
Přesně bude uvedeno, že je to Komise (nikoli EFSA), která bude rozhodovat, jaké informace uzná za důvěrné, a že EFSA bude poskytovat Komisi i členským státům všechny informace, které má k dispozici.
Podrobnosti z návrhu
V případě, že bude uvedeno označení „přírodní“  musí se jednat o látku určenou k aromatizaci izolovanou z rostlinného nebo živočišného materiálu fyzikálním, enzymovým nebo mikrobiologickým procesem.
Aromata nebudou smět obsahovat barviva s výjimkou několika určených ke standardizaci barev aromat.
Bude věnována pozornost některým bylinám jako je rozmarýn, bazalka, skořice, fenykl, přičemž výrobci budou muset  získávat údaje o toxikologických vlastnostech použitých směsí.) a také  budou nuceni k dodávání dokonalejších informací o použití látek určených k aromatizaci a látek s aromatickými vlastnostmi.
Látky určené k aromatizaci budou rozděleny do dvou skupin: první nemusí být posuzovány, druhé ano.
První skupina zahrnuje:
– aromatické přípravky získané z potravin,
– reakční aromatické přípravky získané z potravin,
– prekursory látek určených k aromatizaci získané z potravin a látky určené k aromatizaci vyrobené ze schválených surovin s připojenými podmínkami k použití.
Druhá skupina, která musí být posuzována a specificky schvalována zahrnuje:
– všechny aromatické látky
– aromatické přípravky získané z rostlinných nebo živočišných materiálů nekonzumovaných jako potraviny („nepotraviny)
– reakční aromatické přípravky získané z „nepotravin“
kouřová aromata
– prekursory látek určených k aromatizaci vyrobené z „nepotravin“
– ostatní.
Látky patřící do druhé skupiny budou muset být posouzeny i v případě, že jsou vyrobeny z materiálu, který je již podle dosavadních pravidel schválený.
Ke schválení může dojít jen, pokud aroma neznamená nepřiměřené riziko pro spotřebitele a pokud nezpůsobí klamání spotřebitele.
Za účelem schválení zašle výrobce vzorek příslušnému kompetentnímu národnímu úřadu, který o tom informuje úřad EFSA. Úřad zveřejní podrobné pokyny k použití.
Látka, která je, obsahuje nebo je vyrobena z GMO je zkoušena podle nařízení 1829/2003. Pokud aroma nebylo předmětem původního posuzování nezávadnosti GM-materiálu či potraviny, může být uvedeno na trh jen, pokud bude schváleno rozhodnutím Komise (čl. 7 nařízení 1829/2003).
EFSA musí předat své stanovisko do šesti měsíců od započetí ověřovacího procesu a Komise vydá schválení na základě pozitivního stanoviska, když zároveň vezme v úvahu další oprávněné faktory.
Pokud jde o hledisko důvěrnosti, žadatel může označit informace, které mají být chráněny jako důvěrné z konkurenčních důvodů, ale na Komisi zůstane rozhodnutí, co má být skutečně uchováno jako důvěrné. Komise o tom informuje úřad EFSA i žadatele. Úřad poskytne Komisi a členským státům všechny informace, které má k dispozici, a oni přijmou nezbytná opatření pro zabezpečení důvěrnosti těchto informací.
Přílohy obsahují mj. zákaz jednoho materiálu k použití jako suroviny pro látku určenou k aromatizaci, a sice tetraploid z Acorus calamus (puškvorec obecný). Určitá omezení platí pro Quassia (kvasie), White agaric mushroom (Agaricus bosporis – žampion), St. Johns Wort (Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná – Johanniskraut) a Wall germander (Teucrium chamaedrys – ožanka kalamandra) – jen do nápojů.

EU Food Law, 2004, č. 173, s. 9