Bezpečnost potravin

Novelizace lihovinového kodexu v Rakousku

Vydáno: 1. 3. 2003
Autor:

změny definic v souladu s legislativou EU; zachování pravidel pro některé tradiční rakouské výrobky

Komise pro Rakouský potravinový kodex rozhodla na listopadovém (2002) zasedání o novém zveřejnění kodexové kapitoly „B 23 – Lihoviny“. Spíše než o zásadní věcné změny jde o revizi spočívající v nutných technických úpravách.
Oblast lihovin je v EU regulována nařízeními, která jsou přímo platná ve všech členských zemích, na rozdíl od většiny potravin, pro něž byly vydány směrnice, které musí být do národních legislativ převedeny. Proto se v r. 1994 uvažovalo o tom, zda se má kapitola B 23 Rakouského kodexu po připojení k EU i nadále uchovat v platnosti nebo se zcela sjednotit s právem EU, aniž by se nadále přihlíželo k národním specifickým podmínkám.
Prof. F. Lorenz tehdy odhadl, která ustanovení národní lihovinové legislativy jsou kompatibilní s pravidly EU a došlo k úpravám, které umožnily zachování pravidel pro tradiční rakouské výrobky.
Postupně stále dochází ke měnám pravidel EU, takže kodexová kapitola je soustavně upravována v souladu s tím. Vedle upřesnění řady definic došlo především ke změně definice „tuzemský rum“ (Inländerrum) a „pivní pálenka“ („Bierbrand“). Znění kodexu je k dispozici členům Svazu rakouských výrobců lihovin, sektů a ovocných šťáv na e-mail: spirituosenverband@lebensmittel.wk.or.at. Nejvyšší přípustné množství metanolu v jednotlivých druzích lihovin není stanoveno číselně, ale formou odvolání na platné znění předpisů EU.
Seznam chráněných geografických označení byl doplněn o „Nussbacher Nusslikör a některé štýrské speciality.
Ernährung, 27, 2003, č. 1, s. 41