Bezpečnost potravin

Novela zákona o potravinách

Vydáno: 3. 6. 2004
Autor:

Zákon č. 316/2004 Sb. mění zákon 110/1997 Sb. tak, aby zahrnoval předpisy ES, a sice především z hlediska zajištění nezávadnosti potravin a z hlediska oběhu potravin v EU. Zákon nabyl účinnosti 27. 5. 2004. Bude vydáno úplné znění.

Hlavním účelem novely zákona 316/2004 Sb., který osud nebyl v potravinářské legislativě formulován je, že musí být uvedeny povinnosti podnikatelů do souladu s právem ES a že přímo platí „bezprostředně závazné“ předpisy ES“ (nařízení a rozhodnutí). Tyto předpisy jsou v českých předpisech jen citovány, příslušná ustanovení však nejsou v českých předpisech opakovaně uváděna. Každý podnikatel se proto musí s příslušnou legislativou ES seznámit.
Důležité změny
§ 1:
Zajištění souladu s právem ES při výrobě a uvádění potravin do oběhu a při provádění státního dozoru nad potravinami, a také stanovení povinnosti ohlašovat zásoby určitých potravin nebo zemědělských výrobků.
§ 2: Výklad pojmů se doplňuje o definici „doplňky stravy“ (vzhledem ke zrušení vyhlášky 23/2001 a skutečnosti, že vyhlášce 54/2004 o zvláštní výživě nejsou již doplňky stravy zahrnuty).
§ 3:  Je v souladu s předpisy ES zcela přeformulován. Původně používaný  termín  „podnikatel“ příp. „výrobce“ je nahrazen širším termínem „provozovatel potravinářského podniku“. S tím souvisí např. rozšíření povinnosti stanovit kritické body i ve sféře uvádění do oběhu.
Obdobně platí pro všechny i povinnost písemného přihlašování a odhlašování činností znamenajících manipulaci s potravinami (dříve byla pouze přihlašovací povinnost pro výrobce potravin).
Stanovuje se zde povinnost dodržování bezprostředně závazných (přímo platných) předpisů ES.
Důkladněji je formulována povinnost provozovatele potravinářského podniku týkající se dozoru nad plněním hygienických požadavků, proškolování zaměstnanců a vedení příslušných záznamů.
Nově jsou stanoveny povinnosti (osvědčení, zajištění kontroly, dovoz přes jediné vstupní místo) při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí (§ 3 odst. 4) a  postup celního orgánu (odst. 5 a 6).
V souladu s legislativou ES je vloženo i ustanovení ohledně pravidel pro vývoz do třetích zemí (§ 3 odst. 7).
§ 3a: Nadále se týká výroby a dovozu pouze přídatných látek (již nikoli aromat a pomocných látek) a ustanovení jsou rozšířena mj. o postup při schvalování nových přídatných látek v ČR a v EU. I nadále musí být pro přídatné látky neuvedené v prováděcím právním předpise (vyhláška 304/2004) požádáno o souhlas MZ. Uvádí se postup schvalování v rámci EU.
§ 3b: Již změnovým zákonem 94/2004 bylo doplněno ustanovení ohledně povinnosti ohlašovat nadlimitní zásoby určitých komodit příslušnému inspektorátu SZPI (za účelem stanovení kvotace pro příslušné komodity v příslušných nově přistoupivších zemích). Tímto zákonem ustanovení ještě upraveno a podrobnosti stanovuje vyhláška 212/2004, která již byla také změněna vyhláškou 320/2004.
Doplňují se § 3c a 3d.
§ 3c: Upravují se povinnosti výrobců a dovozců potravin určených pro zvláštní výživu, které nejsou uvedeny v prováděcí vyhlášce 54/2004 (předkládání vzorku etikety při prvním uvedení do oběhu, ohlášení v případě, že již potravina byla uvedena do oběhu v jiném členském státě). Stanovují se pravomoci Ministerstva zdravotnictví (vyžádání odborného ověření, zákaz nebo omezení uvádění do oběhu)
§ 3d: Upravují se povinnosti výrobců a dovozců doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely (obdobně jako v § 3c)
§ 4: Doplňuje se několik ustanovení týkajících se dovozu ozářených potravin, schvalování ozařoven a příslušné dokumentace.
§ 4a: Stanovuje se povinnost provádění klasifikace jatečných těl zvířat podle předpisů ES a doplňují se situace, na které se povinnost nevztahuje a doplňují se ustanovení týkajících se příslušné dokumentace.
§ 6: Doplňují a upravují se některá ustanovení o označování potravin.
Doplňuje se § 11a.
§ 11a: Je uvedeno ustanovení, které je zásadní pro obchodování s potravinami v rámci EU, a sice že potravina vyrobená nebo uvedená do oběhu v členské zemi ES nesmí být odmítnuta k uvedení do oběhu v ČR (při splnění určitých předpokladů).
§ 15: Doplňuje se ustanovení ohledně provozování systému rychlého varování. Kontaktním místem je  SZPI. Orgány dozoru jsou povinny oznámit kontaktnímu místu výskyt rizikových potravin a zaslat informace o přijatých opatřeních (§ 16).
§ 16: Doplňuje se pověření ÚKZÚZ vykonáváním dozoru nad prováděním klasifikace jatečných těl.
Doplňuje se § 16a.
§ 16 a: Nové ustanovení umožňuje Ministerstvu zdravotnictví dočasně pozastavit nebo omezit uvádění do oběhu určité látky, která je sice schválena předpisy EU, ale jsou důkazy, že je hrozbou pro zdraví. Uvádí se i další postup v této záležitosti.
§ 17: Jsou vloženy nové odstavce s odvolávkou na čl. 18 a 19 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, které se týkají sledovatelnosti, informování spotřebitele o podezření ze závadné potraviny, příp. stažení podezřelých potravin z trhu. Citované nařízení ES, v němž jsou tyto povinnosti stanoveny platí v ČR přímo, takže nejsou opakovány v žádném předpise vydaném v ČR. V novele českého zákona o potravinách se tato povinnost objevuje ve formulaci, že podnikatel se dopouští protiprávního jednání pokud nezavede systémy a postupy sledovatelnosti, nebo pokud neinformuje spotřebitele a příslušné orgány dozoru o zjištění důvodného podezření výskytu potraviny, která nesplňuje požadavky na bezpečnost potravin, nebo pokud nezahájí stažení potraviny z trhu. Pokuta je v tomto případě až 1 mil. Kč (odst. 4 a 5).
Podle odst. 6 až 8 je stejná pokuta stanovena i pro případy
– nesplnění jiných přímo platných předpisů ES nebo
– nesplnění opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle § 3c (potraviny pro zvláštní výživu, které nejsou upraveny vyhláškou) nebo § 16a (pozastavení nebo omezení určité ohrožující látky) nebo,
– že provozovatel stravovacích služeb nedodrží požadavků týkajících se přídatných látek nebo nedodrží výše uvedené opatření MZ ČR.
Za první porušení povinností při dovozu potravin pro zvláštní výživu neupravených vyhláškou  a také za nepředložení vzorku etikety u doplňku stravy se ukládá pokuta až 500 000 Kč (odst. 11 a 12).

Zákon 316/2004 obsahuje kromě změn zákona 110/1997 i další změny:
Změna zákona 146/2002 o SZPI
Změna zákona 368/92 o správních poplatcích
Změna zákona 274/2003, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Změna veterinárního zákona 166/1999

Znění zákona 316/2004

Sbírka zákonů, 27. 5. 2004, částka 104