Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2021

Vydáno: 9. 4. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/02/direct-access.html?ojYear=2021

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/166/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1368/EU, pokud jde o prodloužení vnitrostátních programů v odvětví včelařství
OJ L 48, 11/02/2021, s. 1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2021/122/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 760)  
OJ L 38, 03/02/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/123/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 761)  
OJ L 38, 03/02/2021, s. 63
Prováděcí nařízení 2021/130/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 40, 04/02/2021, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2021/151/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 922)
OJ L 45, 09/02/2021, s. 7
Prováděcí nařízení 2021/169/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 49, 12/02/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/171/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/626/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu na území Unie
OJ L 50, 15/02/2021, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2021/175/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1052)  
OJ L 52, 15/02/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/239/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1126)  
OJ L 56I, 17/02/2021, s.1
Prováděcí nařízení 2021/256/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 58, 19/02/2021, s. 36
Prováděcí rozhodnutí 2021/260/EU, kterým se schvalují vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení 2016/429/EU a zrušuje rozhodnutí 2010/221/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 773)  
OJ L 59, 19/02/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/335/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1386)  
OJ L 66, 25/02/2021, s. 5
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/185]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/186]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/187]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 5
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/188]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 7
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/189]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 8
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 128/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/190]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 10
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 129/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/191]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 12
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/192]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 14
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/193]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 16
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 132/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/194]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 18
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/195]
OJ L 67, 25/02/2021, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2021/361/EU, kterým se stanoví mimořádná opatření pro přemísťování zásilek mloků mezi členskými státy a jejich vstup do Unie v souvislosti s infekcí způsobenou Batrachochytrium salamandrivorans (oznámeno pod číslem C(2021) 1018)  
OJ L 69, 26/02/2021, s. 12

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2021/103/EU o neschválení oxidu uhličitého jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 19
OJ L 34, 01/02/2021, s. 31
Prováděcí nařízení 2021/127/EU, kterým se stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z některých třetích zemí na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2018/1137/EU
OJ L 40, 04/02/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/129/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky výtažek z česneku a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 40, 04/02/2021, s. 11
Prováděcí nařízení 2021/134/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Akanthomyces muscarius kmen Ve6 (dříve Lecanicillium muscarium kmen Ve6) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 42, 05/02/2021, s. 4
Nařízení 2021/155/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro tetrachlormethan, chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 46, 10/02/2021, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2021/327/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení metofluthrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 64, 24/02/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/333/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení α-chloralosy pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 65, 25/02/2021, s. 58
Prováděcí nařízení 2021/345/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5
OJ L 68, 26/02/2021, s. 163
Prováděcí nařízení 2021/347/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5
OJ L 68, 26/02/2021, s. 170
Prováděcí nařízení 2021/348/EU, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 a 10
OJ L 68, 26/02/2021, s. 174
Prováděcí rozhodnutí 2021/354/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 68, 26/02/2021, s. 219

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 151/20/KOL ze dne 11. prosince 2020, kterým se zavádí program kontrol na rok 2021, které mají být provedeny ve státech ESVO EHP za účelem ověření uplatňování právních předpisů EHP v oblasti potravin a veterinární oblasti [2021/336]
OJ L 66, 25/02/2021, s. 66

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2021/148/EU, kterým se mění nařízení 257/2010/EU, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách
OJ L 44, 09/02/2021, s. 3

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/329/EU o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro výkrm kuřat (držitel povolení: AVEVE NV) a o zrušení nařízení 1091/2009/ES
OJ L 65, 25/02/2021, s. 38
Prováděcí nařízení 2021/330/EU o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella phaffii CECT 13094 jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat a výkrm a odchov krůt (držitel povolení: Fertinagro Biotech S.L.)
OJ L 65, 25/02/2021, s. 43
Prováděcí nařízení 2021/343/EU o povolení přípravku Lactobacillus buchneri DSM 29026 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 68, 26/02/2021, s. 157
Prováděcí nařízení 2021/344/EU o povolení sorbitanmonolaurátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 68, 26/02/2021, s. 160
Prováděcí nařízení 2021/346/EU o povolení přípravku Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 68, 26/02/2021, s. 167

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí Smíšeného výboru podle dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství 1/2021 ze dne 25. ledna 2021, o změnách příloh 14-A a 14-B o zeměpisných označeních [2021/109]
OJ L 35, 01/02/2021, s. 31
Prováděcí nařízení 2021/147/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Český modrý mák“ (CHZO))
OJ L 44, 09/02/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/247/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Liptovské droby“ (CHZO)
OJ L 57, 18/02/2021, s. 83
Rozhodnutí Výboru pro obchod č. 1/2020 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se mění dodatek 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé [2021/273]
OJ L 61, 22/02/2021, s. 27

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/181/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 53, 16/02/2021, s. 99
Nařízení 2021/269/EU ze dne 4. prosince 2020, kterým se mění nařízení 2020/427/EU, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení 2018/848/EU
OJ L 60, 22/02/2021, s. 24
Prováděcí nařízení 2021/279/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2018/848/EU, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů
OJ L 62, 23/02/2021, s. 6

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/120/EU, kterým se povoluje uvedení prášku z částečně odtučněných řepkových semen z Brassica rapa L. a Brassica napus L. na trh podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 37, 03/02/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/183/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/2453/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované řepky olejné, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (oznámeno po číslem C(2021) 823)  
OJ L 55, 16/02/2021, s. 2
Prováděcí rozhodnutí 2021/184/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, 2015/683/EU, 2015/684/EU, 2015/685/EU, 2015/686/EU, 2015/687/EU, 2015/688/EU, 2015/689/EU, 2015/693/EU, 2015/695/EU, 2015/696/EU, 2015/700/EU, 2015/701/EU, 2015/2279/EU, 2015/2281/EU, 2016/1216/EU, 2016/1217/EU, 2017/1207/EU, 2018/1111/EU, 2018/2045/EU, 2018/2046/EU, 2019/1307/EU, 2019/1308/EU, 2019/1309/EU, 2019/2083/EU a 2020/1360/EU, pokud jde o držitele povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o jeho zástupce v Unii (oznámeno pod číslem C(2021)826)  
OJ L 55, 16/02/2021, s. 4

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/114/EU ze dne 25. září 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 978/2012/EU, pokud jde o Arménii a Vietnam
OJ L 36, 02/02/2021, s. 5
Nařízení 2021/115/EU ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení 2019/1021/EU, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA
OJ L 36, 02/02/2021, s. 7
Prováděcí nařízení 2021/254/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU a 2020/1988/EU a nařízení 218/2007/ES a 1518/2007/ES, pokud jde o dovoz produktů pocházejících ze Spojeného království, a kterým se tyto produkty vylučují z celních kvót s probíhajícími obdobími platnosti
OJ L 58, 19/02/2021, s. 17

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/349/EU, kterým se mění nařízení1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 68, 26/02/2021, s. 179

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/342/EU, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království ve vztahu ke společnosti River Kwai International Food Industry Co., Ltd v návaznosti na opětovné zahájení prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 68, 26/02/2021, s. 149

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 26. 2. 2021