Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2013

Vydáno: 3. 9. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=8  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 756/2013/EU o změně nařízení 657/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
OJ L 211, 07.08.2013, s.1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2013/417/EU, kterým se mění příloha III směrnice Rady 2002/99/ES, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o doplnění ošetření pro vyloučení některých rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem (oznámeno pod číslem C(2013) 4853)
OJ L 206, 02.08.2013, s.13
Prováděcí rozhodnutí 2013/422/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 4880) (o kontrolních opatřeních  u některých  látek a jejich  reziduí v živých  zvířatech  a živočišných produktech )
OJ L 209, 03.08.2013, s.21
Prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2013) 4951)
OJ L 211, 07.08.2013, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2013/429/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kostariky, Izraele, Itálie, Japonska, Nizozemska, Slovinska a Spojených států (oznámeno pod číslem C(2013) 5160)
OJ L 217, 13.08.2013, s.37
Prováděcí nařízení 780/2013/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 219, 15.08.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/436/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o začlenění nového ošetření za účelem inaktivace viru slintavky a kulhavky v masných výrobcích a podmínky dovozu z ruské oblasti Kaliningrad (oznámeno pod číslem C(2013) 4970)
OJ L 220, 17.08.2013, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2013/443/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N7 v Itálii včetně vymezení dalších uzavřených pásem a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2013/439/EU (oznámeno pod číslem C(2013) 5623)
OJ L 230, 29.08.2013, s.20
Rozhodnutí 30/2013/EHP  ze dne 15. března 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 231, 29.08.2013, s.1
Rozhodnutí 31/2013/EHP  ze dne 15. března 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 231, 29.08.2013, s.4
Rozhodnutí 32/2013/EHP  ze dne 15. března 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 231, 29.08.2013, s.5
Rozhodnutí 33/2013/EHP  ze dne 15. března 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 231, 29.08.2013, s.7
Prováděcí rozhodnutí 2013/445/EU, kterým se mění příloha E směrnice 91/68/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie a veterinární požadavky týkající se klusavky (oznámeno pod číslem C(2013) 5527)
OJ L 233, 31.08.2013, s.48

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 762/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram
OJ L 213, 08.08.2013, s.14
Prováděcí nařízení 767/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky bitertanol a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 214, 09.08.2013, s.5
Nařízení 772/2013/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 217, 13.08.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/431/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M a valifenalát (oznámeno pod číslem C(2013) 5184)
OJ L 218, 14.08.2013, s.28
Prováděcí nařízení 781/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fipronil, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedenou účinnou látku
OJ L 219, 15.08.2013, s.22
Nařízení 777/2013/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalikarb, klodinafop, klomazon, maleinohydrazid, mepanipyrim, metconazol, prosulfokarb a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 221, 17.08.2013, s.1
Prováděcí nařízení 790/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky kyselina octová
OJ L 222, 20.08.2013, s.6
Prováděcí nařízení 798/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky pyrethriny
OJ L 224, 22.08.2013, s.9
Prováděcí nařízení 802/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluopyram a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 225, 23.08.2013, s.13
Prováděcí nařízení 826/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka sedaxan a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 30.08.2013, s.13
Prováděcí nařízení 827/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Aureobasidium pullulans (kmeny DSM 14940 a DSM 14941) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 30.08.2013, s.18
Prováděcí nařízení 828/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka emamektin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 30.08.2013, s.23
Prováděcí nařízení 829/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 30.08.2013, s.29
Prováděcí nařízení 832/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosforitan disodný a příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 233, 31.08.2013, s.3
Prováděcí nařízení 833/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pyriofenon a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 233, 31.08.2013, s.7
Nařízení 834/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, bixafen, diazinon, difenokonazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos a prothiokonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 233, 31.08.2013, s.11

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2013/418/EU, kterým Komise schvaluje plány namátkových kontrol, kontrolní plány a společné kontrolní programy pro vážení produktů rybolovu v souladu s články 60 a 61 nařízení 1224/2009/ES  (oznámeno pod číslem C(2013) 4908)
OJ L 206, 02.08.2013, s.16

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 816/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití neutrálního kopolymeru methakrylátu a aniontového kopolymeru methakrylátu v doplňcích stravy v pevné formě, a přílohy nařízení 231/2012/EU, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205), neutrálního kopolymeru methakrylátu a aniontového kopolymeru methakrylátu
OJ L 230, 29.08.2013, s.1
Nařízení 817/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o arabskou gumu modifikovanou oktenyljantarovou kyselinou
OJ L 230, 29.08.2013, s.7
Nařízení 818/2013/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití esterů sacharosy s mastnými kyselinami (E 473) v aromatech pro čiré ochucené nápoje na bázi vody
OJ L 230, 29.08.2013, s.12

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 774/2013/EU o povolení přípravku Lactobacillus kefiri DSM 19455 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 217, 13.08.2013, s.30
Prováděcí nařízení 775/2013/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a menšinové druhy drůbeže jiné než nosnice (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG)
OJ L 217, 13.08.2013, s.32
Prováděcí nařízení 787/2013/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Kemin Europa N.V.)
OJ L 220, 17.08.2013, s.15
Prováděcí nařízení 795/2013/EU o povolení cholinchloridu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 224, 22.08.2013, s.1
Prováděcí nařízení 796/2013/EU  o zamítnutí povolení látky 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen jako doplňkové látky
OJ L 224, 22.08.2013, s.4
Prováděcí nařízení 797/2013/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 11181 jako doplňkové látky pro odchov a výkrm telat a odstavená selata (držitel povolení Chr. Hansen A/S) a o zrušení nařízení 1333/2004/ES
OJ L 224, 22.08.2013, s.6
Prováděcí nařízení 803/2013/EU o povolení kyseliny listové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 225, 23.08.2013, s.17

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 786/2013/EU, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, pokud jde o přípustné limity yessotoxinů u živých mlžů
OJ L 220, 17.08.2013, s.14

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 763/2013/EU, kterým se mění nařízení 637/2009/ES, pokud jde o klasifikaci některých druhů rostlin za účelem posouzení vhodnosti názvů odrůd
OJ L 213, 08.08.2013, s.16
Prováděcí směrnice 2013/45/EU, kterou se mění směrnice 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete
OJ L 213, 08.08.2013, s.20

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Směrnice 2013/46/EU, kterou se mění směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu
OJ L 230, 29.08.2013, s.16

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 782/2013/EU, kterým se mění příloha III nařízení 66/2010/EU o ekoznačce EU
OJ L 219, 15.08.2013, s.26

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 750/2013/EU, kterým se mění nařízení 338/97/ES  o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
OJ L 212, 07.08.2013, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 807/2013/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Unie
OJ L 228, 27.08.2013, s.5

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 743/2013/EU, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka
OJ L 205, 01.08.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/415/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení ostrova Tristan da Cunha do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, a odstranění ostrova Mayotte z uvedeného seznamu (oznámeno pod číslem C(2013) 4848)
OJ L 206, 02.08.2013, s.7
Prováděcí nařízení 770/2013/EU o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2013 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
OJ L 215, 10.08.2013, s.1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2013/413/EU, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2013) 4683)
OJ L 205, 01.08.2013, s.13

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 768/2013/EU o změně nařízení 917/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 797/2004/ES  o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
OJ L 214, 09.08.2013, s.7

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 752/2013/EU, kterým se mění nařízení 555/2008/ES, pokud jde o vnitrostátní programy podpory a obchod se třetími zeměmi v odvětví vína
OJ L 210, 06.08.2013, s.17
Prováděcí nařízení 753/2013/EU o změně nařízení 607/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
OJ L 210, 06.08.2013, s.21

Úřední věstník EU,  1. – 31. 8. 2013

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative  Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní  citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.