Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2006

Vydáno: 1. 9. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2006
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 51033 ; Vydáno : 1.9. 2006 – Zdroj: Agronavigátor;; Autor : Ing. Irena Suková
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES. Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.
Veterinární opatření
Nařízení 1177/2006/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže 
OJ L 212, 02.08.2006, s.3
Rozhodnutí 2006/532/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Jihoafrické republice
OJ L 212, 02.08.2006, s.16
Rozhodnutí 2006/533/ES o některých dočasných ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Chorvatsku
OJ L 212, 02.08.2006, s.19
Nařízení 1192/2006/ES, kterým se provádí nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o seznamy schválených zařízení v členských státech
OJ L 215, 05.08.2006, s.10
Rozhodnutí 2006/555/ES, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku
OJ L 218, 09.08.2006, s.12
Rozhodnutí 2006/564/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/766/ES o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství
OJ L 225, 17.08.2006, s.28
Doporučení 2006/565/ES o omezujících programech, které mají omezit další šíření organismu Diabrotica virgifera Le Conte v oblastech Společenství, v nichž byl potvrzen jeho výskyt
OJ L 225, 17.08.2006, s.30
Rozhodnutí 2006/571/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/648/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku
OJ L 227, 19.08.2006, s.58
Rozhodnutí 2006/572/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma u katarální horečky ovcí ve Španělsku a Portugalsku
OJ L 227, 19.08.2006, s.60
Rozhodnutí 2006/574/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, pokud jde o některá dodatečná opatření ke zmírnění rizika šíření influenzy ptáků
OJ L 228, 22.08.2006, s.24
Rozhodnutí 2006/577/ES o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí
OJ L 229, 23.08.2006, s.10
Rozhodnutí 2006/437/ES, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice 2005/94/ES
OJ L 237, 31.08.2006, s.1
 
Opatření u potravin rostlinného původu
Doporučení 2006/583/ES k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin 
OJ L 234, 29.08.2006, s.35
Rozhodnutí 2006/584/ES, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku beflubutamid
OJ L 234, 29.08.2006, s.41
Směrnice 2006/74/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dichlorpropu-P, metconazolu, pyrimethanilu a triklopyru 
OJ L 235, 30.08.2006, s.17
Rozhodnutí 2006/586/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chromafenozidu, halosulfuronu, tembotrionu, valifenalu a slabého kmenu viru žluté mozaiky cukety do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 236, 31.08.2006, s.31
 
Krmiva
Doporučení 2006/576/ES o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat 
OJ L 229, 23.08.2006, s.7
Nařízení 1284/2006/ES o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech 
OJ 235, 30.08.2006, s.3
 
Kontaminanty
Nařízení 1231/2006/ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o ceftiofur a poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát a trioleát 
OJ L 225, 17.08.2006, s.3
 
Označování
Nařízení 1257/2006/ES, kterým se schvaluje změna specifikace zeměpisného označení zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola di Giffoni)
OJ L 228, 22.08.2006, s.17
 
GMO a „Novel Foods“
Rozhodnutí 2006/578/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže
OJ L 230, 24.08.2006, s.8
 
Maso a masné výrobky
Nařízení 1183/2006/ES o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
OJ L 214, 04.08.2006, s.1
Nařízení 1197/2006/ES, kterým se mění nařízení 2967/85/EHS, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat
OJ L 217 08.08.2006, s.6
Nařízení 1201/2006/ES, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
OJ L 218 09.08.2006, s.10
 
Mléko a mléčné výrobky
Nařízení 1285/2006/ES, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2007 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 235, 30.08.2006, s.8
 
Víno a nápoje na bázi vína
Nařízení 1221/2006/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 221, 12.08.2006, s.3
 
Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 8. do 31. 8. 2006