Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2004

Vydáno: 6. 11. 2004
Autor:

Výběr názvů potravinářských předpisů z Věstníku EU.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU
Nařízení 1774/2004/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 316, 15.10.2004, s.61

DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE
Nařízení 1741/2004/ES, kterým se mění nařízení 1291/2000/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
OJ L 311, 08.10.2004, s.17
Rozhodnutí [2004/700/ES], kterým se mění rozhodnutí [2004/280/ES], kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku na trh
OJ L 318, 19.10.2004, s.21
Nařízení 1819/2004/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1342/2003/ES, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
OJ L 320, 21.10.2004, s.13
Nařízení 1846/2004/ES, kterým se mění nařízení 174/1999/ES, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení 804/68/EHS, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
OJ L 322, 23.10.2004, s.16
Nařízení 1847/2004/ES, kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2005 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 322, 23.10.2004, s.19

CELNÍ KVÓTY
Nařízení 1743/2004/ES o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. září 2004
OJ L 311, 08.10.2004, s.19
Nařízení 1749/2004/ES otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. září 2004
OJ L 312, 09.10.2004, s.3
Nařízení 1864/2004/ES o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
OJ L 325, 28.10.2004, s.30

CENY, DODATEČNÁ CLA, ODVODY
Nařízení 1721/2004/ES, kterým se mění 1555/96/ES o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata
OJ L 306, 02.10.2004, s.3
Nařízení 1775/2004/ES, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru
OJ L 316, 15.10.2004, s.64
Nařízení 1776/2004/ES, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2003/04 částka, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky B a částkou této dávky
OJ L 316, 15.10.2004, s.65
Nařízení 1844/2004/ES, kterým se mění nařízení 1555/96/ES o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
OJ L 322, 23.10.2004, s.12

JEDNOTKOVÉ CENY PRO URČENÍ CELNÍ HODNOTY
Nařízení 1748/2004/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
OJ 312, 09.10.2004, s.1
Nařízení 1755/2004/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
OJ 313, 12.10.2004, s.4

NÁHRADY, PODPORY, PRÉMIE
Nařízení 1761/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví květáku
OJ L 314, 14.10.2004, s.3
Nařízení 1777/2004/ES, kterým se mění nařízení 2342/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1254/1999/ES o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
OJ L 316, 15.10.2004, s.66
Nařízení 1839/2004/ES, kterým se mění nařízení 2799/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
OJ L 322, 23.10.2004, s.4

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
ÚŘEDNÍ KONTROLA
Směrnice 2004/103/ES o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami
OJ L 313, 12.10.2004, s.16
Nařízení 1756/2004/ES, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice 2000/29/ES
OJ L 313, 12.10.2004, s.6
Směrnice 2004/105/ES, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici 2000/29/ES
OJ L 319, 20.10.2004, s.9

HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/685/ES], kterým se mění rozhodnutí [2004/432/ES] o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi v souladu se směrnicí 96/23/ES
OJ L 312, 09.10.2004, s.19

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení 1800/2004/ES o povolení na dobu deseti let doplňkové látky Cycostat 66G, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech
OJ L 317, 16.10.2004, s.37

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Doporučení [2004/704/ES] o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v krmivech
OJ L 321, 22.10.2004, s.38
Doporučení [2004/705/ES] o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v potravinách
OJ L 321, 22.10.2004, s.45
Nařízení 1851/2004/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/ES, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
OJ L 323, 26.10.2004, s.6
Nařízení 1875/2004/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 2377/90/ES, kterou se stanoví postup Společenství pro zjištění maximálních limitů reziduí veterinárních lékařských produktů v potravinách živočišného původu, co se týče salicylanu sodného a fenvalerate
OJ L 326, 29.10.2004, s.19

OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/691/ES], kterým se mění rozhodnutí [2002/840/ES], kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích
OJ 314, 13.10.2004, s.14

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1845/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
OJ L 322, 23.10.2004, s.14
Nařízení 1856/2004/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lardo di Colonnata)
OJ L 324, 27.10.2004, s.6

KOMODITNÍ PŘEDPISY
RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1767/2004/ES, kterým se mění nařízení 2318/2001/ES, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 315, 14.10.2004, s.28

TUKY A OLEJE
Nařízení 1750/2004/ES, kterým se mění nařízení 1019/2002/ES o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 312, 09.10.2004, s. 7

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1861/2004/ES, kterým se stanoví obchodní normy pro broskve a nektarinky
OJ L 325, 28.10.2004, s.4
Nařízení 1862/2004/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní
OJ L 325, 28.10.2004, s.17
Nařízení 1863/2004/ES, kterým se stanoví obchodní normy pro pěstované žampiony
OJ L 325, 28.10.2004, s.23

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 10. do 31. 10. 2004