Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2004

Vydáno: 2. 1. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

hospodářské záležitosti

Společná organizace trhu

Nařízení 2067/2004/ES, kterým se mění nařízení 527/2003/ES, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení 1493/1999/ESA, k přímé lidské spotřebě
OJ L 358, 03.12.2004, s.1
Nařízení 2080/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropskému společenství upravuje nařízení 2298/2001/ES, kterým se stanoví podrobná pravidla pro vývoz produktů určených pro potravinovou pomoc
OJ L 360, 07.12.2004, s.4
Nařízení 2247/2004/ES, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa a nařízení 3882/90/EHS v odvětví skopového a kozího masa
OJ L 381, 28.12.2004, s.14

 

Dovozní a vývozní licence

Nařízení 2083/2004/ES, kterým se mění nařízení 1432/94/ES a 1458/2003/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí v odvětví vepřového masa
OJ L 360, 07.12.2004, s.12
Nařízení 2165/2004/ES o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)
OJ L 371, 18.12.2004, s.3

 

cla, Celní kvóty, dodatečná cla, odvody

Nařízení 2094/2004/ES o otevření a správě celní kvóty pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298
OJ L 362, 09.12.2004, s.12

Nařízení 2108/2004/ES, kterým se mění nařízení 1420/2004/ES, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro zmrazené hovězí maso podle nařízení 1203/2004/ES, a kterým se stanoví správní pravidla pro přidělení některých dovozních práv
OJ L 366, 11.12.2004, s.3
Nařízení 2202/2004/ES, kterým se otvírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso pro rok 2005
OJ L 374, 22.12.2004, s.1
Nařízení 2221/2004/ES o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 375, 23.12.2004, s.9
Nařízení 2246/2004/ES, kterým se mění nařízení 1555/96/ES o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
OJ L 381, 28.12.2004, s.12
Nařízení 2255/2004/ES o důkazu splnění celních formalit při dovoz cukru do třetí země podle článku 16 nařízení 800/1999/ES
OJ L 385, 29.12.2004, s.22
Nařízení 2271/2004/ES, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 396, 31.12.2004, s.13

 

Jednotkové ceny pro určení celní hodnoty

Nařízení 2062/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.

OJ L 357, 02.12.2004, s.11

Nařízení 2137/2004/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

OJ L 369, 16.12.2004, s.18

 

Náhrady

Nařízení 2095/2004/ES, kterým se mění nařízení 581/2004/ES, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro některé druhy másla a nařízení 582/2004/ES, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko
OJ L 362, 09.12.2004, s.14
Nařízení 2199/2004/ES, kterým se mění nařízení 3846/87/EHS, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
OJ L 380, 24.12.2004, s.1

 

Podpory, prémie

Nařízení 2169/2004/ES, kterým se mění nařízení 1535/2003/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2201/96/ES, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

OJ L 371, 18.12.2004, s.18

 

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Nařízení 2006/2004/ES o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele)

OJ L 364, 09.12.2004, s.1

Rozhodnutí [2004/869/ES] o uzavření Mezinárodní smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro výživu a zemědělství jménem Evropského společenství

OJ L 378, 23.12.2004, s.1

 

horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

Hygiena a BEZPEČNOST POTRAVIN

Rozhodnutí [2004/836/ES], kterým se mění a opravuje rozhodnutí [2004/4/ES], kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu

OJ L 360, 07.12.2004, s.30

Rozhodnutí [2004/851/ES], kterým se po třetí mění rozhodnutí [2004/122/ES] o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích

OJ L 368, 15.12.2004, s.48

Rozhodnutí [2004/882/ES] o změně přílohy I a II rozhodnutí [79/542/EHS] pokud jde o aktualizaci dovozních podmínek a vzorů veterinárních osvědčení pro maso volně žijící a farmové zvěře

OJ L 373, 21.12.2004, s.52

Rozhodnutí [2004/914/ES], kterým se mění rozhodnutí [2003/858/ES], pokud jde o dovoz živých ryb pocházejících z akvakultury a produktů z nich, určených k dalšímu zpracování nebo pro okamžitou lidskou spotřebu

OJ L 385, 29.12.2004, s.60

 

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata

Nařízení 2148/2004/ES o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech 

OJ L 370, 17.12.2004, s.24

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Směrnice 2004/115/ES, kterou se mění směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici 

OJ L 374, 22.12.2004, s.64

Nařízení 2232/2004/ES, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení 2377/90/ES, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazuril 

OJ L 379, 24.12.2004, s.71

 

OZNAČOVÁNÍ

Rozhodnutí [2004/891/ES], kterým se ukončuje přezkoumání překážek obchodu spočívajících v obchodních postupech Kanady, pokud jde o zeměpisné označování vín

OJ L 375, 23.12.2004, s.28

 

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2254/2004/ES, kterým se mění nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
OJ L 385, 29.12.2004, s.20

 

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN

Rozhodnutí [2004/845/ES], kterým se povoluje uvedení na trh mléčných výrobků s přidanými rostlinnými steroly/rostlinnými stanoly jako nových potravin či nových složek potravin podle nařízení 258/97/ES

OJ L 366, 11.12.2004, s.14

 

Komoditní předpisy

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 2120/2004/ES, kterým se mění nařízení 2729/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína

OJ L 367, 14.12.2004, s.11

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 12. do 31. 12. 2004