Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2005

Vydáno: 2. 12. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1803/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 290, 04. 11. 2005, s. 4
Nařízení 1872/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 300, 17. 11. 2005, s. 33

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí [2005/799/ES], kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/614/ES o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice
OJ L 301, 18. 11. 2005, s. 20

ADITIVA V KRMIVECH
Nařízení 1810/2005/ES o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech
OJ L 291, 04. 11. 2005, s. 5
Nařízení 1811/2005/ES o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech
OJ L 291, 04. 11.2 005, s. 12
Nařízení 1812/2005ES, kterým se mění nařízení 490/2004/ES, 1288/2004/ES, 521/2005/ES a 833/2005/ES, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupin enzymů a mikroorganismů
OJ L 291, 04. 11. 2005, s.1 8
 
REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 1822/2005/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o dusičnany v určité zelenině
OJ L 293, 09. 11 .2005, s. 11
Směrnice 2005/76/ES, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici
OJ L 293, 09. 11. 2005, s. 14
Nařízení 1911/2005/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flugestonacetát
OJ L 305, 24. 11. 2005, s. 30

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 1895/2005/ES o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
OJ L 302, 19. 11. 2005, s. 28
Směrnice 2005/79/ES, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami    OJ L 302, 19. 11. 2005, s. 35

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1854/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Provence – CHZO)
OJ L 297, 15. 11. 2005, s. 3
Nařízení 1855/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP))
OJ L 297, 15. 11. 2005, s. 5

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí [2005/783/ES], kterým se mění rozhodnutí [2001/689/ES], [2002/231/ES] a [2002/272/ES], aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
OJ L 295, 11. 11. 2005, s. 51
Nařízení 1916/2005/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
OJ L 308, 25. 11. 2005, s.1

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí [2005/772/ES], kterým se v souladu se směrnicí 2001/18/ES uvádí na trh produkt geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L., linie 1507) s odolností vůči určitým škůdcům z řádu Lepidoptera a s tolerancí vůči herbicidu glufosinátu amonnému
OJ L 291, 04. 11. 2005, s. 42

KOMODITNÍ PŘEDPISY
MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí [2005/787/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/569/ES], pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Jižní Africe do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků
OJ L 296, 12. 11. 2005, s.3 9
Rozhodnutí [2005/804/ES], kterým se mění rozhodnutí [2000/609/ES], pokud jde o dovoz čerstvého masa ptáků nadřádu běžci z Austrálie a Uruguaye
OJ L 303, 22. 11. 2005, s. 56

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1802/2005/ES upravující nařízení 2771/1999/ES, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
OJ L 290, 04. 11. 2005, s. 3
Nařízení 1938/2005/ES o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2006 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
0J L 311, 26. 11.2005, s. 6

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1857/2005/ES, kterým se mění nařízení 1864/2004/ES o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí
OJ L 297, 15. 11. 2005, s. 9
Nařízení 1870/2005/ES o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
OJ L 300, 17. 11. 2005, s. 19

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1820/2005/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 293, 09. 11. 2005, s. 8
Rozhodnutí [2005/798/ES] o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem
OJ L 301, 18. 11. 2005, s. 14
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem
OJ L 301, 18. 11. 2005, s. 16
Nařízení 1912/2005/ES, kterým se mění nařízení 527/2003/ES, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení 1493/1999/ES, k přímé lidské spotřebě
OJ L 307, 25. 11. 2005, s. 1

KOSMETIKA
Směrnice 2005/80/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku OJ L 303, 22. 11. 2005, s. 32

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 11. do 30. 11. 2005