Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2003

Vydáno: 30. 11. 2003
Autor:

Výběr názvů potravinářských předpisů z Věstníku ES.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Nařízení Komise ES č. 1972/2003 z 10. 11. 2003 o přechodných opatřeních, jež mají být přijata v případě obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
OJ L 293, 11.11.2003, s. 3
Nařízení Komise ES č. 2012/2003 z 14. 11. 2003 opravující nařízení 2535/2001 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 1255/1999 pokud jde o importní opatření pro mléko a mléčné výrobky a otevření tarifních kvót a výjimky z tohoto nařízení.
OJ L 297, 15.11.2003, s. 19

HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení Komise ES č. 1957/2003 z 6. 11. 2003, kterým se mění nařízení  851/2002, kterým se schvalují operace k zajištění kontrol souladu s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděných na Kypru před dovozem do Evropského společenství.
OJ L 289, 7. 11. 2003, s. 13
Nařízení Komise ES č. 1964/2003 z 7. 11. 2003, kterým se ukládají prozatímní ochranná opatření proti dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek apod.)
OJ L 290, 8. 11. 2003, s. 3
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/810] z 17. 11. 2003 měnící rozhodnutí [94/984], [2000/609], [2001/751] pokud jde o dovoz čerstvého drůbežího masa, masa farmově chovaných běžců, živých běžců a jejich násadových vajec z třetích zemí a to z Austrálie.
OJ L 305, 22. 11. 2003, s. 11
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/812] z 17. 11. 2003 se seznamem třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz některých produktů pro lidskou spotřebu, které jsou předmětem směrnice 92/118.
OJ L 305, 22. 11. 2003, s. 17
Nařízení Komise ES č. 2032/2003 z 4. 11. 2003 ohledně druhé fáze desetiletého programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8 týkajícího se uvádění na trh biocidních produktů a měnící nařízení č. 1896/2000.
OJ L 307, 24. 11. 2003, s. 1
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/826] z 18. 11. 2003 měnící rozhodnutí [97/222] pokud jde o dovoz masných výrobků z Austrálie a Slovinska.
OJ L 311, 27. 11. 2003, s. 29
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/827] z 18. 11. 2003 a měnící rozhodnutí [98/371] pokud jde o dovoz čerstvého vepřového masa ze Slovinska.
OJ L 311, 27. 11. 2003, s. 36

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Směrnice Komise ES č. 2003/104 z 12. 11. 2003 schvalující isopropyl ester z hydroxylovaného analogu methioninu (krmiva).
OJ L 295, 13. 11. 2003, s. 83
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2065/2003 z 10. 11. 2003 o kouřových aromatech používaných  nebo vhodných k použití v potravinách.
OJ L 309, 26. 11. 2003, s.1

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení Komise ES č. 2011/2003 z 14. 11. 2003 měnící přílohy I a III nařízení 2377/90 uvádějící postup Společenství při stanovování nejvyšších limitů reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu.
OJ L 297, 15. 11. 2003, s. 15

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení Komise ES č. 1979/2003 z 11. 11. 2003 doplňující přílohu k nařízení 2400/96 o zapsání určitých názvů do Registru chráněných označení původu a chráněných geografických údajů (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló nebo Carxofa de Benicarló a Marrone di San Zeno).
OJ L 294, 12. 11. 2003, s. 5
Nařízení Komise ES č. 2054/2003 z 21. 11. 2003 doplňující přílohu nařízení 2400/96 o zapsání určitých názvů do Registru chráněných označení původu a chráněných geografických údajů (Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya or Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya).
OJ L 305, 22. 11. 2003, s. 5
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/89 z 10. 11. 2003 měnící směrnici 2000/13/EC pokud jde o uvádění složek přítomných v potravinách.
OJ L 308, 25. 11. 2003, s. 15

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1946/2003 z 15. 7. 2003 o přeshraničním pohybu geneticky modifikovaných organismů.
OJ L 287, 05. 11. 2003, s. 1

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/822] ze 17. 11. 2003 o připojení ES k Codex Alimentarius Commission.
OJ L 309, 26. 11. 2003, s. 14

DRŮBEŽ A VEJCE
Nařízení Rady ES č. 2052/2003 z 17. 11. 2003 měnící nařízení 1907/90 o některých tržních normách pro vejce.
OJ L 305, 22. 11. 2003, s. 1

RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení Rady ES č. 1984/2003 z 8. 4. 2003 zavádějící systém statistického monitorování obchodu s tuňákem a mečounem v rámci Společenství.
OJ L 295, 13. 11. 2003, s. 1
Rozhodnutí Komise ES č. [2003/804] ze 14. 11. 2003 stanovující podmínky pro zdraví zvířat a požadavky na certifikaci pro dovoz měkkýšů, jejich vajíček a zárodků pro další chov, zkrmování  nebo lidskou spotřebu.
OJ L 302, 20. 11. 2003, s. 22

TUKY A OLEJE
Nařízení Komise ES č. 1989/2003 z 6. 11. 2003 měnící  nařízení 2568/91 s charakteristikami olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy.
OJ L 295, 13. 11. 2003, s. 57

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 11. do 27. 11. 2003