Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2005

Vydáno: 5. 2. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOMonth.do?year=2005&month=1 

 

hospodářské záležitosti

Dovozní a vývozní licence

Nařízení 120/2005/ES, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením 2535/2001/ES

OJ L 24, 27.01.2005, s.24

Nařízení 153/2005/ES, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)

OJ L 27, 29.01.2005, s.33

 

Ceny

Nařízení 122/2005/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

OJ L 25, 28.01.2005, s.1

Nařízení 143/2005/ES o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

OJ L 27, 29.01.2005, s.1

Nařízení 148/2005/ES, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 156. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení  2571/97/ES

OJ L 27, 29.01.2005, s.27

Nařízení 150/2005/ES, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 12. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení  2771/1999/ES

OJ L 27, 29.01.2005, s.29

 

Jednotkové ceny pro určení celní hodnoty

Nařízení 35/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

OJ L 10, 13.01.2005, s.3

Nařízení 121/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

OJ L 24, 27.01.2005, s.27

 

Náhrady

Nařízení  130/2005/ES, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

OJ L 25, 28.01.2005, s.41

Nařízení 131/2005/ES, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

OJ L 25, 28.01.2005, s.45

Nařízení 132/2005/ES, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením 1210/2004/ES, pro hospodářský rok 2004/05

OJ L 25, 28.01.2005, s.48

Nařízení 133/2005/ES, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

OJ L 25, 28.01.2005, s.50

Nařízení 136/2005/ES, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 581/2004/ES

OJ L 25, 28.01.2005, s.56

Nařízení 137/2005/ES, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 582/2004/ES

OJ L 25, 28.01.2005, s.58

Nařízení 147/2005/ES, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 156. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 2571/97/ES

OJ L 27, 29.01.2005, s.25

 

Podpory, prémie

Nařízení 149/2005/ES, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 328. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení 429/90/EHS

OJ L 27, 29.01.2005, s.29

 

horizontální záležitosti jakosti a bezpečnosti potravin

ODBĚR VZORKŮ Analýza, správná LABORATORNÍ PRAXE – obecné

Rozhodnutí [2005/34/ES], kterým se stanoví harmonizované normy pro zkoušení některých reziduí v produktech živočišného původu dovezených ze třetích zemí

OJ L 16, 20.01.2005, s.61

Směrnice 2005/4/ES, kterou se mění směrnice 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách 

OJ L 19, 21.01.2005, s.50

Směrnice 2005/5/ES, kterou se mění směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách 

OJ L 27, 29.01.2005, s.38

 

Hygiena a BEZPEČNOST POTRAVIN

Rozhodnutí [2005/13/ES], kterým se mění rozhodnutí [2001/881/ES], kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí

OJ L 6, 08.01.2005, s.8

Nařízení 79/2005/ES, kterým se provádí nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o používání mléka, mléčných výrobků a produktů získaných z mléka, které jsou v uvedeném nařízení definovány jako materiál kategorie 3 

OJ L 16, 20.01.2005, s.46

Rozhodnutí [2005/33/ES], kterým se mění rozhodnutí [2001/556/ES], pokud jde o zahrnutí zařízení v Indii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet želatinu určenou k lidské spotřebě

OJ L 16, 20.01.2005, s.59

Nařízení 92/2005/ES, kterým se provádí nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu, a mění příloha VI uvedeného nařízení, pokud jde o přeměnu na bioplyn a zpracování tavených/škvařených tuků 

OJ L 19, 21.01.2005, s.27

Nařízení 93/2005/ES, kterým se mění nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu a o obchodní doklady pro přepravu vedlejších živočišných produktů 

OJ L 19, 21.01.2005, s.34

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Nařízení 75/2005/ES, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o moxidektin, lineární alkylbenzensulfonové kyseliny s alkylovými řetězci s délkou C9 až C13, obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C13 a acetylisovaleryltylosin 

OJ L 15, 19.01.2005, s.3

Nařízení 78/2005/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o těžké kovy 

OJ L 16, 20.01.2005, s.43

Nařízení 123/2005/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o ochratoxin A

OJ L 25, 28.01.2005, s.3

Směrnice 2005/7/ES o  změně směrnice 2002/70/ES, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxionovým efektem v krmivech 

OJ L 27, 29.01.2005, s.41

Směrnice 2005/8/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech 

OJ L 27, 29.01.2005, s.44

 

Zmrazené potraviny

Nařízení 37/2005/ES o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě 

OJ L 10, 13.01.2005, s.18

 

Komoditní předpisy

MASO A MASNÉ VÝROBKY

Rozhodnutí [2005/1/ES], kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

OJ L 1, 04.01.2005, s.8

 

RYBY a vodní živočichové

Nařízení 27/2005/ES, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů

OJ L 12, 14.01.2005, s.1

 

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH

Nařízení 6/2005/ES, kterým se opravují nařízení 46/2003/ES a 47/2003/ES, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení

OJ L 2, 05.01.2005, s.3

 

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 146/2005/ES, kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína

 

OJ L 27, 29.01.2005, s.24

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od  1. 1. do 31. 1. 2005