Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2013

Vydáno: 4. 6. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=5

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení  406/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení  37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku prednisolon
OJ L 121, 03.05.2013, s.42
Prováděcí nařízení 437/2013/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž mohou být některé komodity dováženy do Unie nebo přepravovány přes její území
OJ L 129, 14.05.2013, s.25
Prováděcí rozhodnutí 2013/217/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 2589)
OJ L 129, 14.05.2013, s.38
Prováděcí nařízení 467/2013/EU, kterým se mění nařízení 206/2009/ES  o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství, pokud jde o informace, které mají být na plakátech poskytnuty cestujícím a široké veřejnosti
OJ L 135, 22.05.2013, s.5
Prováděcí nařízení 482/2013/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 139, 25.05.2013, s.6
Prováděcí rozhodnutí 2013/235/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2013) 2905)
OJ L 139, 25.05.2013, s.29
Prováděcí nařízení 489/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o dvouvláknovou ribonukleovou kyselinu homologní s virovou ribonukleovou kyselinou kódující část obalového proteinu a část intergenové oblasti izraelského viru akutní paralýzy
OJ L 141, 28.05.2013, s.4
Rozhodnutí 1/2013/EHP  ze dne 1. února 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 144, 30.05.2013, s.1
Rozhodnutí 2/2013/EHP  ze dne 1. února 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 144, 30.05.2013, s.3
Rozhodnutí 3/2013/EHP  ze dne 1. února 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 144, 30.05.2013, s.4
Rozhodnutí 4/2013/EHP  ze dne 1. února 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 144, 30.05.2013, s.5
Rozhodnutí 5/2013/EHP  ze dne 1. února 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 144, 30.05.2013, s.6
Rozhodnutí 6/2013/EHP  ze dne 1. února 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 144, 30.05.2013, s.8

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 463/2013/EU, kterým se mění nařízení  2003/2003/ES  o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I, II a IV technickému pokroku
OJ L 134, 18.05.2013, s.1
Prováděcí nařízení 480/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 788/2012/EU, pokud jde o období, kdy se analýza některých pesticidů provádí dobrovolně
OJ L 139, 25.05.2013, s.4
Prováděcí nařízení 485/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky
OJ L 139, 25.05.2013, s.12

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení  415/2013/EU, kterým se stanoví další pravomoci a úkoly referenčních laboratoří EU pro vzteklinu, tuberkulózu skotu a zdraví včel, mění nařízení  737/2008/ES  a zrušuje nařízení  87/2011/EU
OJ L 125, 07.05.2013, s.7
Prováděcí rozhodnutí 2013/224/EU, kterým se schvaluje laboratoř v Chorvatsku k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2013) 2783)
OJ L 135, 22.05.2013, s.21

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 438/2013/EU, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek
OJ L 129, 14.05.2013, s.28
Nařízení 497/2013/EU, kterým se mění a opravuje nařízení  231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení  1333/2008/ES
OJ L 143, 30.05.2013, s.20

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení  403/2013/EU  o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (ATCC 74444) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, nosnice a pro odstavená selata a kterým se mění nařízení  1259/2004/ES,  1206/2005/ES a 1876/2006/ES  (držitel povolení DSM Nutritional Products)
OJ L 121, 03.05.2013, s.26
Prováděcí nařízení 413/2013/EU o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro použití ve vodě k napájení pro odstavená selata, výkrm prasat, nosnice a výkrm kuřat (držitel povolení Lallemand SAS)
OJ L 125, 07.05.2013, s.1
Prováděcí nařízení 427/2013/EU o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 1750/2006/ES,  634/2007/ES  a 900/2009/ES, pokud jde o maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem
OJ L 127, 09.05.2013, s.20
Prováděcí nařízení 445/2013/EU o povolení hydroxyanalogu selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 130, 15.05.2013, s.21
Prováděcí nařízení 469/2013/EU  o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek
OJ L 136, 23.05.2013, s.1

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 495/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 996/2012/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 143, 30.05.2013, s.3

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 405/2013/EU  o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Peru
OJ L 121, 03.05.2013, s.35

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 456/2013/EU, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o dovozní kvóty pro mléko podle nařízení  2535/2001/ES  a dovozní kvóty pro hovězí maso podle nařízení  č. 412/2008/ES  a  č. 431/2008/ES
OJ L 133, 17.05.2013, s.13
Prováděcí nařízení 457/2013/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 412/2008/ES  a  431/2008/ES, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014
OJ L 133, 17.05.2013, s.15

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 458/2013/EU, kterým se opravuje nařízení 589/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce
OJ L 133, 17.05.2013, s.17

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2013/213/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU týkající se schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2013) 2381)
OJ L 120, 01.05.2013, s.16
Prováděcí nařízení 404/2013/EU o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Peru
OJ L 121, 03.05.2013, s.30

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2013/249/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 852/2004/ES  a  853/2004/ES  týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení (oznámeno pod číslem C(2013) 2803)
OJ L 143, 30.05.2013, s.26

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2013/253/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, pokud jde o uznávání některých třetích zemí a některých oblastí třetích zemí za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem C(2013) 3057)
OJ L 145, 31.05.2013, s.35

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 470/2013/EU  o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2013/14
OJ L 136, 23.05.2013, s.9
Prováděcí nařízení 476/2013/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2013/14
OJ L 138, 24.05.2013, s.5

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 5. 2013

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.