Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2004

Vydáno: 24. 5. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku EU. (Doplněna i část předpisů z 30. 4., které byly do Věstníku dodány až během května a června.)

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN PŘI DOVOZU
Rozhodnutí [2004/319/ES], kterým se mění příloha I k rozhodnutí 2003/804/ES týkající se zdraví zvířat a veterinárních podmínek pro dovoz mlžů, jejich vajíček a gamet pro účely chovu, výkrmu, sádkování nebo pro lidskou spotřebu.
OJ L 102, 07.04.2004, s.73
Nařízení. 658/2004/ES, kterým se ukládají definitivní bezpečnostní opatření proti dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek apod.)
OJ L 104, 08.04.2004, s.67
Nařízení 668/2004/ES, kterým se mění některé přílohy k nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o dovoz živočišných produktů ze třetích zemí
OJ L 112, 19.04.2004, s.1
Rozhodnutí [2004/359/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/296/ES] se seznamem třetích zemí, z nichž je schválen dovoz rybích produktů pro lidskou spotřebu, a to z hlediska Rumunska a Zimbabve.
OJ L 113, 20.04.2004, s.45
Rozhodnutí [2004/360/ES] stanovující zvláštní podmínky pro dovoz rybích produktů z Zimbabve.
OJ L 113, 20.04.2004, s.48
Rozhodnutí [2004/361/ES] stanovující zvláštní podmínky pro dovoz rybích produktů z Rumunska.
OJ L 113, 20.04.2004, s.54
Rozhodnutí [2004/367/ES], kterým se mění rozhodnutí [95/30/ES], kterým se stanovují podmínky pro dovoz dvojskořápkových měkkýšů náležejících k druhu Acanthocardia tuberculatum lovených a zpracovaných za podmínek rozhodnutí [96/77/ES].
OJ L 114, 21.04.2004, s.36
Nařízení 826/2004/ES zakazující dovoz atlantického modroploutvého tuňáka (Thunnus thynnus) pocházejícího z Rovníkové Guiney a Sierry Leone a rušící nařízení 2092/2000/ES.
OJ L 127, 29.04.2004, s.19
Nařízení 827/2004/ES zakazující dovoz atlantického obřího tuňáka (Thunnus obesus) pocházejícího z Bolivie, Kambodže, Rovníkové Guiney, Georgie a Sierry Leone a rušící nařízení 1036/2001/ES.
OJ L 127, 29.04.2004, s.21
Nařízení 828/2004/ES zakazující dovoz atlantického mečouna (Xiphias gladius) pocházejícího z Sierry Leone a rušící nařízení 2093/2000/ES.
OJ L 127, 29.04.2004, s.23
Rozhodnutí [2004/413/ES] měnící rozhodnutí [2000/585/ES] týkající se zdraví zvířat a veterinárních podmínek pokud jde o králičí maso, maso některých druhů zvěře a farmově chované zvěře přepravované přes Společenství nebo dočasně uskladněné ve Společenství.
OJ L 151, 30.04.2004, s.57
Rozhodnutí [2004/414/ES] měnící rozhodnutí [2003/779/ES] týkající se zdraví zvířat a veterinárních podmínek pokud jde o živočišná střeva přepravovaná přes Společenství nebo dočasně uskladněná ve Společenství.
OJ L 151, 30.04.2004, s.65
Rozhodnutí [2004/415/ES] měnící rozhodnutí [2000/609/ES] týkající se zdraví zvířat a veterinárních podmínek pokud jde o maso farmově chovaných běžců přepravované přes Společenství nebo dočasně uskladněné ve Společenství.
OJ L 151, 30.04.2004, s.73
Rozhodnutí [2004/416/ES] o dočasných ochranných opatřeních týkajících se určitých citrusových plodů pocházejících z Argentiny n ebo Brazílie.
OJ L 151, 30.04.2004, s.79
Rozhodnutí [2004/432/ES] o schválení plánů monitoringu reziduí předložených třetími zeměmi v souladu se směrnicí 96/23/ES.
OJ 152, 30.04.2004, s.43
Rozhodnutí [2004/427/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/221/ES] týkající se zdraví zvířat a veterinárních podmínek masných výrobků převážených přes Společenství nebo dočasně skladovaných ve Společenství.
OJ L 154, 30.04.2004, s.8
Rozhodnutí [2004/428/ES], kterým se mění rozhodnutí [2003/493/ES] týkající se vstupních míst, kterými smějí být do Společenství dováženy brazilské skořápkové plody pocházející nebo zasílané z Brazílie.
OJ L 154, 30.04.2004, s.14
Rozhodnutí [2004/429ES], kterým se mění rozhodnutí [97/830/ES], [2000/40/ES] , [2002/79/ES] a [2002/80/ES] týkající se vstupních míst, kterými smějí být do Společenství dováženy určité produkty.
OJ L 154, 30.04.2004, s.20
Rozhodnutí [2004/436/ES], kterým se mění rozhodnutí [94/984/ES] týkající se zdraví zvířat a veterinárních podmínek pro čerstvé drůbeží maso převážené přes Společenství nebo dočasně skladované ve Společenství.
OJ L 154, 30.04.2004, s.59
Rozhodnutí [2004/437/ES], kterým se mění rozhodnutí [2000/572/ES] týkající se zdraví zvířat a veterinárních podmínek pro masové  přípravky převážené přes Společenství nebo dočasně skladované ve Společenství.
OJ L 154, 30.04.2004, s.65
Rozhodnutí [2004/438/ES] stanovující podmínky pro zdraví zvířat a veřejné zdraví a podmínky veterinární certifikace pro uvádění na trh ve Společenství tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka určených pro lidskou spotřebu.
OJ L 154, 30.04.2004, s.79
Rozhodnutí [2004/469/ES] měnící rozhodnutí [2001/881/ES] se seznamem hraničních inspekčních míst, pokud jde o ČR, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko.
OJ L 160, 30.04.2004, s.7

HYGIENA A BEZPEČNOST V EU
Nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin.
OJ L 139, 30.4.2004, s. 1
Nařízení 853/2004/ES o specifických pravidlech pro hygienu potravin.
OJ L 139, 30.4.2004, s. 55
Rozhodnutí [2004/379/ES] měnící rozhodnutí [2001/471/ES] týkající se bakteriologických testů v některých provozech na zpracování masa.
OJ L 144, 30.04.2004, s.1
Rozhodnutí [2004/380/ES] měnící rozhodnutí [97/365/ES] týkající se zařazení podniků z Islandu do dočasného seznamu podniků třetích zemí, z nichž členské státy schvalují dovoz mletého masa a masných polotovarů.
OJ L 144, 30.04.2004, s.5
Rozhodnutí [2004/381ES] měnící rozhodnutí [99/710/ES] týkající se zařazení podniků z Islandu do dočasného seznamu podniků třetích zemí, z nichž členské státy schvalují dovoz masných výrobků.
OJ L 144, 30.04.2004, s.8
Směrnice 2004/41/ES zrušující některé směrnice týkající se hygieny a zdravotních podmínek pro výrobu a uvádění na trh některých výrobků živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a měnící směrnice 89/662, 92/118 a rozhodnutí 95/408.
OJ L 157, 30.04.2004, s.33
Rozhodnutí [2004/478/ES] týkající se přijetí obecného plánu pro řízení krize z potravin/krmiv.
OJ L 160, 30.04.2004, s.98

ÚŘEDNÍ DOZOR
Nařízení 854/2004/ES stanovující  specifická pravidla pro organizaci úředního dozoru nad produkty živočišného původu určenými pro lidskou spotřebu.
OJ L 139, 30.4.2004, s. 206
Nařízení 851/2004/ES zřizující Evropské centrum pro prevenci a sledování chorob (European Centre for disease prevention and control).
OJ L 142, 30.4.2004, s. 1
Rozhodnutí [2004/449/ES] schvalující plán monitoringu reziduí předložený Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem v souladu se směrnicí 96/23.
OJ L 155, 30.04.2004, s.86
Rozhodnutí [2004/479/ES] stanovující přechodná opatření pro některé národní referenční laboratoře zjišťující rezidua v nových členských státech.
OJ L 160, 30.04.2004, s.112
Nařízení 882/2004/ES o úřední kontrole k zajištění verifikace a souladu s předpisy pro krmiva a potraviny a s pravidly pro zdraví zvířat a welfare.
OJ L 165, 30.04.2004, s.1

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Směrnice 2004/45/ES, kterou se mění směrnice 96/77/ES stanovující specifická kritéria čistoty potravinových přídatných látek jiných než barviva a sladidla.
OJ L 113, 20.04.2004, s.19
Směrnice 2004/47/ES, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o směsi karotenu (E 160 a (i)) a beta-karotenu (E 160 a (ii)).
OJ L 113, 20.04.2004, s.24
Rozhodnutí [2004/357/ES], kterým se mění rozhodnutí [1999/217/ES], pokud jde o registr aromatických látek.
OJ L 113, 20.04.2004, s.28
Směrnice 2004/46/ES, kterou se mění směrnice 95/31/ES, pokud jde o E 955 sukralózu a E 962 sůl aspartam-acesulfamu.
OJ L 114, 21.04.2004, s.15
Rozhodnutí [2004/374/ES], pozastavující uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek obsahujících přídatné látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 a/nebo E 418.
OJ L 118, 23.04.2004, s.70
Nařízení 879/2004/ES týkající se dočasného schválení nového použití aditiva, které již bylo schváleno do krmiv (Saccharomyces cerevisiae).
OJ L 162, 30.04.2004, s.65
Nařízení 880/2004/ES schvalující bez časového omezení použití beta-karotenu a kantaxantinu jako aditiv do krmiv – náležejících do skupiny barviv včetně pigmentů.
OJ L 162, 30.04.2004, s.68

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 655/2004/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o dusičnany v potravinách pro kojence a malé děti .
OJ L 104, 08.04.2004, s.48
Nařízení 683/2004/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o aflatoxiny a ochratoxin v potravinách pro kojence a malé děti.
OJ L 106, 15.04.2004, s.3
Nařízení 684/2004/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o dioxiny.
OJ L 106, 15.04.2004, s.6
Směrnice 2004/43/ES, kterou se mění směrnice 98/53/ES a 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství aflatoxinu a ochratoxinu A v potravinách pro kojence a malé děti.
OJ L 113, 20.04.2004, s.14
Směrnice 2004/44/ES, kterou se mění směrnice 2002/69/ES stanovující metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dioxinů a zjištění dioxinu podobných PCB v potravinách.
OJ L 113, 20.04.2004, s.17
Směrnice 2004/59/ES, kterou se mění směrnice 90/642/EHS, pokud jde o nejvyšší hodnoty reziduí bromopropylátu.
OJ L 120, 24.04.2004, s.30
Směrnice 2004/60/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, kterou se zahrnuje quinoxyfen mezi aktivní látky.
OJ L 120, 24.04.2004, s.39
Směrnice 2004/61/ES, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pokud jde o nejvyšší hodnoty reziduí určitých pesticidů, jejichž použití je v ES zakázáno.
OJ L 127, 29.04.2004, s.81
Doporučení [2004/394/ES] týkající se hodnocení rizika a strategie snižování rizika pro látky: Acetonitrile; Acrylamide; Acrylonitrile; Acrylic acid; Butadiene; Hydrogen fluoride; Hydrogen peroxide; Methacrylic acid; Methyl methacrylate; Toluene; Trichlorobenzene
OJ L 144, 30.04.2004, s.72

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 608/2004/ES o označování potravin a potravinových přísad s přídavkem fytosterolů, esterů fytosterolu, fytostanolů a/nebo esterů phytostanolu.
OJ L 97, 01.04.2004, s.44
Nařízení 637/2004/ES, kterým se doplňuje příloha k nařízení 2400/96/ES o zapsání některých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Agneau de Pauillac a Agneau du Poitou-Charentes).
OJ L 100, 06.04.2004, s.31
Nařízení 738/2004/ES, kterým se doplňuje příloha k nařízení  2400/96/ES o zapsání některých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Peras de Rincón de Soto a Brioche vendéenne).
OJ L 116, 22.04.2004, s.5
Směrnice 2004/77/ES, kterou se mění směrnice 94/54/ES, pokud jde o označování některých potravin obsahujících kyselinu glycyrrhetinovou a její amonnou sůl.
OJ L 162, 30.04.2004, s.76
Nařízení 918/2004/ES zavádějící přechodná opatření na ochranu geografických údajů a označení původu pro zemědělské produkty a potraviny v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 163, 30.04.2004, s.88

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 746/2004/ES upravující některá nařízení týkající se ekologické produkce zemědělských produktů a označování těchto zemědělských produktů a potravin z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 122, 26.04.2004, s.10

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Nařízení 641/2004/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 1829/2003/ES, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, oznámení o existujících produktech a náhodné nebo technicky nevyvratitelnou přítomnosti geneticky modifikovaných materiálů s příznivým zhodnocením rizik.
OJ L 102, 07.04.2004, s.14

MASO, DRŮBEŽ, VEJCE A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 814/2004/ES upravující nařízení 1538/91/EHS, s podrobnými pravidly pro zavádění nařízení 1906/90/EHS o určitých tržních normách pro drůbeží maso z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 153, 30.04.2004, s.1
Nařízení 818/2004/ES upravující nařízení 2295/2003/ES s podrobnými pravidly pro zavádění nařízení 1907/90/ES o určitých tržních normách pro vejce z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 153, 30.04.2004, s.82

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 921/2004/ES, kterým se mění nařízení 2191/81/EHS, 429/90/EHS a 2571/97/ES, které se týká požadavků směrnice 92/46/EHS stanovující pravidla týkající se zdravotní nezávadnosti při výrobě a umísťování na trhu syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a výrobků na bázi mléka.
 OJ L 163, 30.04.2004, s.94

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 907/2004/ES, kterým se mění tržní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z hlediska prezentace a označování.
OJ L 163, 30.04.2004, s. 50

CUKR, MED, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 663/2004/ES, kterým se mění nařízení 2300/97/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 1221/97/ES, kterým se stanovují všeobecná pravidla pro uplatňování opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh.
OJ L 104, 08.04.2004, s.105

SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU, CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Nařízení 662/2004/ES, kterým se stanovují prozatímní opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení 936/97/ES a 1279/98/ES o otevření a správě některých celních kvót pro výrobky z hovězího a telecího masa z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 104, 08.04.2004, s.103
Nařízení 664/2004/ES, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření, pokud jde o dovozní licence pro mléko a mléčné výrobky podle nařízení 2535/2001/ES.
OJ L 104, 08.04.2004, s.106
Nařízení 652/2004/ES, kterým se opravuje nařízení 362/2004/ES o otevření preferenční celní kvóty pro dovoz surové cukrové třtiny pocházející ze států AKT pro dodávky rafinériím v období od 1. března do 30. června 2004.
OJ L 104, 08.04.2004, s.43
Nařízení 709/2004/ES, kterým se v důsledku přistoupení Malty k Evropské unii stanovují přechodná opatření v odvětví vína.
OJ L 111, 17.04.2004, s.21
Nařízení 710/2004/ES, kterým se stanovují odchylky od nařízení 780/2003/ES, pokud jde o celní podkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu KN 02062991.
OJ L 111, 17.04.2004, s.23
Nařízení 711/2004/ES, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení 780/2003/ES, o otevření a správě celních kvót pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu 02062991.
OJ L 111, 17.04.2004, s.24
Nařízení 686/2004/ES, kterým se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanovují přechodná opatření týkající se organizací producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou.
OJ L 106, 15.04.2004, s.10
Nařízení 739/2004/ES regulující celkové množství uvedené v čl. 3 nařízení 3950/92/EHS určující dodatečná cla v sektoru mléka a mléčných produktů.
 OJ L 116, 22.04.2004, s.7
Nařízení 748/2004/ES, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o uspořádání dovozu mléka a mléčných produktů, a otevření tarifních kvót a derogace z tohoto nařízení.
OJ L 118, 23.04.2004, s.3
Nařízení 777/2004/ES upravující několik nařízení týkajících se trhu s obilovinami z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
 OJ L 123, 27.04.2004, s.50
Nařízení 780/2004/ES o přechodných opatřeních souvisejících s nařízením 1774/2002/ES, pokud jde o dovoz a tranzit určitých produktů z některých třetích zemí.
OJ L 123, 27.04.2004, s.64
Nařízení 783/2004/ES, kterým se mění nařízení 1555/96/ES týkající se spouštěcích úrovní pro dodatečná cla na okurky a višně.
OJ L 123, 27.04.2004, s.98
Nařízení 838/2004/ES s přechodnými opatřeními pro dovoz banánů do Společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 127, 29.04.2004, s.52
Nařízení 877/2004/ES stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 2200/96/ES pokud jde o ohlašování cen dosahovaných na trzích s určitým čerstvým ovocem a zeleninou.
OJ L 162, 30.04.2004, s.54
Nařízení 908/2004/ES upravující několik nařízení týkajících se společné organizace trhu s vínem, z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, , Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 163, 30.04.2004, s. 56
Nařízení 915/2004/ES, kterým se ruší některá nařízení v sektoru mléka a mléčných výrobků.
 OJ L 163, 30.04.2004, s.79
Nařízení 920/2004/ES, kterým se mění nařízení 2550/2001/ES s podrobnými pravidly pro aplikaci nařízení 2529/2001/ES o společné organizaci trhu s ovčím a kozím masem, pokud jde o prémiová schémata, a měnící nařízení 2419/2001/ES z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 163, 30.04.2004, s.92
Nařízení 815/2004/ES s přechodnými opatřeními ohledně exportu mléka a mléčných produktů z hlediska nařízení 174/1999/ES z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 153, 30.04.2004, s.17
Nařízení 816/2004/ES, kterým se mění nařízení 2707/2000/ES stanovující pravidla pro aplikaci nařízení 1255/1999/ES týkající se příspěvků na dodávky mléka a určitých mléčných výrobků pro žáky ve vzdělávacích zařízeních.
OJ L 153, 30.04.2004, s.19
Nařízení 810/2004/ES upravující některá nařízení týkající se společné organizace s mlékem a mléčnými produkty z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.
OJ L 149, 30.04.2004, s. 127
Nařízení 865/2004/ES o společné organizaci trhu s olivovým olejem a solními olivami a doplňující nařízení. 827/68/ES.
OJ L 161, 30.04.2004, s.97

OBECNÉ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ I S POTRAVINAMI
Směrnice 2004/22/ES o měřidlech.
OJ L 135, 30.04.2004, s.1
Nařízení 819/2004/ES  zahajující veřejný prodej vinného alkoholu k použití jako bioetanol ve Společenství.
OJ L 153, 30.04.2004, s.90
Nařízení 878/2004/ES s přechodnými opatřeními podle nařízení 1774/2002/ES pro některé vedlejší živočišné produkty klasifikované jako materiály kategorie 1 a 2 a určené pro technické účely.
OJ L 162, 30.04.2004, s.62

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ PRO PŘISTUPUJÍCÍ STÁTY – schválené podniky
Rozhodnutí [2004/453/ES], kterým se zavádí směrnice 91/67/EHS týkající se opatření proti některým onemocněním živočichů aquakultur.
OJ L 156, 30.04.2004, s.5
Rozhodnutí [2004/454/ES], kterým se mění přílohy I, II a III  rozhodnutí [2003/858/ES] stanovující veterinární podmínky a veterinární certifikaci pro dovoz živých ryb, jejich vajíček a gamet určených pro chov a živých ryb původem z aquakultur a výrobků z nich určených pro lidskou spotřebu.
OJ L 156, 30.04.2004, s.29
Rozhodnutí [2004/458/ES], kterým se mění Dodatek  B přílohy XII Smlouvy o přistoupení z r. 2003 tak, že zahrnuje do seznamu podniků v přechodném období některé podniky v sektoru masa, mléka a ryb v Polsku.
OJ L 156, 30.04.2004, s.52
Rozhodnutí [2004/459/ES] přijímající přechodná opatření týkající se některých podniků v sektoru mléka v Maďarsku.
OJ L 156, 30.04.2004, s.68
Rozhodnutí [2004/460/ES], kterým se mění dodatek A přílohy VIII Smlouvy o přistoupení z r. 2003 tak, že zahrnuje do seznamu podniků v přechodném období některé podniky v sektoru masa, mléka a ryb v Lotyšsku.
OJ L 156, 30.04.2004, s.72
Rozhodnutí [2004/462/ES], kterým se mění dodatek A přílohy X Smlouvy o přistoupení z r. 2003 tak, že zahrnuje do seznamu podniků v přechodném období některé podniky v sektoru masa v Maďarsku.
OJ L 156, 30.04.2004, s.126
Rozhodnutí [2004/463/ES], kterým se mění dodatek přílohy XIV Smlouvy o přistoupení z r. 2003 tak, že zahrnuje do seznamu podniků v přechodném období některé podniky v sektoru masa na Slovensku.
OJ L 156, 30.04.2004, s.129
Rozhodnutí [2004/464/ES], přijímající přechodná opatření týkající se určitých podniků v Lotyšsku vyrábějících vedlejší živočišné produkty.
OJ L 156, 30.04.2004, s.132
 
Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 4. do 30. 4. 2004