Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2006

Vydáno: 4. 8. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2006
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 49848 ; Vydáno : 2.8. 2006; Zdroj: Agronavigátor;  Autor : Ing. Irena Suková
Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.
 
Bezpečnost potravin
Rozhodnutí 2006/527/ES o financování studií, posouzení dopadů a hodnocení v oblastech bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zootechniky
OJ L 208, 29.07.2006, s.37
 
Veterinární opatření, pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu
Rozhodnutí 2006/463/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany
OJ L 183, 05.07.2006, s. 20
Nařízení 1041/2006/ES, kterým se mění příloha III nařízení 999/2001/ES, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí
OJ L 187, 08.07.2006, s.10
Rozhodnutí 2006/479/ES a 2006/480/ES, kterými se mění dodatek A přílohy VIII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v Lotyšsku a Litvě působící v odvětví masa
OJ L 189, 12.07.2006, s.9, 12
Nařízení 1055/2006/ES, kterým se mění přílohy I a III nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flubendazol a lasalocid
OJ L 192, 13.07.2006, s.3
Rozhodnutí 2006/501/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/264/ES o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Rumunsku
OJ L 198, 20.07.2006, s.38
Rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
OJ L 199, 21.07.2006, s.36
Rozhodnutí 2006/521/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/733/ES a 2006/7/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 205, 27.07.2006, s.26
Rozhodnutí 2006/522/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků a přesun některých živých ptáků do Společenství
OJ L 205, 27.07.2006, s.28
Rozhodnutí 2006/528/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/147/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku
OJ L 208, 29.07.2006, s.37
 
Opatření u potravin rostlinného původu
Rozhodnutí 2006/464/ES o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
OJ L 183, 05.07.2006, s.20
Směrnice 2006/41/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klothianidin a pethoxamid
OJ L 187, 08.07.2006, s.24
Rozhodnutí 2006/473/ES, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus)
OJ L 187, 08.07.2006, s.35
Rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny
OJ L 199, 21.07.2006, s.21
Rozhodnutí 2006/517/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání vzhledem k případnému zařazení metaflumizonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 200, 25.07.2006, s.34
Směrnice 2006/60/ES, kterou se mění přílohy směrnice 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, benomylu, karbendazimu, thiofanát-methylu, myklobutanylu, glyfosfátu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu a chlormekvatu
OJ L 296, 27.07.2006, s.1
Směrnice 2006/61/ES, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu
OJ L 296, 27.07.2006, s.12
Směrnice 2006/62/ES, kterou se mění přílohy směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí látek desmedifam, fenmedifam a chlorfenvinfos
OJ L 296, 27.07.2006, s.27
Směrnice 2006/64/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klopyralidu, cyprodinilu, fosetylu a trinexapaku
OJ L 296, 27.07.2006, s.107
 
PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2006/52/ES, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách
OJ L 204, 26.07.2006, s.10
 
DRůBEŽí MASO A VEJCE
Nařízení 1010/2006/ES o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
OJ L 04.07.2006, s. 3
Nařízení 1028/2006/ES o obchodních normách pro vejce
OJ L 186, 07.07.2006, s.1
Nařízení 1029/2006/ES, kterým se mění nařízení 1906/90/EHS o některých obchodních normách pro drůbeží maso
OJ L 186, 07.07.2006, s.6
 
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1018/2006/ES, kterým se mění nařízení 2799/1999/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
OJ L 183, 05.07.2006, s.12
 
JEDLÉ OLEJE
Nařízení 1044/2006/ES, kterým se mění nařízení 1019/2002/ES o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 187, 08.07.2006, s.20
 
OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 991/2006/ES, kterým se mění nařízení 1870/2005/ES o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí
OJ L 179, 01.07.2006, s.15
Nařízení 1016/2006/ES, kterým se mění nařízení 1615/2001/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny
OJ L 183, 05.07.2006, s.9
 
CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 951/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 318/2006/ES, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
OJ L 178, 01.07.2006, s.24
Nařízení 952/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 318/2006/ES, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
OJ L 178, 01.07.2006, s.24
Nařízení 1156/2006/ES, kterým se na rok 2006 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby, roční finanční rámec režimu jednotné platby na plochu a maximální částky na poskytování oddělených plateb za cukr podle nařízení 1782/2003/ES a kterým se mění uvedené nařízení
OJ L 208, 29.07.2006, s.3
 
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2006/462 Rady přidružení EU–Chile č. 1/2006 o odstranění cel na vína, lihoviny a aromatizované nápoje uvedené v příloze II dohody o přidružení EU–Chile
OJ L 183, 05.07.2006, s.17
Nařízení 1109/2006/ES, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví odchylka od nařízení 1623/2000/ES, pokud jde o lhůty pro dodávání vína do palíren a o destilaci vína
OJ L 198, 20.07.2006, s. 3
 
Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 7. 2006 do 31. 7. 2006