Bezpečnost potravin

Nové nařízení EU 641/2004 jako prováděcí předpis k nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

Vydáno: 20. 4. 2004
Autor:

Prováděcí předpis se v první řadě týká žádostí o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Stanovujíe se způsob, jakým se žádosti mají vypracovat a předkládat. GMO.

Brusel 16. dubna 2004 – Evropská komise přijala prováděcí předpis nezbytný pro fungování nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Nařízení (EC) č. 1829/2003: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00010023.pdf ). Prováděcí předpis se v první řadě týká žádostí o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Stanovuje se způsob, jakým se žádosti mají vypracovat a předkládat. Žádost musí jednoznačně vymezit rozsah žádosti, označit utajené části a obsahovat kromě jiného i monitorovací plán, návrh na označování a metodu detekce nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Prováděcí pravidla dále stanoví způsob, jakým budou žádosti podané na základě dosavadních právních předpisů Společenství (automaticky) změněny na žádosti podané podle nového nařízení, které nabývá účinnosti k 18. dubnu. Předpis také upravuje způsob vypracování a předkládání oznámení o stávajících potravinách a krmivech. Oznámení musí doložit, že tyto produkty jsou nezávadné a pro spotřebitele nezavádějící, musí jasně vymezit rozsah žádosti a označit utajené části a musí uvést způsob detekce a zahrnovat i vzorek produktu. Za třetí je v předpise uvedeno, že pro případy nahodilé nebo technicky nevyhnutelné přítomnosti nepovolených GM-materiálů vypracuje Komise seznam GM-materiálů, které sice nejsou povolené, ale bylo jim z hlediska rizika uděleno kladné hodnocení jedním z bývalých Vědeckých výborů nebo Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Ze seznamu bude také patrné, zda pro tyto GM-materiály existují detekční metody. Přítomnost těchto materiálů v potravinách a krmivech se bude tolerovat do výše 0,5 %. Prováděcí předpis je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie OJ L 102/14: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_102/l_10220040407en00140025.pdf ze 7. dubna 2004. Další informace naleznete v části Otázky a odpovědi o GMO, MEMO/04/85: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=MEMO/04/85|0|RAPID&lg=EN .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .

ICEU, Týden, 20. 4. 2004