Bezpečnost potravin

Nové nařízení ES o o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Vydáno: 3. 12. 2004
Autor:

Nařízení 1935/2004 nahrazuje a zrušuje směrnice 80/590 a 89/109 a nabývá účinnosti okamžitě. Hlavní změnou je skutečnost, že nařízení je platné přímo bez převádění do národních legislativ, že specifikuje požadavky na aktivní a inteligentní materiály a předměty a nově stanovuje postup schvalování.

Nové nařízení 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (ze dne 27. října 2004) bylo vydáno především jako náhrada a změna směrnice 89/109 proto, aby se dokonaleji harmonizovala legislativa členských států a aby se zahrnulo hledisko vědeckého a technického pokroku (především je nutné zahrnout do předpisu „aktivní obaly a materiály“). Vydání tohoto nařízení je v  souladu se současnou legislativní tendencí EU, že pokud to je možné, vydávají se nařízení, která jsou přímo platná ve všech členských státech, a to místo směrnic, které členské státy velmi různým způsobem zapracovávaly do svých národních předpisů. Odstraní se tak také potíže způsobované četnými změnami směrnic, na které musely členské státy reagovat. Navíc, právě směrnice 89/109 stejně dávala členským státům jen málo prostoru pro vlastní úpravy.
Zásady týkající se materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami, které byly stanoveny směrnicí 89/109 většinou stále platí, ale jsou rozvinuty. Součástí nařízení (stejně jako v případě směrnice 89/109) nejsou ustanovení týkající se látek pro povrchové vrstvy a povlaky, které tvoří součást potravin a které mohou být případně konzumovány spolu s potravinou, ani ustanovení týkající se materiálů a předmětů určených pro kontakt s pitnou vodou, ani ustanovení týkající se starožitností.
Vzhledem k tomu, že směrnicí 80/590 byl vhodně zaveden symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami, bude tento symbol přejat do tohoto nařízení (příloha II).
Nařízení vstupuje v platnost vyhlášením ve Věstníku, přičemž až do 27. 10. 2006 platí přechodné opatření, že materiály a předměty, které byly uvedeny na trh v souladu s předpisy před 3. prosincem 2004, mohou být na trhu do vyčerpání zásob.

Co nového obsahuje nařízení 1935/2004
V novém nařízení je zásadní požadavek formulován následovně:
Materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin.“
Aktivní materiály a předměty určené pro styk s potravinami
na rozdíl od dřívějších požadavků, (aby materiály neuvolňovaly látky do potravin), jsou záměrně vyrobeny tak, aby obsahovaly „aktivní“ složky, které se mají uvolňovat do potravin nebo které mají naopak absorbovat látky z potravin. Nařízení odlišuje požadavky na „aktivní materiály“ od požadavků na materiály a předměty, které se tradičně používají k tomu, aby uvolňovaly své přirozené složky do určitých druhů potravin v průběhu jejich výroby, například dřevěné sudy. Přitom požadavky na „aktivní materiály“ musí být v souladu s předpisy o přídatných látkách. Působením „aktivních materiálů“ nesmí docházet k ovlivňování senzorických vlastností, nesmí způsobovat maskování projevů kažení nebo jiných změn potraviny.
Značná pozornost je v novém nařízení věnována postupům schvalování nových materiálů a předmětů, aby byla v souladu s nařízením 178/2002 zajištěna bezpečnost potravin (účast úřadu EFSA). Pro skupiny materiálů a předmětů uvedených v příloze I budou přijímána nebo měněna zvláštní opatření. Žádná látka nebude povolena, pokud nebude odpovídajícím způsobem a dostatečně prokázáno, že konečný materiál nebo předmět vyhovuje požadavkům, když je vystaven podmínkám, které budou stanoveny zvláštním opatřením. Povolení látky nebo látek pro celé Společenství se rovněž bud vydávat formou zvláštního opatření.
Dále jsou specifovány i údaje (nebo značky), které musí být uvedeny na materiálech a předmětech uváděných do oběhu samostatně, nikoli s potravinou, které však jsou určené (nebo předpokládané) pro styk s potravinou.

Plné znění nařízení 1935/2004 (bez příloh) v češtině lze najít ve Věstníku ES.

Věstník ES L 338 , 13.11.2004, s. 4 – 14