Bezpečnost potravin

Nová vyhláška o hygieně při výrobě potravin

Vydáno: 8. 11. 2002
Autor:

Vyhláška MZe ČR č. 451/2002 Sb. je dalším krokem v harmonizaci směrnice EU č. 93/43.

Další část dosud ne zcela harmonizovaného stěžejního předpisu EU o hygieně potravin – směrnice EU č. 93/43 – byla zapracována do nové vyhlášky MZe stanovující podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin neživočišného původu, která byla vydána pod č. 451/2002 Sb. Prvním krokem byla změna vyhlášky o kritických bodech (196/2002 Sb.) a dále budou následovat novely
– vyhlášky č. 287/1999 o veterinárních požadavcích, kde budou doplněny a upřesněny pasáže s požadavky na provozní hygienu při výrobě potravin živočišného původu,
– vyhlášky MZ ČR č. 107/2001, kde budou zpřesněny podmínky a požadavky na osobní a provozní hygienu při výrobě potravin.
Ve vyhlášce 451/2002 jsou stanoveny základní hygienické požadavky, které byly i bez takto podrobného právního předpisu i dříve přirozeně vyžadovány. Jsou definovány termíny: potravinářská provozovna, výrobní zařízení, provozní a osobní hygiena, sanitace. Podrobně se vymezuje řádný technický a hygienický stav provozovny a vypracovaný sanitační řád. Jsou stanoveny stavební prvky, uspořádání prostor, jejich vybavení a způsob jednání s cílem maximálně zabránit kontaminaci potravin. Pozornost je věnována kanalizaci, zacházení s odpady, s vodou, s párou, dále větrání, osvětlení apod. Vyžaduje se patřičná zpracovatelská kvalita potravin určených k dalšímu zpracování, zakazuje se zpracování potravin neznámého původu. Pro styk s potravinami se připouštějí jen osoby, které mají příslušné zdravotní osvědčení. Vyžaduje se vybavení ověřenými nebo kalibrovanými měřidly pro sledování požadovaných parametrů. Stanovují se pravidla pro přepravu a skladování potravin při výrobě, pro osobní a provozní hygienu.