Bezpečnost potravin

Nová směrnice ES týkající se požadavků na potraviny živočišného původu

Vydáno: 29. 10. 2004
Autor:

Směrnice 2004/41, které je součástí balíčku nově koncipovaných předpisů zruší, příp. změní po 1. lednu 2006 řadu dosavadních předpisů regulujících dosud hygienu a kontrolu potravin živočišného původu. Je uveden seznam rušených směrnic a odkaz na plné znění (zatím jen v angličtině).

Směrnice 2004/41 zrušuje některé směrnice týkající se hygieny a zdravotních podmínek pro výrobu a uvádění do oběhu některých výrobků živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a mění nařízení 89/662, 92/118 a 95/408 (je k dispozici jako Corrigendum 01 z 2. 6. 2004, zatím v angličtině – zde.).
K aplikaci této směrnice dojde stejně jako u celého balíčku souvisejících předpisů (nařízení 852/2004, 853/2004 a 854) 18 měsíců po nabytí jejich účinnosti, a sice nejdříve 1. 1. 2006.

Touto směrnicí budou zrušeny následující předpisy:
Směrnice 64/433 o zdravotních podmínkách výroby a obchodování s čerstvým masem
Směrnice 71/118 o zdravotních problémech ovlivňujících výrobu a udádění na trh  čerstvého drůbežího masa
Směrnice 72/461 o zdravotních problémech ovlivňujících obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství
Směrnice 77/96 o zkoušení přítomnosti trichinely při dovou čerstvého vepřového masa z třetích zemí
Směrnice 77/99 o zdravotních problémech ovlivňujících produkci a obchodování s masnými produkty a některými produkty živočišného původu
Směrnice 80/215 o problémech zdraví zvířat, které mají vliv na obchodování s masnými produkty uvnitř Společenství.
Směrnice 89/362 o všeobecných podmínkách hygieny v mlékárnách
Směrnice 89/437 o hygienických a zdravotních problémech ovlivňujících výrobu a uvádění na trh vaječných výrobků
Směrnice 91/492 stanovující zdravotní podmínky pro uvádění dvojskořápkových měkkýšů na trh
Směrnice 91/433 stanovující zdravotní podmínky pro uvádění produktů rybolovu na trh
Směrnice 91/494 o zdravotních podmínkách zvířat z hlediska obchodování s čerstvým drůbežím masem ve Společenství a dovoz z třetích zemí
Směrnice 91/495 týkající se veřejného zdraví a zdravotních problémů zvířat ovlivňujících produkci a uvádění na trh masa králíků a farmově chované zvěře.
Směrnice 92/45 o veřejném zdraví a zdravotních problémech souvisejících se zabíjením divoké zvěře a uvádění masa zvěře na trh.
Směrnice 92/46 stanovující zdravotní pravidla pro výrobu a uvádění na trh syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a výrobků na bázi mléka
Směrnice 92/48 stanovující minimální hygienická pravidla pro produkty rybolovu na palubách určitých plavidel v souladu s čl. 3 směrnice 91/493
Směrnice 94/65 stanovující požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa a masových polotovarů

Předpisy, které budou změněny
Směrnice 92/118 (o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS) bude přepracována tak, aby byla v souladu s nařízeními 853/2004 a 854/2004 a směrnicí 2002/99 a aby zahrnovala potřebná ustanovení ze zrušených výše uvedených směrnic a směrnice 72/462 (ta bude od 1. 1. 2005 platit jen pro import živých zvířat) a odkaz n a rozhodnutí 95/408 týkající se seznamu podniků třetích zemí.
Směrnice 89/662 veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu – nastane především změna v odkazech na související předpisy.
Rozhodnutí 95/408 (o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže) – změna článku 9.

Souhrnou informaci o souboru nových předpisů týkajících se hygieny, kontroly a požadavků na živočišné potraviny najdete po registraci v Potravinářských aktualitách
v článku: Balíček předpisů ES o hygieně potravin.

Další informace týkající se uvedené problematiky najdete v článku:
Nová hygienická pravidla v EU od krmiv po potraviny

Official Journal L 195, 02/06/2004, s. 12 – 15