Bezpečnost potravin

Nizozemci lobují za masokostní moučku

Vydáno: 14. 5. 2010
Autor:

Již roky volá nizozemské odvětví chovu drůbeže po odvolání zákazu zařazovat MKM do krmiv pro drůbež.

Masová a kostní moučka je hodnotným krmným komponentem, roční produkce MKM v EU v objemu 16 mil. t. je exportována nebo je spálena v elektrárnách.
 
V roce 1999 byl vydán v souvislosti s výskytem nebezpečného onemocnění BSE zákaz zkrmování masové a kostní moučky (MKM) u přežvýkavců. Protože však bylo obtížné tento zákaz dodržovat a nebylo možné zcela vyloučit, aby v továrnách na výrobu krmiv nedošlo ke kontaminaci krmiv pro přežvýkavce stopami MKM, rozhodla EU v roce 2000 přijmout úplný zákaz používání MKM ve všech krmivech pro zvířata.
 
BSE krize byla úspěšně překonána. Dosud nebyly zjištěny žádné známky toho, že by drůbež a prasata byli vnímaví na prionová onemocnění. Vědci proto usuzují, že MKM z drůbeže a prasat by mohly být bez rizika využity ve výživě zvířat. Od zavedení zákazu používání MKM v krmivech pro drůbež se často ozývají hlasy požadující jeho odvolání. MKM byly po desetiletí hodnotným a levným zdrojem proteinu v krmivech pro drůbež. Obsahují také hodnotné minerály a vitamíny.
 
Argumenty pro zvovuzařazení MKM do krmiv pro drůbež se opírají o fakt, že kuřata jsou v přírodě omnivorní; konzumují vše. Kombinují rostlinná krmiva se všemi druhy malých živočichů jako jsou červi a brouci. Lobování za navrácení MKM do krmiv pro zvířata pomalu nabírá na síle. Nizozemská ministryně zemědělství Gerda Verburg se zasazuje za podporu zemědělských skupin usilujících o odvolání zákazu v Bruselu. Znovuzařazení MKM do krmiv drůbeže by mohlo přinést i environmentální benefity. Dánský vědec Emiel Elfering z University of Groningen vypočítal, že je v Evropě nutné ročně nahradit okolo 16 mil. tun MBM 23 mil. t. sóji. Krmivářské společnosti to řeší zařazováním většího množství sojových pokrutin do krmiv pro drůbež a prasata. Výsledkem je zvýšená poptávka po sójových bobech, zejména v Brazílii, která je hlavním dodavatelem tohoto krmiva do EU. Od uplatnění zákazu MKM vzrostla celková výměra ploch na kterých se sója pěstuje z 10 mil. hektarů v 80. letech min. st. na nynějších více než 20 mil. hektarů, které byly zčásti získány vykácením tropických deštných pralesů.
 
Absence MKM má vliv na užitkovost ptáků. Jednodenní kuřata na bezmasých dietách jsou senzitivnější na problémy se zažíváním. Mnoho chovatelů drůbeže se rovněž domnívá, že problémy s chováním, vlhkými exkrementy a výskytem lézí na chodidlech má souvislost s vyloučením MKM z krmiv. Kritici zákazu MKM také uvádějí, že by bylo možné se snadněji vyrovnat se zákazem používání antibiotických růstových stimulátorů přijatým v roce 2006.
 
V souvislosti se znovuzařazením MKM do krmiv pro drůbež však vyvstávají otázky spojené s rizikem bakteriální kontaminace a svoji roli také bude hrát otázka, zda budou supermarkety akceptovat maso ze zvířat krmených MKM.
Pro objasnění reálného vlivu MKM v krmivech pro drůbež zadala nizozemská Rada pro chov dobytka a produkci masa univerzitě ve Wageningenu výzkum na brojlerech. 660 brojlerů bylo krmeno 4 variantami krmiva o stejné nutriční hodnotě. Kontrolní skupina brojlerů byla krmena dietou bez MKM a tři pokusné skupiny byly krmeny dietou obsahující 10, 17,5 a 25 % dusíkatých látek pocházejících z (prasečí) MKM. Výsledky budou k dispozici v průběhu několika týdnů. Vědci sledovali růst ptáků, zdravotní stav střev, konverzi krmiva, výtěžnost, kvalitu exkrementů, léze na chodidlech a dermatitidu paty. Následně se bude zkoumat zda se MKM může podílet na prevenci zdravotních problémů, disbakteriózy, vlhkého trusu a lézí chodidla.
 
Určitý pomalý náznak posunu v otázce zmírnění zákazu MKM je znát i v Bruselu. Byl vznesen požadavek na vývoj testovací sady schopnou odlišit typy MKM. Brusel nechce povolit zkrmování MKM ze stejného živočišného druhu. Na vývoji požadované testovací sady se také spolupodílí nizozemská společnost CCL Nutricontrol se sídlem ve Veghelu. Metoda na detekci DNA materiálu z přežvýkavců již existuje.
První uvolnění zákazu používání MKM, pokud bude k dispozici spolehlivý test, se bude týkat zařazení MKM z prasat a drůbeže v krmivech pro akvakultury. Podle názoru expertů se to nestane před okem 2011. Dalším krokem bude povolení MKM z prasat v krmivech pro drůbež a drůbeží MKM v krmivech pro prasata. Podle plánů EU by k tomu mohlo dojít v období let 2013 až 2014. Ale pro zájmové skupiny je to příliš pozdní termín a chtějí se pokusit o urychlení konce zákazu zkrmování MKM.
 
SWORMINK, B.K. Meat and bone meal – back on the menu please
FeedTech, 2010, 14, č. 1, s. 19-21