Bezpečnost potravin

Nezávadnost kozího masa a masných výrobků

Vydáno: 18. 2. 2005
Autor:

Potvrzený výskyt BSE u jedné kozy ve Francii inicioval řadu opatření prováděných EFSA. Je uveden současný stav a další vývoj v hodnocení bezpečnosti kozího masa a masných výrobků z hlediska TSE/BSE v EU.

Dne 28. ledna 2005 vědecký panel pro biologická nebezpečí (BIOHAZ) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal aktuální stanovisko ke svým plánům vyhodnotit možná rizika spojená s konzumací kozího masa.

BIOHAZ přistoupil k tomuto vyhodnocování na základě předběžného zjištění (25. 11. 2004) a následného potvrzení (28. 1. 2005) Referenční laboratoří Společenství (Community Reference Laboratory, CRL) výskytu BSE u jedné kozy ve Francii. K bezpečnosti kozího mléka a výrobků získaných z kozího mléka v souvislosti s BSE/TSE se EFSA vyjádřil již v listopadu 2004.
EFSA získal formálně mandát od Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise (DG Sanco) a následně od Evropského parlamentu pro vypracování stanoviska na téma “Kvantitativní zhodnocení rizika pro člověka z tkání malých přežvýkavců (small ruminants, SMRU) v případě, že BSE je přítomna v těchto populacích zvířat”.

 

Přehled aktivit EFSA v souvislosti s výskytem BSE v kozím mase

Poté, co francouzské kontrolní orgány zveřejnily zprávu o možném výskytu BSE u jedné kozy (28. října 2004), vyvinul EFSA řadu aktivit souvisejících s touto problematikou. Zaměřil se na sběr vědeckých údajů a dalších informací od vědeckých složek, dále od autorit  zabývajících se bezpečností potravin a od výzkumných institucí v členských státech, aby byl schopný provést kvantitativní zhodnocení rizika z konzumace kozích výrobků, pokud by se podezření na výskyt BSE u zmíněné kozy potvrdilo. Dne 11. ledna 2005 se konala 1. schůze pracovní skupiny pro kvantitativní zhodnocení rizika BSE pro člověka z konzumace tkání malých přežvýkavců, na které se diskutovalo o všech poznatcích k této problematice.

 

Po první schůzi pracovní skupiny (11. 1. 2005) vydala expertní skupina EFSA své první závěry k dané problematice. Pro kvantitativní odhad rizika (quantitative risk assesment, QRA) z konzumace kozího masa a výrobků z kozího masa musí být k dispozici údaje týkající se:

a) “species barrier”,

b) zatížení (load) a distribuce infekce v tkáních koz,

c) prevalence infekce,

d) informací o spotřebě u lidí.

Tyto údaje představují základ pro QRA z konzumace kozího masa a masných výrobků.

 

Dostupné epidemiologické údaje získané na základě sledování variantní Creutzfeld Jakobovy choroby (vCJD) naznačují, že v současné době neexistuje žádný důkaz o vazbě mezi konzumací kozího masa a vyšším rizikem vCJD u určitých etnických skupin (s vyšší konzumací kozího masa) populace ve Velké Británii. Takovéto epidemiologické analýzy by měly být provedeny také v ostatních zemích, kde se BSE vyskytlo. Panel BIOHAZ však připouští, že chybí poznatky, pokud jde o inkubační dobu vCJD a hladiny expozice u humánní populace, což snižuje spolehlivost těchto pozorování.

 

Aby EFSA mohl provést QRA, DG Sanco  Evropské komise zavedl schéma tříkrokového testování (* rychlé testování *rozlišující (diskriminační) molekulární testování a * bio-analýzy na myších) u koz a ovcí (nařízená ES č. 36/2005) a vyhlásil zvýšené monitorování u koz. Tato opatření poskytnou více informací o skutečné prevalenci (výskytu) případů s podezřením na TSE (a pravděpodobných nákaz BSE) u koz.

Očekává se, že střednědobé vyhodnocení výsledků tohoto zvýšeného dohledu (po 6 měsících) se bude shodovat s názorem EFSA na bezpečnost kozího masa a výrobků z kozího masa.

Nařízení ES č. 999/2001 dále specifikuje bezpečnostní opatření již zavedená, např. zabavení jatečných těl hovězího dobytka, ovcí a koz v případě potvrzeného pozitivního případu TSE a odstranění specifikovaného rizikového materiálu (SRM) z dobytka, ovcí a koz na jatkách.

Příloha 1: Stanovisko EFSA k bezpečnosti kozího masa a masných výrobků v souvislosti s BSE/TSE (z 28. 1. 2005) [pdf ; 39286 bytů]

Příloha 2: Stanovisko EFSA k bezpečnosti kozího mléka a mléčných výrobků v souvislosti s BSE/TSE  (z 26. 11. 2004) [pdf ; 84339 bytů]