Bezpečnost potravin

Nepoživatelná vejce a ryby z drobnochovu

Vydáno: 28. 6. 2003
Autor:

Živočišné produkty z některých drobnochovů v ČR jsou kontaminované.

Státní veterinární správa ČR vyšetřuje na území celé republiky v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek všechny potraviny živočišného původu uváděné do oběhu. V souvislosti s loňskými povodněmi zesílila vyšetřování v oblastech, které jimi byly zasaženy. SVS zjistila, že maso a vejce z velkochovů, kde jsou zvířata chována izolovaně od vnějšího prostředí a jsou krmena krmnými směsmi, splňují hygienické limity ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 465/2002 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 53/2002 Sb.
Na základě mezirezortních dohod přikročila Státní veterinární správa k vyšetření vzorků  vajec z drobnochovu z oblasti postižené záplavami v obci Libiš a vyšetřila ryby z vodní nádrže pískovna Mlékojedy.
U tří vzorků vajec z chovů slepic tří chovatelů (celkem 36 vajec) zjistil Státní veterinární ústav Praha, že byly významně překročeny limity  PCB (polychlorovaných bifenylů), DDT (insekticidu, který se již od sedmdesátých let u nás nesmí používat) a  HCB (hexachlorbenzen). U šesti odlovených ryb (3 plotice, 2 cejni a 1 okoun) bylo zjištěno několikanásobné překročení obsahu rtuti. Ostatní těžké kovy byly  u vyšetřených ryb v normě.
Z porovnání výsledků ze zatopených oblastí s výsledky z nezatopených oblastí se zjišťuje, že   kontaminovaná vejce pocházela i od slepic z míst nepostižených záplavami.
Státní veterinární správa okamžitě informovala dotyčné chovatele, starostku obce, hygienickou službu v Mělníce i hlavního hygienika, že tyto produkty (vejce, ryby)  jsou  nepoživatelné.
Státní veterinární správa počítá s vyšetřením dalších vzorků, nejen vajec, ale i drůbeže, králíků i zvířat volně žijících. Pro porovnání budou v nejbližší době vyšetřeny i vzorky z míst, která záplavami nebyla postižena.
Vzhledem ke  zvýšenému rozsahu vyšetřování požádala Státní veterinární správa ministerstvo zemědělství o mimořádné přidělení prostředků. Společně s hygienickou službou  uvažuje  o dalším postupu a  dalších krocích (např. komplexnější informaci a varování). Chovatelé, u jejichž slepic bylo zjištěno, že snášejí kontaminovaná vejce, nesmějí  tato vejce uvádět do oběhu (tj.  prodávat ani rozdávat).
SVS ČR, 26.6.03