Bezpečnost potravin

Nařízení ES týkající se podpory školního mléka

Vydáno: 10. 9. 2004
Autor:

Přímo platná nařízení ES jsou citována v nařízení vlády ČR č. 205/2004 Sb., které upravuje bližší podmínky pro poskytování dotací na školní mléko a mléčné výrobky ze zdrojů EU a ze zdrojů ČR, a sice podle zásad společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky v EU.

7. dubna 2004 vydala vláda ČR nařízení 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky (ES) stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.
Ustanovení vyplývá z § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a z bezprostředně závazných předpisů ES:
– nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení (ES) č. 1787/2003.
– nařízení (ES) č. 2707/2000 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu ze Společenství na dodávky mléka a některých mléčných výrobků žákům vzdělávacích institucí.
Žádost se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Podpora je poskytována k částečné úhradě nákladů spojených s výrobou a distribucí mléka a mléčných výrobků, a sice jen v rámci stanoveného limitu. Mléčný výrobek musí mít vymezený objem a označení „školní program“.
Nařízení nabývá účinnosti dnem přistoupení k EU (s určitými výjimkami platnými od 1. 9. 2004) a zrušuje se nařízení vlády č. 91/2001 Sb.
Znění nařízení najdete na stránkách Ministerstva vnitra nebo:
http://www.onlinedata.cz/zakony/205_2004.asp nebo
http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=189&ch=14&typ=1&val=25545

Přehled o mléčných výrobcích v rámci programu „Podpora spotřeby školního mléka ve školním roce 2003/2004 v ČR.
Sbírka zákonů 26. 4. 2004, částka 68