Bezpečnost potravin

Modernizace systému hodnocení rizik chemických látek v ČR

Vydáno: 14. 9. 2010
Autor:

Projekt je řešený za finanční podpory Integrovaného operačního programu (IOP) EU.


Projekt se zaměřuje na vybudování kvalitní technologické platformy pro hodnocení zdravotních rizik chemických látek v ČR a pro podporu schopnosti žadatelské organizace (SZÚ) nadále plnit současné požadavky na hodnocení dokumentace k chemickým látkám Ministerstva zdravotnictví a také ostatních orgánů státní správy na úrovni České republiky a Evropské unie. Realizace projektu umožní vybavení Státního zdravotního ústavu dostatečnými SW a HW prostředky k zajištění agendy vyplývající z mezinárodních závazků ČR (např. nařízení REACH, nařízení CLP) a přispěje k zefektivnění práce komunikace se státní správou a ostatními subjekty podílejícími se na hodnocení rizika chemických látek. Vybudovaný systém bude mít celorepublikový záběr. V rámci projektu bude v otevřeném výběrovém řízení vybrán dodavatel pro zpracování technologické platformy pro kvalitativně i kvantitativně inovovaný sběr, zpracování a sdílení dat pro hodnocení zdravotních rizik chemických látek. Žadatelská organizace v současné době provozuje informační systém, který dlouhodobě není schopen vyhovět rostoucím požadavkům.

Primární cílovou skupinou projektu jsou pracovníci žadatelské organizace, úředníci správních úřadů tj. Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic, dále Toxikologického informačního střediska (TIS). Vzhledem k multisektorovému zaměření projektu lze jako cílovou skupinu označit rovněž pracovníky spadající mimo resort zdravotnictví, tj. pracovníky Ministerstva zemědělství, Státní rostlinolékařské správy, Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí.
(Datum zahájení a ukončení realizace projektu:  01.01.2010  –  31.12.2011, č. projektu – CZ.1.06/3.2.01/02.06102)

Zdroj:  SZÚ