Bezpečnost potravin

Maximální hladiny reziduí pesticidů

Vydáno: 24. 12. 2004
Autor:

Vysvětlení rozdílu mezi maximální hladinou reziduí pesticidů (MRL) a zdravotními limity (ADI, ARfD, NOAEL, LOAEL).

Politika EU zaměřená na potraviny garantuje vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitelů. Spotřebitelé mají k dispozici široký sortiment čerstvých i zpracovaných potravin vysoké kvality za přijatelné ceny. Během produkce potravinářských surovin dochází k potřebě chránit plodiny před chorobami a škůdci prostředky na ochranu rostlin (PPP, Plant Protection Products nebo pesticidy), které se aplikují ve shodě se zásadou “tak málo, jak je to jen možné, ale tolik, kolik je nezbytné”.

Před uvedením na trh podléhají PPP přísnému sledování, které zaručuje, že se používají bezpečně z hlediska vlivu na lidského zdraví (týká se reziduí) i životní prostředí. EU stanovila všeobecné standardy pro monitorování a kontrolu reziduí PPP v potravinách a každoročně publikuje zprávu o výsledcích svého programu monitorování.

 

Je zapotřebí porozumět rozdílu mezi koncepcí MRL (Maximum Residue Levels, maximálních hladin reziduí), které jsou založeny na správné zemědělské praxi (GAP) a limity stanovenými k ochraně lidského zdraví (ty jsou založeny na toxikologických údajích).

 

Jak se limity reziduí stanovují

Základem MRL pro PPP je odhad nejvyšších hladin reziduí, které lze nalézt v polních pokusech založených na GAP ve shodě se zásadou ALARA (As Low As Reasonable Achievable, tak nízké, jak je rozumné dosáhnout).

 

Pozn.: Někdy se jako MRL volí nejnižší analyticky zjistitelné koncentrace.

 

MRL jsou vždy založeny na použití modelů, které vedou k nízké expozici bez rizika akutní nebo chronické toxicity. Aplikují se četné bezpečnostní faktory, zejména pak modely spotřeby potravin u dětí.

Bez ohledu na četná bezpečnostní opatření v řetězci potravin a krmiv může dojít k překročení MRL, např. z důvodu rozdílů v GAP nebo neharmonizované legislativě. Překročení MRL však jen zřídka představuje riziko pro zdraví člověka, protože MRL jsou stanoveny hluboko pod bezpečnostní limity (viz zjednodušené schéma).

 

Příloha : Zjednodušené schéma ukazující široké bezpečnostní rozpětí používané v postupu stanovení MRL [ppt ; 39424 bytů]

 

 

www.ciaa.be (EUPARL11304E_A4+A5), pro registrované uživatele PKČR