Bezpečnost potravin

Lze med s pylem z GM-kukuřice MON 810 posuzovat jako GM-potravinu?

Vydáno: 28. 6. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Bavorský soudní zástupce doporučuje Evropskému soudu, aby med s pylem z GM-kukuřice nebyl uznán k uvádění na evropský trh, protože pyl předává genetickou informaci, a přitom nebyl zahrnut do žádosti o schválení GM-kukuřice MON 810.

Bavorský soudní zástupce Y. Bot dodal Evropskému soudu doporučení ve věci obchodovatelnosti medu s pylem z GM-kukuřice MON 810, za účelem rozhodnutí ve sporu mezi Bablok a Bavorským správním soudem.
Byly formulovány dvě zásadní otázky:
1) Je možno pyl z GM-kukuřice MON 810 v medu ještě považovat za GMO v legislativním smyslu?
2) Podléhá med s pylem z GM-kukuřice MON 810 zvláštnímu schvalování z hlediska GM?

Odpověď na otázku 1
Pyl již nelze ve smyslu zákona považovat za GMO. Živým organismem je ten, který se aktivně množí nebo předává dále své genetické informace. Podle žalobce (Wissenschaftkreis Grüne Genntechnik, WGG) však jde o to, že stačí, aby se jednalo o pasívní/abstraktní předávání genetické informace.

Odpověď na otázku 2
Med obsahující pyl z GM-kukuřice MON 810 musí být schvalován podle nařízení 1829/2003/ES. Pyl v medu je třeba považovat za přísadu, a protože pochází z GM-organismu je třeba ho posuzovat podle nařízení 1829/2003/ES, což je však v rozporu s názorem Stálého výboru pro potraviny. Ten vychází z definice medu ve směrnici 2001/110/ES, že do medu se nesmí přidávat žádné přísady, tzn. že pyl nemůže být přísadou, ale hlavní složkou.

Podle nařízení 1829/2003/ES by měl být schvalován med s pylem, protože na pyl jako takový nebyla podána žádost (firmou Monsanto) podle nařízení o potravinách nového typu.
A protože platí nulová tolerance, neměl by být med s pylem z GM-kukuřice MON 810 obchodovatelný, protože není schválen podle nařízení 1829/2003/ES.
Pro GM-kukuřici MON 810 by měla být Komisi podána nová žádost včetně posouzení bezpečnosti, které je již uzavřeno.
Pokud by Evropský soud dal na doporučení Y. Bolda a na obdobné stanovisko Bavorského soudu, měl by být zakázán dovoz medu s pylem z GM-kukuřice MON 810, bez ohledu na množství obsaženého pylu. Rozhodnutí soudu bude precedentní pro další rozhodnutí především při posuzování případů produktů, které jsou vyrobeny pomocí GM-mikroorganismů, ale tyto již neobsahují, ale stopy vnesené genetické informace jsou ve výrobku prokazatelné.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 107, 2011, č. 5, s. 202-204
Die Empfehlungen… 
Soudní dvůr EU – Tisková zpráva č. 5/11
Věc C 442/09