Bezpečnost potravin

Limity pro dusičnany v EU

Vydáno: 8. 8. 2002
Autor:

přechodná lhůta pro limity pro salát končí v r. 2005, přechodná lhůta pro špenát trvá

Komise EU přijala 2. 4. 2002 nařízení zveřejněné pod č. 563/2002 (OJ L 86, s. 5), kterým se upravuje přechodná lhůta pro dosahování limitů dusičnanů v salátu. Znamená to změnu dřívějšího nařízení č. 466/2001.
Umožňuje to, aby členské státy uznaly přechodné období pro zvýšené limity dusičnanů pěstovaných pro export, a sice do 1. 1. 2005. Limity jsou 2000 mg NO/kg pro zmrazený špenát, 3000 mg NO/kg pro čerstvý špenát sklizený v zimě, 4500 mg NO/kg pro salát a zimní skleníkový salát a 2000 mg NO/kg pro ledový salát pěstovaný venku.

Členské státy mají povinnost soustavně monitorovat obsah dusičnanů v salátu a špenátu, aby zjistily dopady opatření zavedených v rámci pravidel správné zemědělské praxe. Tyto informace předávají každoročně Komisi, která každých pět let (poprvé před 1. 1. 2002) posoudí dosažené výsledky a je oprávněna na jejich základě existující limity snížit. Z předložených výsledků vyplynulo, že se správnou zemědělskou praxí daří s přiměřenými náklady snižovat skutečný obsah dusičnanů v určitých druzích salátu i pod stanovený limit. Výsledky z některých regionů však stále převyšují limity stanovené v nařízení 466/2001, přestože celkový trend ukazuje na snižování. V případě špenátu však se zatím všeobecně nepodařilo dosáhnout snížení celkového obsahu dusičnanů.
Z uvedených důvodů Komise rozhodla, že přechodná doba, během které mohou členské státy tolerovat vyšší hladiny dusičnanů v salátu v případě, že jsou dodržovány podmínky správné zemědělské praxe, bude ukončena 1. 1. 2005. V případě špenátu bude stav před 1. 1. 2005 znovu prověřen. Do té doby přetrvává právo uvádět do oběhu i špenát, v němž je obsaženo vyšší množství dusičnanů než stanovuje limit.
EU Food Law, 2002, č. 125, s. 17
Lebensm. Untersuch. u. Forsch., 214, 2002, č. 2 s. L54