Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Letní dětská rekreace – stav k 31. 7. 2020 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Letní dětská rekreace – stav k 31. 7. 2020

Vydáno: 18.8.2020
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví

V souvislosti s konáním letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.

Ke dni 31. 7. 2020 splnilo ohlašovací povinnost dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 2 183 pořádajících osob zotavovacích akcí s celkovým počtem 3 240 běhů. Doposud se ohlášených akcí zúčastní 203 346 dětí.

V jednotlivých krajích jsou počty nahlášených zotavovacích akcí následující:

Jihočeský 259, Vysočina 254, Středočeský 234, Královéhradecký 223, Liberecký 216, Plzeňský 189,  Jihomoravský 160, Moravskoslezský 159, Pardubický 149, Zlínský 128, Olomoucký 111, Ústecký 62,    Karlovarský 38. Na území hl. m. Prahy byla nahlášena 1 zotavovací akce pro děti, které se zúčastní 152  dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 613 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 860 běhů. Uvedených akcí se zúčastní 19 564 dětí. Na tyto akce se nevztahuje ohlašovací povinnost daná § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační. V souvislosti se stávající epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 na území ČR bylo pořadatelům jiných podobných akcí pro děti  Ministerstvem zdravotnictví doporučeno provést ohlášení u místně příslušné krajské hygienické stanice, což se projevilo, ve srovnání s loňským rokem, vyšším počtem evidovaných akcí tohoto typu.  

Zotavovací akce pro děti (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Jiná podobná akce pro děti (§ 12 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Zákaz konání akcí

K datu 31. 7. 2020 nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti. Pouze konání 1 akce nebylo provozovateli doporučeno, a to z důvodu místa pořádání na veřejném tábořišti a s tím související obtíže v dodržování hygienicko-protiepidemických zásad, uvedených v doporučení Ministerstva zdravotnictví pro zotavovací a jiné podobné akce pro děti v roce 2020.

Kontrolní činnost

Prozatím bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 788 kontrol zotavovacích akcí, 91 kontrol jiných podobných akcí a 78 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb zajišťujících stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 957 kontrol v souvislosti s letní dětskou rekreací.

Zjištěné hygienické nedostatky na zotavovacích akcích: 33 ve stravování dětí, 15 ve zdravotnické dokumentaci,  4  ve  zdravotním  zabezpečení akce, 17  v  ubytování  dětí,  3  v  podmínkách pro osobní hygienu, 11 v nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu, 15 v zásobování pitnou vodou, 1 x byla nařízena likvidace zdravotně závadných potravin.

Při kontrole jiných podobných akcí pro děti bylo nalezeno 5 závad v hygienických podmínkách stanovených pro konání jiné podobné akce, 2 závady v zásobování pitnou vodou, 2 závady ve zdravotnické dokumentaci.

Uložené sankce

Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 29 pokut ve výši 52 000 Kč.

Epidemie

Za sledované období byly krajským hygienickým stanicím nahlášeny 4 epidemické výskyty infekčních  gastrointestinálních (zažívací) onemocnění virového původu, v převážné většině s lehkým průběhem.

Hodnocení zdravotní situace

Prozatím hlášeny především lehké katary horních cest dýchacích, bolesti hlavy, zažívací obtíže, drobné úrazy a odstraňování přisátých klíšťat. Ve srovnání s loňským rokem z řady krajů hlášen lokálně vyšší výskyt klíšťat.

V souvislosti s onemocněním COVID-19 bylo 6 zotavovacích akcí ukončeno (5x rozhodnutím provozovatele, 1x místně příslušnou KHS). Mimořádná opatření, vydaná místně příslušnými krajskými hygienickými stanicemi pro regiony s nepříznivou epidemiologickou situací, reflektují i hygienicko- protiepidemická opatření pro letní dětskou rekreaci. V případě nahlášení dětí, které se účastní zotavovacích akcí nebo ohlášených jiných podobných akcí, jako osob v kontaktu s pozitivní osobou COVID-19, jsou tyto děti bezodkladně vráceny do rodin a na místě jsou přijata příslušná hygienicko-protiepidemická opatření. K 31. 7. 2020 byla problematika onemocnění COVID-19 v rámci letní dětské rekreace prozatím řešena v 8 ze 14 krajů ČR.

Mimořádné situace

Ve sledovaném období byla, dle krajským hygienickým stanicím dostupných informací, provedena 1 preventivní evakuace tábora v důsledku nepříznivých klimatických jevů (zvýšení hladiny řeky v důsledku přívalového deště). Akce byla následně provozovatelem ukončena.  

Napojení informačního systému krajských hygienických stanic na informační systém Hasičského záchranného sboru ČR umožňuje operativní řešení mimořádných situací, a to především v souvislosti s ohrožením oblastí s letní dětskou rekreací nepříznivými klimatickými jevy.

Ve sledovaném období došlo k úmrtí dítěte při návštěvě veřejného koupaliště účastníky tábora.

Závěr

Ve srovnání s předešlou sezónou provedly krajské hygienické stanice ve sledovaném období srovnatelný počet kontrol, nalezeno však bylo méně hygienických závad a s tím souvisí i menší počet uložených pokut. Lze tedy uvést, že provozovatelé dětských táborů více dbají na dodržování legislativou stanovených hygienických požadavků.

V souvislosti s letošní epidemiologickou situací v ČR lze konstatovat, že provozovatelé dětských táborů v převážné většině dbají na dodržování zásad, uvedených v doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele letní dětské rekreace v souvislosti s onemocněním COVID-19. Vedle v doporučení uvedených základních hygienicko-protiepidemických opatření v oblasti provozní a osobní hygieny, dodržují provozovatelé táborů i další opatření, jako např. nepořádají se výlety, děti se pohybují pouze v přírodě v okolí základen, nepořádají se sportovní utkání, omezena je návštěva koupališť a bazénů, zakázány jsou návštěvy rodičů, podle možností se dodržuje skupinová izolace podle oddílů, při stravování, při osobní hygieně apod.  Na základě sdělení krajských hygienických stanic přistupují provozovatelé k zajištění požadovaných hygienických podmínek na akcích v převážné většině zodpovědně.   

 

 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021