Bezpečnost potravin

Kontaminace zvěřiny enterohemoragickou E. coli 

Vydáno: 26. 8. 2007
Autor: pospisilova

Zvěřina bývá v poslední době častěji infikována EHEC než hovězí maso.

Enterohemoragická Escherichia coli (EHEC) způsobuje u lidí akutní, částečně krvavé průjmové onemocnění. Zvláště u dětí může infekcí EHEC vyvolat poškození ledvin, které může vést až k selhání ledvin, jedná se o tzv. hemolyticko-uremický syndrom (HUS). Jako zdroj EHEC infekcí byla dosud známa především hospodářská zvířata: skot, ovce a kozy, která vylučovala zárodky ve výkalech aniž by se u nich projevovaly symptomy onemocnění. Lidé se mohou nakazit kontaktem s infikovanými zvířaty nebo infikovanými jinými lidmi. Většinou je to prostřednictvím potravin (maso a syrové mléko), které jsou kontaminovány EHEC. Nejnovější výzkumy nyní prokázaly, že zdrojem infekce mohou být také divoce žijící zvířata a také výrobky z jejich masa. „Zvěřina se stala významnějším zdrojem EHEC pro lidi než hovězí maso“, prohlásil profesor Dr.Dr. Andreas Hensel, prezident německého Spolkového ústavu pro hodnocení rizik (BfR). Tento závěr byl učiněn na základě výsledků šetření Národní referenční laboratoře pro epidemiologii  zoonóz (součást BfR), která monitoruje vývoj alimentárních infekcí. Výzkumný projekt Národní referenční laboratoř BfR E. coli by měl nyní na jedné straně objasnit, zda jsou divoce žijící zvířata původním rezervoárem EHEC, infikují hospodářská zvířata a tím nepřímo také lidi, kteří přijdou do styku s infikovanými domácími zvířaty a na straně druhé zda by mohly EHEC zárodky v mase divokých zvířat také přímo vyvolat vznik infekce v lidském organismu. Další výzkumy se věnovaly otázce, zda je častější výskyt EHEC ve vzorcích divočiny způsoben nedostatečným dodržováním hygienických podmínek při zpracování masa nebo zda se původce onemocnění vyskytuje v organismu volně žijících zvířat obzvlášť hojně.
Enterohemoragické bakterie Escherichia coli (EHEC) mohou u lidí vyvolat těžkou infekci se závažnými klinickými příznaky vlivem silných buněčných toxinů, tzv. shiga toxinů. K infekci dochází zpravidla konzumací masa nebo syrového mléka infikovaných zvířat nebo přímým kontaktem s infikovanými zvířaty. Od roku 2001 bylo v rámci ohlašovací povinnosti v Německu každý rok evidováno přibližně 1 100 EHEC infekcí, což odpovídá počtu 1,4 onemocnění na 100 000 obyvatel. Jako hlavní zdroj nákazy bylo dosud považováno hovězí maso.   
Statistické šetření Národní referenční laboratoře pro epidemiologii zoonóz BfR v poslední době odhalila změnu: v roce 2002 byla EHEC kontaminována 3 % odebraných vzorků zvěřiny, v roce 2005 to však již bylo 14,8 %!  Ve sledovaném období se tak výrazně zvýšila míra kontaminace divočiny ve srovnání s masem hovězím. Tato data, jakož i informace z jiných vědeckých zařízení dokládají, že dosud byla divoká zvěř jako možný rezervoár EHEC a zvěřina jako možný zdroj EHEC infekce u lidí značně podceňována.
Odborníci z Národní referenční laboratoře E. coli se v posledních letech zabývali rozmnožováním EHEC izolátů ze zaslaných vzorků masa pro účely typizování a zjišťování virulence. Dosud nebyly vyšetřovány baterie během časového období, které může stačit u lidí k vyvolání těžkých klinických příznaků onemocnění s ohledem na závažnost průběhu onemocnění. K tomu je nutné provést typizování baktérií produkujících shiga toxiny a také je nutné zohlednit u nich kolonizační faktory. Takové výzkumy jsou proto v současné době těžištěm nových vědeckých záměrů této laboratoře. Již výsledky získané v první fázi tohoto projektu potvrdily ohromný potenciál divokých zvířat a zvěřiny jako možného zdroje EHEC infekcí u lidí, protože byla prokázána přítomnost EHEC sérotypů, které jsou již známy jako původci těžkých onemocnění (O103:H2, O128:H2, O26:H11).
Nyní byly v rámci výzkumného projektu navzájem porovnávány jednotlivé EHEC kmeny, izolované ze zvěřiny, divokých a domácích zvířat a také z lidí. Na základě získaných informací by chtěla BfR formulovat specifická doporučení pro oblast hygieny pro výrobce a kontrolu potravin, které by měly přispět k tomu, aby nedocházelo ke vzniku infekcí EHEC u lidí.