Bezpečnost potravin

Kontaminace zrna pšenice fuzáriovými mykotoxiny

Vydáno: 9. 10. 2005
Autor:

Infekce pšenice fuzárii může mít různý vliv na kvalitu pekařské pšenice. V popředí diskuse stojí v současné době zejména tvorba mykotoxinů – sekundárních metabolitů fuzárií, které se mohou akumulovat v obilkách.

Infekce fuzárii (Fusarium graminearum, F. culmorum) může mít různý vliv na kvalitu pekařské pšenice. V popředí diskuse stojí v současné době zejména tvorba mykotoxinů – sekundárních metabolitů fuzárií, které se mohou akumulovat v obilkách. Pšenice patří vedle tritikale a kukuřice k druhům obilovin, které bývají houbami r. Fusarium nejvíce napadeny. Zabránit nebo zredukovat infekci fuzárii je možné jen na základě využívání komplexu agrotechnických opatření. Znalost a respektování následujících faktorů může zamezit vysoké kontaminaci pšenice mykotoxiny:

Počasí. Teplé a vlhké počasí, zvláště ve fázi kvetení pšenice, podporuje infekci fuzárii. Riziko infekce se zvyšuje zejména v hustých a polehlých porostech za vlhkého počasí.

Volba odrůdy. V sortimentu jsou výrazné rozdíly v náchylnosti vůči fuzáriím. K odrůdám s relativně nízkou náchylností patří: ’Centrum’, ’Petrus’, ’Solitär’, ’Toras’ a ’Romanus’.

Zpracování půdy. Minimální zpracování půdy a postupy přímého výsevu po kukuřici velmi výrazně zvyšují riziko infekce fuzárii. Všechna opatření, která podporují rozklad zbytků předplodiny v půdě a zapracování těchto posklizňových zbytků do půdy, přispívají ke snížení infekčního potenciálu.

Předplodina. Kukuřice je hostitelskou rostlinou hub r. Fusarium (zejména F. graminearum) a jako předplodina výrazně podporuje infekci v pšenici. Stejné platí při pěstování pšenice po pšenici.

Fungicidy. Účinnost fungicidů je rozdílná a pohybuje se mezi 30 a 70 %. Vysoké účinnosti lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se aplikace fungicidů do pšenice uskuteční během fáze kvetení.

Hnojení dusíkem. Nadměrné hnojení dusíkem může podporovat infekci. Za příčinu lze považovat velký počet odnoží (mikroklima) a vyšší nebezpečí poléhání. Poléhání pšenice by se proto mělo (zvláště za vlhka) bezpodmínečně zabránit.

Sklizeň. Oddělená sklizeň silně napadených částí pozemků, např. na souvratích nebo svazích, a následné oddělené skladování může přispět ke snížení kontaminace sklizňového produktu fuzáriovými toxiny.

Infekce fuzárii vede k přerušení transportu živin a asimilátů svazky cévními v klasovém vřetenu. To způsobuje narušení syntézy škrobu v endospermu, což má za následek menší tvorbu zrna. Zrno proto vykazuje nižší hodnotu HTS. Kromě toho je po infekci fuzárii potřeba počítat také se zvýšením extracelulárních enzymů, které se podílejí mimo jiné na odbourávání škrobu a bílkovin. V důsledku toho se mohou vyskytnout tyto efekty:

  • pokles obsahu škrobu,
  • zvýšení obsahu redukujících cukrů,
  • zvýšení obsahu bílkovin,
  • snížení podílu lepku.

Odbourávání škrobu a lepku způsobuje zhoršení vlastností těsta. Infekce klasů houbami r. Fusarium vede tedy nejen ke kontaminaci sklizňového produktu mykotoxiny, nýbrž za nepříznivých podmínek zhoršuje i funkční vlastnosti pšeničné mouky.

 

Getreide Mag., 10, 2005, č. 4, s. 224–225