Bezpečnost potravin

Konečně vyšlo nařízení EU s limity pro PAU

Vydáno: 27. 2. 2005
Autor:

Nařízení 208/2005/ES poprvé stanovuje mezní hodnoty pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), tzn. doplňuje nařízení 466/2001/ES týkající se kontaminantů. S tím souvisí nová směrnice 2005/10/ES týkající se metod stanovení benzo[a]pyrenu v potravinách. Dále se podle doporučení 2005/108/ES požaduje další sledování obsahu PAU.

Nařízení 208/2005/ES doplňuje přílohu nařízení 466/2001/ES s požadavky týkajícími se kontaminantů v potravinách o oddíl 7, v němž jsou uvedeny maximální limity obsahu benzo/a/ pyrenu v některých druzích potravin.

Pro oleje, tuky pro přímou spotřebu nebo jako složky potravin je stanoven limit 2 μg/kg, pro dětskou a kojeneckou výživu 1 μg/kg, pro libové uzené ryby, uzená masa a masné výrobky 5 μg/kg, pro neuzené libové ryby 2 μg/kg, pro mlže 10 μg/kg. Nařízení se začne používat od 1. dubna 2005.

Metod odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách se týká nová směrnice 2005/10/ES, která musí být členskými státy implementována do národních předpisů do 12 měsíců. V příloze je velmi podrobně stanoven postup odběru vzorků a pokud jde o metody analýzy, není uvedena konkrétní metoda, ale „pracovní kritéria“ pro její výběr (mez detekce nejvýše 0,3 μg/kg, mez stanovitelnosti nejvýše 0,9 μg/kg, dále přesnost, výtěžnost, specifičnost).

Doporučení 2005/108/ES o dalším zjišťování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v některých potravinách, vzhledem k přetrvávajícím nejistotám týkajícím se škodlivých účinků a skutečných obsahů PAU v potravinách, žádá členské státy o dodání výsledků vlastních sledování do 31. 10. 2006. Mají být zjišťovány hodnoty PAU v potravinách, pro které jsou stanoveny limity v nařízení 208/2005, dále v sušeném ovoci, potravinových doplňcích, kakaovém másle a dalších potravinách, které by mohly PAU obsahovat. Pozornost má být také věnována metodám používaným při výrobě tuků a olejů, pro uzení a sušení potravin (z hlediska kontaminace PAU).

Věstník ES, L 34, 08.02.2005