Bezpečnost potravin

Právní předpisy ČR – základní informace

Podkategorie

V České republice stejně jako v ostatních členských státech Evropské unie platí národní právní předpisy (především zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a právní předpisy EU, přičemž evropská (harmonizovaná) legislativa je nadřazena národní legislativě.

Pokud dojde k vytvoření nového nebo ke změně dosavadního přímo platného předpisu EU (nařízení nebo rozhodnutí), tzn. k harmonizaci určitého opatření v rámci celé EU, musí být národní ustanovení odpovídajícím způsobem upraveno nebo zrušeno tak, aby příslušná právní ustanovení nebyla duplicitní. Pokud určitá oblast není regulována předpisy EU, může členský stát stanovit vlastní pravidla.

V některých záležitostech EU umožňuje nebo požaduje, aby členské státy přijaly detailnější předpisy. Ty musí být oznámeny (notifikovány) příslušnému evropskému orgánu. Kromě toho existují v některých předpisech EU klausule s podmínkami, při jejichž splnění mohou členské státy na vlastním území upravit (zpřísnit, zmírnit či rozpracovat do podrobností) požadavky předpisů EU. O oprávněnosti takových úprav rozhodují příslušné orgány EU. K takovým úpravám mají členské státy (včetně ČR) právo se vyjádřit.

Tento poměrně složitý systém zajišťuje, že v rámci EU nejsou vytvářeny zbytečné překážky volnému pohybu osob, zboží a služeb. Avšak do určité míry tento systém také umožňuje stanovit specifická národní pravidla.

Vzhledem k tomu, že legislativní orgány na všech úrovních soustavně usilují o zdokonalení předpisů tak, aby vyhovovaly měnícím se podmínkám, aby reagovaly na nové vědecké poznatky a aby lépe sloužily praxi, dochází v legislativě k neustálým změnám.

Zákony, které schvaluje vláda, tvoří v ČR rámec, přičemž podrobnosti jsou obvykle rozpracovány v prováděcích vyhláškách vydávaných příslušnými ministerstvy.

Oblast bezpečnosti potravin v České republice pokrývají tyto stěžejní zákony ČR:
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Požadovaný legislativní předpis lze vyhledat na následujících portálech:

1) Sbírka zákonů – portál Ministerstva vnitra ČR
a) předpisy za poslední čtyři týdny uspořádané chronologicky
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohledr.htm 
b) veškeré předpisy http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

2)  Portál Ministerstva zemědělství
a) vyhledání předpisu (v aktuálním/úplném znění) podle čísla, roku, hledaného výrazu, resortního tématu, typu předpisu (zákon, nařízení, vyhláška) http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/
b) právní předpisy MZe (chronologický přehled, tematické přehledy, Věstníky MZe)
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/ 
c) ostatní předpisy ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/

3) Portál státní zemědělské a potravinářské inspekce
a) vybrané předpisy ČR (u každého předpisu je uvedena změna a datum její účinnosti; předpisy jsou řazeny časově od nejnovějších novel, ne tématicky) http://www.szpi.gov.cz/lstDoc.aspx?nid=11816 
b) vyhledání konkrétního předpisu pomocí funkce “hledej” (zapsáním předpisu do vyhledávacího okna, např. “321/2004 Sb.”)
http://www.szpi.gov.cz/vyhledavani.aspx

Články v kategorii

12. 7. 2010

Přehledová informace o námelu a související legislativě týkající se obilovin.


18. 5. 2010

Vyhláškou 130/2010 se mění vyhláška 4/2008 o podmínkách použití aditiv ve výrobě potravin.


26. 4. 2010

Tisková zpráva MZe ze dne 263.4.2010.


22. 4. 2010

Syrové mléko lze prodávat na základě vyhlášky 289/2007 jako „prodej ze dvora“ nebo formou „okrajové omezené činnosti“ podle vyhlášky 128/2009.


5. 3. 2010

Informace SVS ČR o připravované legislativě. Salima 2010.


1. 3. 2010

Pro zemědělce přichází špatná zpráva: Novela zákona o ochraně ovzduší se nevešla mezi priority vlády a politických stran, o kterých v minulém týdnu jednal premiér Fischer se šéfy parlamentních stran.


25. 2. 2010

Úplné znění základních legislativních předpisů a návodů souvisejících s výrobou potravin.


22. 2. 2010

Vyhláškou 45/2010 Sb. se od 1. dubna 2010 zrušuje vyhláška 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin, a to včetně změnových vyhlášek.


17. 2. 2010

Úplná aktuální znění zákona 110/1997 Sb. a příslušných vyhlášek. Stav k 17. 2. 2010.


9. 2. 2010

Poslanecké sněmovna dne 4.2.2010 schválila novelu zákona o rostlino-lékařské péči. Byla přijata již v prvním čtení.


25. 1. 2010

Na základě nařízení 765/2008/es o akreditaci a dozorem nad trhem při uvádění výrobků na trh se mění zákony 22/1997 Sb., 326/2004 Sb., 156/1998 Sb., 102/2001 Sb., 64/1986 Sb. a zrušuje nařízení vlády 291/2000 Sb.


13. 1. 2010

Nařízení vlády ČR 478/2009 Sb., stanovuje podmínky pro podporu na ovoce, zeleninu a šťávy pro děti prvních až pátých tříd. Žádost o schválení pro dodávání produktů se v r. 2010 pro tento školní rok podává na SZIF do 15. ledna.


1 2 3 4 5 17