Bezpečnost potravin

Právní předpisy ČR – základní informace

Podkategorie

V České republice stejně jako v ostatních členských státech Evropské unie platí národní právní předpisy (především zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a právní předpisy EU, přičemž evropská (harmonizovaná) legislativa je nadřazena národní legislativě.

Pokud dojde k vytvoření nového nebo ke změně dosavadního přímo platného předpisu EU (nařízení nebo rozhodnutí), tzn. k harmonizaci určitého opatření v rámci celé EU, musí být národní ustanovení odpovídajícím způsobem upraveno nebo zrušeno tak, aby příslušná právní ustanovení nebyla duplicitní. Pokud určitá oblast není regulována předpisy EU, může členský stát stanovit vlastní pravidla.

V některých záležitostech EU umožňuje nebo požaduje, aby členské státy přijaly detailnější předpisy. Ty musí být oznámeny (notifikovány) příslušnému evropskému orgánu. Kromě toho existují v některých předpisech EU klausule s podmínkami, při jejichž splnění mohou členské státy na vlastním území upravit (zpřísnit, zmírnit či rozpracovat do podrobností) požadavky předpisů EU. O oprávněnosti takových úprav rozhodují příslušné orgány EU. K takovým úpravám mají členské státy (včetně ČR) právo se vyjádřit.

Tento poměrně složitý systém zajišťuje, že v rámci EU nejsou vytvářeny zbytečné překážky volnému pohybu osob, zboží a služeb. Avšak do určité míry tento systém také umožňuje stanovit specifická národní pravidla.

Vzhledem k tomu, že legislativní orgány na všech úrovních soustavně usilují o zdokonalení předpisů tak, aby vyhovovaly měnícím se podmínkám, aby reagovaly na nové vědecké poznatky a aby lépe sloužily praxi, dochází v legislativě k neustálým změnám.

Zákony, které schvaluje vláda, tvoří v ČR rámec, přičemž podrobnosti jsou obvykle rozpracovány v prováděcích vyhláškách vydávaných příslušnými ministerstvy.

Oblast bezpečnosti potravin v České republice pokrývají tyto stěžejní zákony ČR:
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Požadovaný legislativní předpis lze vyhledat na následujících portálech:

1) Sbírka zákonů – portál Ministerstva vnitra ČR
a) předpisy za poslední čtyři týdny uspořádané chronologicky
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohledr.htm 
b) veškeré předpisy http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

2)  Portál Ministerstva zemědělství
a) vyhledání předpisu (v aktuálním/úplném znění) podle čísla, roku, hledaného výrazu, resortního tématu, typu předpisu (zákon, nařízení, vyhláška) http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/
b) právní předpisy MZe (chronologický přehled, tematické přehledy, Věstníky MZe)
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/ 
c) ostatní předpisy ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/

3) Portál státní zemědělské a potravinářské inspekce
a) vybrané předpisy ČR (u každého předpisu je uvedena změna a datum její účinnosti; předpisy jsou řazeny časově od nejnovějších novel, ne tématicky) http://www.szpi.gov.cz/lstDoc.aspx?nid=11816 
b) vyhledání konkrétního předpisu pomocí funkce “hledej” (zapsáním předpisu do vyhledávacího okna, např. “321/2004 Sb.”)
http://www.szpi.gov.cz/vyhledavani.aspx

Články v kategorii

13. 5. 2011

Nové nařízení vlády č. 125/2011 Sb. – prováděcí předpis k veterinárnímu zákonu – požaduje informace o dodávkách živočišných produktů v rámci EU.


6. 5. 2011

Vyhláška 117/2011 Sb. mění s účinností od 1. srpna 2011 vyhlášku 113/2005 o označování.


5. 5. 2011

Vyhláškou 115/2011 Sb. se s účinností od 1. května 2011 podstatně mění vyhláška 335/1997 o nealkoholických nápojích, ovocných a ostatních vínech, pivu, lihu, lihovinách, octu a droždí.


29. 4. 2011

Vyhláška 111/2011 Sb. mění s účinností od 1. května 2011 vyhlášku 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.


21. 4. 2011

Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2011.


30. 11. 2010

Vyhláškou 319/2010 Sb. se mění vyhláška 235/2010 s požadavky na čistotu a identifikaci aditiv, s platností od 1. 4. 2011. Jsou doplněny požadavky na sladidlo E 961 – neotam.


1. 11. 2010

Vyhláškou 291/2010 Sb. se podruhé mění vyhláška 157/2003 Sb. s požadavky pro čerstvé ovoce zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.


10. 10. 2010

Co na stránkách najdete.


6. 10. 2010

Vyhlášky 277/2010 Sb. a 278/2010 Sb. zrušují vyhlášky 273/2000 Sb. a 381/2007 Sb. s limity nejvýše přípustných reziduí.


24. 9. 2010

Legislativa EU a ČR k uvádění složení alkoholických nápojů.


31. 8. 2010

Vyhláškou 235/2010 Sb se nahrazuje vyhláška 54/2002 Sb. včetně změnových vyhlášek.


27. 8. 2010

Houby – legislativa, označování, jakost při prodeji, kontrola.


1 2 3 4 17