Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius – základní informace

Podkategorie

 FAO/WHO Food Standards  Codex Alimentarius 

 

Codex Alimentarius

Cílem Codex Alimentarius je prosazovat ochranu spotřebitelů a usnadnit celosvětový obchod s potravinami prostřednictvím vypracování potravinových norem, kodexů správné praxe a dalších pokynů. Význam Codexu Alimentarius se v obchodním kontextu zvyšuje, neboť je konkrétně uváděn jako jedna z „relevantních mezinárodních organizací“ v Dohodě Světové obchodní organizace o hygienických a rostlinolékařských opatřeních a také při přípravě legislativy k němu přihlíží Evropské společenství.

Codex Alimentarius (CA) je podle překladu z latiny „potravinářský zákoník“. Codex Alimentarius jako takový je mezinárodní organizací, na jejimž ustavení se v šedesátých letech podílely dvě organizace Spojených národů: Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Česká republika patří k zakládajícím členům CA. V roce 2003 se členem CAC stalo Evropské společenství (nyní EU), které si rozdělilo kompetence s členskými státy na základě úrovně harmonizace příslušné legislativy.

Účelem CA je mimo jiné řídit a pomáhat při vypracování definicí potravin a požadavků na ně, pomáhat při harmonizaci těchto požadavků a tak podporovat i mezinárodní obchod s potravinami. Většina světové populace žije ve 180 zemích, které jsou členy CA a které se proto podílejí na návrhu norem a jejich zavádění na národní a regionální úrovni. Současně více než 200 mezinárodních nevládních organizací a mezivládních organizací má status pozorovatele.

Codex Alimentarius je řízen Komisí, což je mezivládní orgán, ve kterém mají svůj hlas všechny členské státy.

CA vypracoval a následně schválil řadu obecných a specifických norem o bezpečnosti potravin, které byly formulovány pro ochranu zdraví spotřebitelů a zajištění správných postupů v obchodování s potravinami. Ačkoliv normy přijaté Kodexem nemají právní platnost, jsou uznávané a používané, neboť byly sestaveny na základě vědeckých poznatků. V mnoha případech se Organizace pro světový obchod (World Trade Organisation – WTO) odvolává na kodexové normy při mezinárodních sporech týkajících se potravin a potravinářských výrobků. Národní a regionální zákony a normy ve většině případů používají jako výchozí bod právě kodexové normy. Např. Rada EU a Evropská komise bere tyto normy jako základ pro vypracovávání vlastních norem a právních předpisů.

Kontaktním místem pro CA v EU je Evropská komise – GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) (http://ec.europa.eu/food/international/organisations/codex_en.htm).

V České republice je Národním kontaktním místem CA Ministerstvo zemědělství (Odbor potravinářský).

Evropská komise – GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) funguje jako kontaktní místo pro CA v EU.

Přehled jednotlivých výborů a pracovních skupin CA – Stanoviska EU k projednávaným tématům

Název výboru/pracovní skupiny

Zkratka

Komise pro Kodex Alimentarius

CAC

Kodexový výbor pro kontaminanty v potravinách

CCCF

Kodexový výbor pro cereálie a luštěniny

CCCPL

Kodexový výbor pro kakaové výrobky a čokoládu

CCCPC

Koordinační výbor FAO/WHO pro Evropu

CCEURO

Kodexový výbor pro potravinářská aditiva

CCFA

Kodexový výbor pro potravinářská aditiva a kontaminanty

CCFAC

Kodexový výbor pro ryby a rybí výrobky

CCFFP

Kodexový výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu

CCFFV

Kodexový výbor pro hygienu potravin

CCFH

Kodexový výbor pro dozor nad importem a exportem potravin a certifikační systémy

CCFICS

Kodexový výbor pro značení potravin

CCFL

Kodexový výbor pro tuky a oleje

CCFO

Kodexový výbor pro obecné zásady

CCGP

Kodexový výbor pro metody analýzy a vzorkování

CCMAS

Kodexový výbor pro hygienu masa a drůbeže

CCMPH

Kodexový výbor pro mléko a mléčné výrobky

CCMMP

Kodexový výbor pro výživu a potraviny pro speciální výživové účely

CCNFSDU

Kodexový výbor pro přírodní minerální vody

CCNMW

Kodexový výbor pro zpracované ovoce a zeleninu

CCPFV

Kodexový výbor pro rezidua pesticidů

CCPR

Kodexový výbor pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách

CCRVDF

Kodexový výbor pro cukry

CCS

Výkonný výbor CAC

CCEXEC

Přehled všech kodexových výborů a pracovních skupin (select all)
Přehled připravovaných zasedání jednotlivých výborů CA  
Přehled aktuálních kodexových standardů (CODEX STAN)
Vyhledání kodexového standardu

Pro kodexové dokumenty se používá jednotný systém odkazů (referencí). Dokumenty připravované CAC nesou označení ALINORM. Dokumenty připravované jednotlivými výbory/prac.skupinami nesou označení CX.
Přehled ALINOREM 

Přehled speciálních publikací vydaných v rámci CA Značení potravin

I když nejsou oficiálně součástí struktury CAC, Komisi a jejím specializovaným výborům poskytují nezávislá vědecká doporučení tyto subjekty: Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA), Společné uskupení FAO/WHO pro problematiku reziduí pesticidů (JMPR) a Společné uskupení FAO/WHO pro posuzování mikrobiologických rizik (JEMRA).

Pracovní postup je popsán v rozhodnutí Rady ze dne 17. 11. 2003 o přistoupení Evropského společenství ke Komisi pro Kodex Alimentarius.
(Revidovaný překlad rozhodnutí Rady ze dne 17. 11. 2003, CZ)

Články v kategorii

19. 4. 2010

Připomínky EU k návrhům Codex Alimentarius, které se budou projednávat 19.–24.4.2010 na 42. zasedání CCPR.


19. 4. 2010

Připomínky EU k návrhům Codex Alimentarius, které se budou projednávat 26.–30.4.2010 na 4. zasedání CCCF.


12. 3. 2010

EU navrhuje zařadit na seznam látek používaných v ekologickém zemědělství tři nové prostředky na ochranu rostlin.


5. 3. 2010

Požadavek EUMS na prioritně projednávané pesticidy v roce 2011.


2. 3. 2010

Požadavek EUMS na zařazení tří potravinářských barviv na seznam prioritně projednávaných aditiv.


2. 3. 2010

Přehled zasedání jednotlivých kodexových výborů.


14. 1. 2010

Přehled jednotlivých výborů/pracovních skupin CAC a jejich aktuálně projednávané problematiky při přípravě kodexových norem.


14. 1. 2010

Průběžně aktualizovaný přehled o zasedání jednotlivých výborů Komise pro Codex Alimentarius.


14. 1. 2010

Přehled o vytváření kodexových norem.


18. 12. 2009

Codex Alimentarius následně po přijetí nové definice vlákniny přijal seznam metod použitelných pro její stanovení. Ve fázi projednávání jsou referenční hodnoty pro vitaminy a minerální látky.


12. 8. 2009

Současné kodexové normy pro tavené sýry a tavené sýrové výrobky.  Snaha o zjednodušení je zatím neúspěšná.


7. 8. 2009

V souladu s normami Codex Alimentarius byla přepracována kapitola B 30 Rakouské potravinové knihy. Stanovuje podrobné požadavky na jednodruhové oleje. 


1 2 3