Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Potraviny nového typu > Legislativa nových potravin

Přesunout kategorii Legislativa nových potravin do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa nových potravin

 

Nový podkategorie Legislativa nových potravin

 

Legislativa nových potravin

Legislativa týkající se nových potravin

 

1. ledna 2018 vstoupila v platnost nové nařízení o nových potravinách – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283. Toto nařízení přináší několik novinek:

 • prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 byl zřízen seznam Unie pro nové potraviny, který obsahuje výčet všech povolených nových potravin. Je zde přehledně uvedeno, pro jaké kategorie potravin je povolení platné, případně maximální množství, pokud je definované, tak i doplňkové požadavky na označování. V druhé části tohoto nařízení je ke každé povolené položce uvedena specifikace;
 • povolení nové potraviny je obecné, není určeno pouze žadateli. V odůvodněných případech může žadatel požádat o ochranu údajů (na základě chráněných vědeckých důkazů nebo údajů chráněných průmyslovým vlastnictvím, ochrana je na 5 let);
 • za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací v zemědělsko-potravinářském průmyslu, obsahuje nařízení ustanovení o ochraně údajů. Vypracované vědecké důkazy, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, nemohou být po dobu 5 let použity ve prospěch jiné žádosti.   
 • jednodušší proces autorizace – žádost se podává přímo EK elektronicky, prostřednictvím nově vytvořeného systému e-submission: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/e-submission_en, hodnocení žádostí také probíhá na evropské úrovni (EK, EFSA), odpadá fáze hodnocení na národní úrovni;
 • působnost tohoto nařízení je rozšířena tedy i na hmyz, vitamíny, minerální látky, umělé nanomateriály, buněčné nebo tkáňové kultury, které nebyly tradičně konzumovány před 15. květnem 1997, kompletní definice je uvedena v čl. 3 nařízení (EU) č. 2015/2283;
 • nově zavádí kategorii tradičních potravin ze třetích zemí, jejichž bezpečnost se prokáže doložením soustavného používání v obvyklé výživě podstatného počtu obyvatel min. jedné třetí země po dobu alespoň 25 let. Pro tuto kategorii je možný jednodušší proces - tzv. notifikace.

 

Nařízení se nevztahuje na:

 •   geneticky modifikované potraviny spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003;
 •   potravinářské enzymy spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1332/2008;
 •   potravinářské přídatné látky spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1333/2008;
 •   potravinářská aromata spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1334/2008;
 •   extrakční rozpouštědla používaná při produkci potravin nebo složek potravin nebo k ní určená a spadající do oblasti působnosti směrnice 2009/32/ES.

 

Přijaty byly, mimo uvedeného prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, také následující prováděcí akty, které by měly usnadnit použití novely nařízení v praxi:

 • prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách.

Prováděcí nařízení stanoví administrativní, technické a vědecké požadavky, které by měla obsahovat žádost o autorizaci nové potraviny.

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. 

Toto prováděcí nařízení stanoví administrativní, technické a vědecké požadavky, které by měla obsahovat žádost o notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí.

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.

Toto prováděcí nařízení stanoví pravidla k čl. 4 nařízení (EU) 2015/2283, pokud jde o procedurální kroky konzultačního postupu s cílem určit, zda potravina spadá do oblasti působnosti uvedeného nařízení, či nikoli.

 

Označování

Na označování nových potravin a tradičních potravin ze třetích zemí se vztahují obecné požadavky na označování potravin stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a národními právními předpisy (zákon 110/1997 a příslušné vyhlášky…).

Pokud je třeba, mohou být pro označování autorizovaných nových potravin a notifikovaných tradičních potravin ze třetích zemí přijaty další požadavky – na etiketě uvádět název potraviny a pokud je třeba i specifikovat podmínky použití (např. doporučená denní dávka).

Výživová a zdravotní tvrzení mohou být uváděna pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021