Bezpečnost potravin

ISO 14001 — zodpovědný přístup k životnímu prostředí

Vydáno: 6. 2. 2004
Autor:

Zavedení systému enviromentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001 se stále více stává konkurenční výhodou příslušných podniků. Mezinárodní normy pro jakost, ŽP a bezpečnost jsou plně integrovatelné, takže podle nich lze vytvořit jednotný systém řízení podniku.

Podnikatelská činnost potravinářských a zemědělských organizací se dotýká životního prostředí. Nejoptimálnější cestou, jak minimalizovat dopady podnikání na životní prostředí je systém enviromentálního managementu (EMS) vybudovaný podle mezinárodní normy ISO 14001. Ta patří do skupiny procesně orientovaných  norem založených na tzv. demingovém principu „plánuj-proveď-kontroluj-zdokonal“. Organizace (zvláště ty s rozhodujícím podílem na trhu) jsou tlakem médií i přímými iniciativami tlačeny k účasti na plnění následujících požadavků:
a) ochraňovat lidi a životní prostředí proti rizikům plynoucím z aktivit organizace,
b) posilovat „veřejné blaho“,
c) dodržovat principy trvale udržitelného hospodaření a zajistit tak podmínky pro další generace.
Důkazem o plnění závazků z hlediska životního prostředí je certifikace systému EMS třetí nezávislou stravou. Certifikace podle ISO 14 001 znamená, že organizace zná možné dopady svého podnikání, systematicky je minimalizuje a předchází možným nebezpečím plynoucím z mimořádných událostí.
Plnění požadavků podle ISO 14001 je součástí integrovaného systému managementu, do něhož patří i bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP (mezinárodní norma OHSAS 18001), zaměstnanecká politika – systém sociální a společenské zodpovědnosti (mezinárodní norma SA 8000), systém managementu jakosti (mezinárodní norma ISO 9001). ISO 14001 je plně integrovatelná s ISO 9001 a OHSAS 18001, takže je podle nich možno vytvořit ucelený systém jakosti-enviromentu –bezpečnosti.
Tabulka znázorňuje enormní nárůst počtu certifikátů v jednotlivých světadílech od r. 1997 do r. 2002. To, co bylo dříve považováno za donucení, je stále častěji vnímáno jako nástroj růstu podniku. V ČR udržuje platný certifikát shody  s požadavky ISO 14001 asi 500 organizací, pro které je zavedení a certifikace systému EMS nespornou konkurenční výhodou.

Kvalita potravin, 3, 2003, č. 4, s. 26–28