Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Informace o stavu realizace Zdraví 2020 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Programy podporující zdraví > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Programy podporující zdraví

Informace o stavu realizace Zdraví 2020

Vydáno: 9.11.2018
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví o stavu realizace Národní strategie

Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období říjen 2017 - září 2018

Ministerstvo zdravotnictví předložilo Vládě ČR materiál Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období říjen 2017 – září 2018 (dále jen Program Zdraví 2020) a dne 24. 10. 2018 jej vláda na svém jednání vzala na vědomí. Tento materiál byl předložen na základě usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23, bodu III. 1. b), ve kterém bylo ministru zdravotnictví uloženo: „informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace Národní strategie s tím, že první zpráva bude vládě předložena do 30. září 2015“. 

Program Zdraví 2020 slouží jako nástroj k implementaci programu WHO Zdraví 2020 v České republice. Usnesení k Programu Zdraví 2020 na úrovni vlády bylo zároveň nezbytnou podmínkou pro využívání finančních prostředků z evropských fondů pro celé české zdravotnictví v období let 2014–2020. Aby tato podmínka byla splněna, byla strategie rozpracována do 13 akčních plánů se specifickými prioritami týkajícími se České republiky, které představovaly výrazný posun v dílčích oblastech zdravotní politiky. K naplnění dílčích částí Programu Zdraví 2020 přispěly také finanční prostředky ESI fondů.

V září 2017 ministr zdravotnictví uložil provést inventuru stavu jednotlivých akčních plánů s revizí jejich priorit. První kontrola plnění Programu Zdraví 2020, která proběhla v rámci inventury, odhalila značné disproporce v plnění cílů jednotlivých akčních programů. Plnění strategie bylo do značné míry opožděno z důvodu nedostatečného finančního krytí plánovaných aktivit. V lednu 2018 byla proto novým vedením Ministerstva zdravotnictví zahájena revitalizace Programu Zdraví 2020. Pro koordinaci Programu Zdraví 2020 byl ustaven nově složený Řídící výbor. První jednání Řídícího výboru Programu Zdraví 2020 proběhlo dne 9. 7. 2018 se záměrem postupně představovat jednotlivé akční plány. Těm byla věnována další jednání Řídícího výboru, uskutečněná ve dnech 9. a 29. října 2018.

   

Proběhlo několik kol pohovorů s garanty a gestory akčních plánů. V pohovorech byla hlavní pozornost věnována především hledání možných zdrojů financování jak práce pracovních skupin, tak zajištění prostředků pro naplňování prioritních cílů akčních plánů. Vzhledem k tomu, že souběžně je připravována resortní strategie rozvoje zdravotní péče do roku 2030, byla pozornost věnována i vymezení dlouhodobých priorit zaměřených k tomuto horizontu.

Hlavní důraz bude dále kladen na prevenci rizikového chování, zainteresovanost občana na péči o vlastní zdraví, zvládání infekčních onemocnění a provakcinační strategii, podporu a ochranu duševního zdraví, zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně péče následné a dlouhodobé a další témata k posílení primární a sekundární prevence a kvality a efektivity poskytované péče.

Meziresortní charakter Programu Zdraví 2020 byl vyjádřen již při formulaci z něj vycházejících akčních plánů. Na naplňování dílčích aktivit se proto podílí věcně příslušné resorty a nedílnou součástí předkládané zprávy jsou také informace o plnění jednotlivých akčních plánů v rámci působnosti těchto resortů. Pro přehlednost této „Informace o stavu realizace Národní strategie“ byly podklady z jednotlivých resortů a gestorů zkráceny. V plném rozsahu jsou uvedeny na webu Ministerstva zdravotnictví.

Vyhodnocení kontroly plnění akčních plánů bude rovněž podkladem pro zpracování evaluace Programu Zdraví 2020, která bude v souladu s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj využita pro přípravu strategie resortu Ministerstva zdravotnictví do roku 2030 a pro vyjednávání finančních prostředků z ESI fondů pro období 2021-2027.  

 

Přílohy

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021