Bezpečnost potravin

Harmonizované použití kouřových aromat v EU

Vydáno: 30. 4. 2004
Autor:

Nařízení ES č. 2065/2003 o použití kouřových aromat v nebo na potravinách bylo publikováno v listopadu 2003 ve Věstníku EU (OJ L 309, s. 1). Zahrnuje nejen pravidla pro výskyt a použití aromat, ale i způsob výroby těchto aromat.

Čl. 1 nařízení 2065/2003 stanovuje postupy pro hodnocení a schvalování primárních kouřových kondenzátů a jejich frakcí, které se jako takové mohou vyrábět a používat do a na potraviny. V souvislosti s tím se určuje způsob vytváření pozitivního seznamu těchto látek.
Definice primárních kouřových kondenzátů, jejich frakcí, primárních produktů a z nich vyrobených kouřových aromat jsou zpracovány se zohledněním definic z rámcové směrnice 88/388 o aromatických látkách a z rámcového nařízení 178/2002 o zajištění bezpečnosti potravin.
Použití kouřových aromat je přípustné jen, pokud lze prokázat, že tím nevznikají rizika pro lidské zdraví a nedochází k mylnému informování zákazníka. V č. 5 a v související příloze I jsou podrobně uvedeny podmínky výroby primárních produktů. Není však uveden seznam použitelných druhů dřeva.
Pro primární produkty k výrobě kouřových aromat platí princip zákazu s výhradou schválených případů, které budou uvedeny v seznamu. Seznam bude obsahovat schválené primární produkty určené k aplikaci jako takové i produkty, které jsou teprve určené k výrobě kouřových aromat. Platnost schválení jednotlivých primárních produktů je zásadně omezena na 10 let. Poté je případně možné prodloužení platnosti. První vydání pozitivního seznamu má lhůtu 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení (tzn od 16. 12. 2003). Žádosti budou podávány u příslušných národních úřadů.
Pro kouřová aromata a potraviny, které byly těmito prostředky ošetřeny a které jsou již na trhu, platí členitá přechodná opatření. Dosavadní ustanovení týkající se kouřových aromat zůstávají v platnosti do 16. června 2005.
Fleischwirtschaft, 84, 2004, č. 1, s.37