Bezpečnost potravin

Fond solidarity EU na pomoc oblastem postiženým povodněmi

Vydáno: 1. 5. 2003
Autor:

FS EU řeší částečně následky povodní v ČR. Přehled opatření.

Dne 11. listopadu 2002 přijala Rada ES Nařízení 2012/2002/ES, kterým vznikl Fond solidarity EU. Tento fond představuje odpověď na ničivé povodně ze srpna 2002, které postihly především území Rakouska, Německa, Francie a České republiky. Dohodu o implementaci výše zmíněného nařízení vláda České republiky schválila usnesením č. 298 dne 26. března 2003 na základě zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění.
Roční alokace fondu je 1 mld. EUR (cca. 30 mld. Kč) v letech 2002 – 2006 a zaměřuje se na pomoc regionům v členských i kandidátských státech zasažených přírodní, technickou či ekologickou katastrofou. Fond se uplatní zejména v případech, kdy celkové škody přesáhnou 3 mld. EUR (90 mld. Kč) či 0,6 % hrubého národního důchodu.
Rozdělení prostředků z Fondu solidarity v roce 2002 v celkové výši 728 mil. EUR (21,84 mld. Kč) mezi
státy, které byly postiženy srpnovými ničivými povodněmi je následující: Česká republika získá 129 mil. EUR (3,87 mld. Kč), Německo 444 mil. EUR (13,32 mld. Kč), Rakousko 134 mil. EUR (4,02 mld. Kč) a Francie 21 mil. EUR (630 mil. Kč). (Celkové škody způsobené loňskými srpnovými povodněmi v České republice jsou odhadovány na 73 mld. Kč.)
Grant, který Evropská komise prostřednictvím Fondu solidarity přidělí dané zemi, musí být využit do jednoho roku od data, kdy byl dané zemi přidělen. Část grantu, která nebude využita po uplynutí této lhůty, bude vrácena Komisi. Prostředky Fondu solidarity mají sloužit jako příspěvek veřejným rozpočtům. Grant z Fondu solidarity Evropské unie přispěje k financování činností v rámci následujících typů opatření:
Okamžitá obnova fungování infrastruktury a zařízení v oblasti: energetiky k zajištění dodávek tepla, plynu a elektřiny; vodárenství a odpadních vod, včetně produkce pitné vody (vč. čištění studní a dalších zdrojů pitné vody), vodovodního potrubí, kanalizačních systémů, čistíren odpadních vod; dopravy, včetně železničních tratí, silnic, mostů, chodníků, vodních cest, systému vodní dopravy a pražského metra; zdravotnictví k zajištění fungování nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči obyvatelstvu (vč. očkování); vzdělávání, včetně veřejně provozovaných základních, středních a vysokých škol a jejich vybavení; poštovních služeb a dočasné obnovy telefonních sítí. poskytování následujících služeb k pokrytí okamžitých potřeb obyvatelstva postiženého povodněmi: dočasné ubytování zajišťující základní životní podmínky; záchranné služby, především požární služba, policie a zdravotnická záchranná služba, včetně hygienických a protiepidemických opatření, organizace dobrovolné práce a obnovení schopnosti poskytovat tyto služby.
Okamžité zajištění: preventivních infrastruktur, včetně přehrad, hrází, říčních břehů, propustí a zdymadel, ochrana systému uskladnění odpadů, posílení staticky narušených budov, skal a svahů; ochrana kulturního dědictví, včetně obnovy základního fungování (historické budovy a centra měst, sbírky, staré tisky, knihovny, archivy).
Okamžitá sanace katastrofou postižených oblastí a přírodních zón, včetně vysoušení, odstranění bahna, trosek a jiného odpadu, desinfekce, odstranění znečištění půdy a vod a odstranění staticky narušených budov.
Více informací pro podávání žádostí o dotace z Fondu solidarity EU naleznete na stránkách Centra pro zahraniční pomoc při Ministerstvu financí ČR: http://phare.mfcr.cz/czp_index.htm .

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-Regiony, 29. 4. 2003