Bezpečnost potravin

Faktory vysvětlující rozdíly celkového homocysteinu mezi muži a ženami v evropských průzkumech rakoviny a Potsdamské studii

Vydáno: 8. 1. 2003
Autor:

homocystein, rakovina, výskyt u mužů a žen, faktory ovlivňující hladinu homocysteinu v plasmě

Je zajímavé, že celková plasmatická hladina homocysteinu (tHcy) je zásadně vyšší u mužů než u žen. Je to důležité, protože zvýšená hladina tHcy je nezávislá na srdečních, nervových (centrálních i periferních) a cévních onemocněních. Proto se autoři v této studii zaměřili na stanovení hlavních faktorů hladiny tHcy u německé populace středního věku (336 osob ve stáří 40-65 let) s přihlédnutím k pohlaví. Byla sledována hladina kreatininu v krvi, výskyt kožních a cévních onemocnění, používání vitaminů a jiných potravních doplňků, kouření. Analyticky byly sledovány hladiny testosteronu a estradiolu, krevní hladiny tHcy, vitaminů B6, B12 a kyseliny listové, bílkovin a hematokritu. Obsah netukové tkáně byl stanoven na základě tlouštky kožní řasy. Dále byla zjišťována polymorfnost klíčového enzymu pro kyselinu listovou a homocystein, a to  metylentetrahydrofolát reduktasy (MTHFR). Plasmatická hladina tHcy byla v mezích 5-40 mu mol/l. Při korelacích s hladinami tHcy byla zjištěna nepřímá korelace s  kyselinou listovou a kobalaminem, přímá s kreatininem, u pyrodoxinu nebyla zjištěna žádná závislost. Z hlediska pohlaví hladina tHcy významně korelovala s podílem netukové tkáně a hladinou testosteronu, nepřímo s estradiolem. Šetření ukázalo, že hladiny tHcy kolísají v závislosti na způsobu výživy, vnitřních metabolických cestách a na pohlaví.

Dierkes,J., a kol.: Factors  explaining  the difference of total homocysteine between men and  women  in  the  European investigation into cancer and nutrition Potsdam study. Metabolism Clinical and Experimental, 2001, V50, N6, Jun, s 640-645.